U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

projectoproep AMIF 31 Integratie

Deadline

Inleiding

De POD Maatschappelijke Integratie lanceert in samenwerking met de Cel Europese Fondsen van de FOD BiZa een nieuwe projectoproep binnen het Asiel, Migratie en Integratie Fonds. 

Doelstellingen

Deze projectoproep stelt middelen ter beschikking die voorzien zijn voor het luik integratie. Alle acties die verwezenlijkt worden in het kader van deze projectoproep bevorderen de integratie van nieuwkomers uit derde landen. Belgische OCMW’s komen steeds vaker in aanraking met erkende vluchtelingen. Velen onder hen zijn oorlogsvluchtelingen en hebben enkele traumatische ervaringen achter de rug. Om de integratie van alle nieuwkomers uit derde landen, inclusief diegenen die kampen met psychosociale problemen, te waarborgen is het noodzakelijk dat sociaal werkers hun expertise en capaciteiten uitbreiden. Op die manier kunnen ze een gepaste en kwaliteitsvolle hulpverlening verzekeren. De projectoproep richt zich daarom tot organisaties die een breed opleidings- en ondersteuningsaanbod kunnen uitwerken. Dankzij deze vorming kunnen sociaal werkers de psychologische problemen van nieuwkomers, als gevolg van hun leven in ballingschap en migratie, herkennen én hen naar de gepaste hulpverlening doorverwijzen. 

Meer info in bijlage onderaan deze pagina.

 

Budget

Het beschikbare budget vanuit het AMIF voor deze projectoproep bedraagt S 627.000. De AMIF-toelage mag maximum 75 % van de totalebetoelaagbare kost van het project bedragen. De POD Maatschappelijke integratie voorziet een cofinanciering van maximum 15 % van de totale betoelaagbare kost van het project. Het beschikbare budget voor de cofinanciering bedraagt S 125.400, als de middelen in 2018 nog steeds beschikbaar zijn. Om tot de verplichte cofinanciering van 25 % te komen, dient de federale cofinanciering aangevuld te worden met eigen middelen of andere regionale/lokale subsidies voor zover ze in overeenstemming zijn met de subsidiabiliteitsregels. Het gaat hier over 10 % van de totale betoelaagbare kost van het project. LooptijdDeze oproep financiert projecten die lopen tussen 1 juli 2018 en 31 december 2019.  

Begunstigden

Het opleidings- en/of ondersteuningsaanbod richt zich tot sociaal werkers van de OCMW’s uit de geografische zone waarvoor depromotor een project indient én aan de sociaal werkers van de OCMW’s uit de zones waarvoor geen projecten werden ingediend. Hetaanbod helpt hen om nieuwkomers naar de gepaste hulpdiensten te verwijzen. Het is niet de bedoeling dat de promotor instaat voor de actievebegeleiding van nieuwkomers uit derde landen. Bij de omschrijving van de verschillende opleidings- en ondersteuningsmodules moet steeds duidelijk de doelgroep vermeld staan. Op die manier kan er worden nagegaan of de modules zich tot de juiste doelgroep richten. Bij elk opleidingsmoment worden alle deelnemers op een objectieve en controleerbare wijze geregistreerd.

 

 

Info & contact

Op dinsdag 7 november 2017 zal de Verantwoordelijke Autoriteit in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie eeninformatiesessie organiseren voor alle geïnteresseerde kandidaat-projectuitvoerders.

Deze informatiesessie gaat door in de lokalen van de POD Maatschappelijke Integratie in de zaal Rosa Parks op de 2de verdieping. Inschrijven voor de informatiesessie dient te gebeuren via amif.isf@ibz.eu ten laatste op dinsdag 31 oktober 2017. De precieze details zullen gecommuniceerd worden aan de personen die zich hebben ingeschreven.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons