U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strijd tegen kanker, en beter voorbereid zijn op crises

Deadline

Code

EU4H-2021-PJ

Doelstellingen

Het nieuwe Europese Gezondheidsprogramma EU4Health publiceert een eerste oproepfiche waarin 5 calls opgelijst staan.

1° Het Europees Kankerinformatiesysteem actualiseren voor het monitoren en beoordelen van kankerscreeningprogramma's

Deze actie ondersteunt de koppeling van gegevens (uit screeningprogramma's) aan ECIS om een permanente monitoring van de screeningprogramma's  mogelijk te maken.

2° Subsidies voor interspeciaal kankertrainingsprogramma

Het doel van deze actie is de vaardigheden van professionals in de gezondheidszorg te actualiseren en de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand personeel te bevorderen. Deze actie ontwikkelt een interspeciaal kankeropleidingsprogramma, gericht op klinische oncologie, chirurgie en radiologie, met inbegrip van hun verpleegkundige diensten, alsook op de levenskwaliteit en het welzijn van patiënten.

3° Kwaliteit en veiligheid van stralingstechnologie bij diagnose en behandeling van kanker

Het doel van de actie is om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren en de stralingstechnologie in de geneeskunde te optimaliseren, en het personeel hierover voldoende op te leiden.

4° EU Netwerk van jonge overlevenden van kanker

De actie richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van kinderen en jongvolwassenen die kanker overleven. Onder meer via sociale netwerken en het gebruik van een platform worden de banden tussen alle actoren op gebied van kankerpreventie- en zorg verbeterd.

5° Substance of Human Origin (SoHo) - Vergroten van weerbaarheid en verzekeren van continuïteit van aanbod en toegang tot therapie

Deze actie heeft tot doel de medische/beroepsorganisaties en de autoriteiten van de lidstaten in de SoHO-subsectoren in staat te stellen goede praktijken voor professionals en autoriteiten te ontwikkelen en uit te wisselen. Zo wordt het aanbod en toegang tot kwalitatief en veilig gebruik van therapieën, op basis van stoffen van menselijke oorsprong, gegarandeerd.

Budget

Voor deze oproep wordt een totaalbudget van €19 000 000 voorzien, verdeeld over de vijf oproepen (zie boven).

Info & contact

Alle informatie vindt u terug in deze oproepfiche. Indienen binnen een van de specifieke oproepen kan via de links hierboven.

Indien u vragen heeft, contacteert u NCP Laurence Ballieux via laurence.ballieux@health.fgov.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Doelstellingen

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's. In 2021 kunnen aanvragen voor financiering ingediend worden.

Het werkprogramma voor 2021 kan u hier raadplegen.

Doelstellingen:

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Welke soort acties:

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

Cofinancieringspercentage: 60%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Onderzoek en Innovatie
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Website Europese Commissie

Het werkprogramma kan je hier vinden.

Lees meer
Volg ons