U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Social innovations for a fair green and digital transition

Deadline

Code

ESF-2022-SOC-INNOV

Inleiding

Zoals uiteengezet in het EPSR-actieplan (The European Pillar of Social Rights Action Plan) hebben ingrijpende veranderingen zoals de klimaatverandering, de milieu-uitdagingen en de digitalisering een grote impact op ons dagelijks leven  en stellen zij de sociale structuur van Europa op de proef.

Verbetering en aanpassing van de "sociale regelgeving" van de EU staat centraal in de reactie van Europa op deze veranderingen, overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Digitale Agenda. Dit omvat het bevorderen van een economie die werkt voor mensen; het investeren in onderwijs en opleiding, het verbeteren van vaardigheden en het toerusten van mensen voor nieuwe groene en digitale banen; het bevorderen van sociale vooruitgang en het versterken van de sociale bescherming; en het bevorderen van rechtvaardige overgangen en het zorgen voor solidariteit tussen generaties, waarbij niemand achterblijft en iedereen toegang heeft tot essentiële diensten. Sociale innovatie en sociale acceptatie zijn sleutelelementen voor een succesvolle transformatie

Deze projectoproep is gericht op het ontwikkelen en testen van geïntegreerde en inclusieve sociale innovatiebenaderingen - in scholen of opleidingscentra, op het werk of in lokale gemeenschappen, of andere relevante omgevingen - om rechtvaardige groene en digitale overgangen te bevorderen, door:

 • de behoeften aan (om-)scholing die voortvloeien uit nieuwe, groene of digitale producten, diensten of technologieën te identificeren en aan te pakken
 • het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van en/of gedragsveranderingen in duurzamere bedrijfsmodellen, consumptiepatronen en/of vervoerswijzen
 • ontwikkeling van duurzaamheidstrajecten en transformatie-instrumenten voor actoren in de sociale economie;
 • oplossingen af te stemmen op de specifieke context, uitgaande van algemene modellen, zoals de City Doughnut of oplossingen voor klimaataanpassing op macroniveau, voor andere, zakelijke of lokale omgevingen;
 • de uitvoering van het EPSR-beginsel 20 bevorderen. Essentiële diensten, waaronder energie, mobiliteit en digitale communicatie, in de context van de groene en digitale transitie.

Doelstellingen

Het hoofddoel is een eerlijke groene en digitale transitie mogelijk te maken en te versnellen door inclusieve sociale innovatiebenaderingen op de bovengenoemde gebieden te bevorderen en te verspreiden.

De beoogde resultaten zijn onder meer

 • een grotere acceptatie van nieuwe groene en digitale technologieën
 • nieuwe opleidingen om Europese burgers in staat te stellen het beste te halen uit de groene en digitale transitie
 • meer maatschappelijke acceptatie van en betrokkenheid bij eerlijkere en duurzamere bedrijfsmodellen
 • transformatie-instrumenten ontwikkelen voor actoren in de sociale economie
 • samenwerken met lokale, regionale en nationale autoriteiten, alsook met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld in het algemeen, om de impact te maximaliseren

Toepassingsgebied:
De oproep is gericht op het ontwikkelen en testen van geïntegreerde en inclusieve sociale innovatiebenaderingen - in scholen of opleidingscentra, in de sociale economie, op het werk of in lokale gemeenschappen, of andere relevante omgevingen - om rechtvaardige groene en digitale overgangen te bevorderen, door een of meer van de volgende activiteiten na te streven en uit te voeren:

 • het vaststellen en aanpakken van (om)scholings- en (her)opleidingsbehoeften die voortvloeien uit nieuwe, groene of digitale producten, diensten of technologieën;
 • het bevorderen van sociale acceptatie en/of gedragsveranderingen voor duurzamere bedrijfsmodellen, onder meer in de sociale economie, consumptiepatronen en/of vervoerswijzen; i
 • het ontwikkelen van duurzaamheidstrajecten en transformatie-instrumenten voor actoren in de sociale economie;
 • het bevorderen van de uitvoering van beginsel 20 van de Europese pijler van sociale rechten inzake toegang tot essentiële diensten, waaronder energie, mobiliteit en digitale communicatie, in de context van de groene en digitale transities.

 

Budget

Indicatief budget: 10 miljoen euro

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons