U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Outreach & Activering - II

Deadline

Code

490

Inleiding

Dit is een bisversie van de ESF-oproep 457 “Outreach & Activering” die gelanceerd werd op 6 maart 2019 en waarbinnen op 24 september 68 projecten werden goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021.


Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod.
Om op deze noden in te spelen, in combinatie met de doelstelling de resterende middelen van het ESF-programma 2014-2020 optimaal te benutten, wenst afdeling ESF en Duurzaam Ondernelen in een harmonieus geheel, de ESF-oproep 457 Outreach & Activering opnieuw te lanceren onder een bisversie.

De doelstelling van de oproep 490 – “Outreach & Activering – II” is om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.

Doelstellingen

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen voor zowel het projectonderdeel dat zich richt op de vindplaatsgerichte activiteiten als m.b.t. geïntegreerde trajecten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Waar mogelijk leggen promotoren actief de link met de vraagzijde van de arbeidsmarktkrapte d.m.v. inzet op actieve jobhunting etc. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie actief kwaliteitsvolle nazorg aanbiedt. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring, overige ESF-oproepen en VDAB-tenders.

Budget

Het voorziene budget voor de oproep 490 evenals de verlengingen / uitbreidingen binnen oproep 457 bedraagt (minimum) 11.000.000,00 euro, waarvan 5.500.000,00 EUR ESF (40,00%) en 5.500.000,00 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) (40,00%).

Begunstigden

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk tot niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties ((inactieve) arbeidsreserves), en die mits de nodige begeleiding op maat kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding. Inzet op sterke geïntegreerde partnerschappen tussen verschillende organisaties met elk hun expertise wordt ten zeerste aangemoedigd.

De oproep staat open voor:
Promotoren binnen oproep 457 die wensen:

 • Hun project te verlengen tot en met 31/12/2022
 • Hun project uit te breiden op basis van een grondige motivering (bvb. uitbreiding doelgroep, uitbreiding partnerschap, uitbreiding aantal deelnemers, uitbreiding werkveld …)

Promotoren die een gloednieuw project wensen in te dienen om zo de vastgestelde blinde vlekken zo veel mogelijk trachten te dichten. 

Voor indicatieve suggesties omtrent deze blinde vlekken, verwijzen wij promotoren naar de analysebijlage “490_Outreach&Activering_Bis_Analyse_Consultatierondes” bij deze oproep.

Info & contact

Alle info kan je hier vinden. Contactpersonen voor deze oproep zijn: 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons