U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

projectoproep AMIF 31 Integratie

Deadline

Inleiding

De POD Maatschappelijke Integratie lanceert in samenwerking met de Cel Europese Fondsen van de FOD BiZa een nieuwe projectoproep binnen het Asiel, Migratie en Integratie Fonds. 

Doelstellingen

Deze projectoproep stelt middelen ter beschikking die voorzien zijn voor het luik integratie. Alle acties die verwezenlijkt worden in het kader van deze projectoproep bevorderen de integratie van nieuwkomers uit derde landen. Belgische OCMW’s komen steeds vaker in aanraking met erkende vluchtelingen. Velen onder hen zijn oorlogsvluchtelingen en hebben enkele traumatische ervaringen achter de rug. Om de integratie van alle nieuwkomers uit derde landen, inclusief diegenen die kampen met psychosociale problemen, te waarborgen is het noodzakelijk dat sociaal werkers hun expertise en capaciteiten uitbreiden. Op die manier kunnen ze een gepaste en kwaliteitsvolle hulpverlening verzekeren. De projectoproep richt zich daarom tot organisaties die een breed opleidings- en ondersteuningsaanbod kunnen uitwerken. Dankzij deze vorming kunnen sociaal werkers de psychologische problemen van nieuwkomers, als gevolg van hun leven in ballingschap en migratie, herkennen én hen naar de gepaste hulpverlening doorverwijzen. 

Meer info in bijlage onderaan deze pagina.

 

Budget

Het beschikbare budget vanuit het AMIF voor deze projectoproep bedraagt S 627.000. De AMIF-toelage mag maximum 75 % van de totalebetoelaagbare kost van het project bedragen. De POD Maatschappelijke integratie voorziet een cofinanciering van maximum 15 % van de totale betoelaagbare kost van het project. Het beschikbare budget voor de cofinanciering bedraagt S 125.400, als de middelen in 2018 nog steeds beschikbaar zijn. Om tot de verplichte cofinanciering van 25 % te komen, dient de federale cofinanciering aangevuld te worden met eigen middelen of andere regionale/lokale subsidies voor zover ze in overeenstemming zijn met de subsidiabiliteitsregels. Het gaat hier over 10 % van de totale betoelaagbare kost van het project. LooptijdDeze oproep financiert projecten die lopen tussen 1 juli 2018 en 31 december 2019.  

Begunstigden

Het opleidings- en/of ondersteuningsaanbod richt zich tot sociaal werkers van de OCMW’s uit de geografische zone waarvoor depromotor een project indient én aan de sociaal werkers van de OCMW’s uit de zones waarvoor geen projecten werden ingediend. Hetaanbod helpt hen om nieuwkomers naar de gepaste hulpdiensten te verwijzen. Het is niet de bedoeling dat de promotor instaat voor de actievebegeleiding van nieuwkomers uit derde landen. Bij de omschrijving van de verschillende opleidings- en ondersteuningsmodules moet steeds duidelijk de doelgroep vermeld staan. Op die manier kan er worden nagegaan of de modules zich tot de juiste doelgroep richten. Bij elk opleidingsmoment worden alle deelnemers op een objectieve en controleerbare wijze geregistreerd.

 

 

Info & contact

Op dinsdag 7 november 2017 zal de Verantwoordelijke Autoriteit in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie eeninformatiesessie organiseren voor alle geïnteresseerde kandidaat-projectuitvoerders.

Deze informatiesessie gaat door in de lokalen van de POD Maatschappelijke Integratie in de zaal Rosa Parks op de 2de verdieping. Inschrijven voor de informatiesessie dient te gebeuren via amif.isf@ibz.eu ten laatste op dinsdag 31 oktober 2017. De precieze details zullen gecommuniceerd worden aan de personen die zich hebben ingeschreven.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons