U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve

Deadline

Code

455

Inleiding

De oproep wil een antwoord bieden op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Door het toenemend aantal vacatures en de daling van het aantal werkzoekenden, wordt de arbeidsmarkt krapper. Het aantal werkzoekenden per vacature, de zogenaamde spanningsgraad, is in 2018 gedaald tot minder dan 4 werkzoekenden per vacature. Naast deze kwantitatieve mismatch kent Vlaanderen ook een kwalitatieve mismatch tussen vraag- en aanbodzijde. De nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten wordt niet opgevangen door de huidige werklozenpopulatie met een overschot aan laaggeschoolde profielen. Sommige profielen worden hierdoor bijzonder schaars op onze arbeidsmarkt. 1 op 8 industriële bedrijven zeggen nu al dat ze in hun productie geremd worden door een gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Daarnaast is het vaak moeilijk voor hooggeschoolde anderstaligen om een job te vinden die gelijkloopt met hun opleidingsniveau. Het is dan ook essentieel dat ondernemingen op innovatieve manieren de nodige competenties ontwikkelen en/of aantrekken en dat de inactieve arbeidsreserve maximaal geactiveerd wordt vanuit een talent- en competentiebenadering.

Doelstellingen

Het objectief van deze oproep is om vanuit de hoge tewerkstellingsvraag in sectoren en de openstaande vacatures in bedrijven en organisaties tewerkstellingstrajecten op te zetten die streven naar duurzame tewerkstelling voor de inactieve arbeidsreserve. Het gaat onder meer om het toeleiden, screenen en opleiden van de inactieve arbeidsreserve, het matchen met concrete functies, bv. via stages of jobcarving, het ondersteunen van zowel de inactieve arbeidsreserve op de werkvloer als de werkgevers. De tewerkstellingstrajecten voorzien in een inclusieve benadering naar duurzame tewerkstelling voor de deelnemers. De acties zijn praktijkgericht, complementair met het bestaande aanbod en resulteren in tewerkstelling voor de deelnemer.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 2.500.000 euro waarvan 1.000.000 euro ESF, 1.000.000 euro Vlaamse cofinanciering en 500.000 euro andere cofinanciering (publieke cofinanciering of private financiering). Het richtbudget per project bedraagt 200.000 euro. De financieringsstructuur per project ziet er als volgt uit: 
- Maximaal 40% ESF
- Maximaal 40% Vlaamse cofinanciering
- Minimaal 20% andere cofinanciering
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De kosten worden aangetoond door middel van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker. 

Begunstigden

Het objectief van deze oproep is om vanuit de hoge tewerkstellingsvraag in sectoren en de openstaande vacatures in bedrijven en organisaties tewerkstellingstrajecten op te zetten die streven naar duurzame tewerkstelling voor de inactieve arbeidsreserve. Het gaat onder meer om het toeleiden, screenen en opleiden van de inactieve arbeidsreserve, het matchen met concrete functies, bv. via stages of jobcarving, het ondersteunen van zowel de inactieve arbeidsreserve op de werkvloer als de werkgevers. De tewerkstellingstrajecten voorzien in een inclusieve benadering naar duurzame tewerkstelling voor de deelnemers. De acties zijn praktijkgericht, complementair met het bestaande aanbod en resulteren in tewerkstelling voor de deelnemer.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van minimaal 12 maanden en maximaal 27 maanden, afhankelijk van de doelstelling en het bereik van het project. De projecten starten op 1 oktober 2019 en eindigen uiterlijk op 31 december 2021.

Info & contact

Delphine Ampe

T: 02/552 83 01

E: delphine.ampe@wse.vlaanderen.be

Pieter Van Sande

T: 02/552 83 42

E: pieter.vansande@wse.vlaanderen.be

 

Meer informatie kan je hier vinden of in de toegevoegde documenten.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons