U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Deadline

Code

473

Inleiding

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen. In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Doelstellingen

De oproep situeert zich binnen de investeringsprioriteit 10iii. “Een leven lang leren” van prioriteit 2 “loopbaanbeleid preventief” van het operationeel programma 2014-2020: vergroting van de gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdsgroepen in formele en informele opzet, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking, en het bevorderen van flexibele leertrajecten onder meer via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis. 

Op basis van de aanbevelingen uit het OESO-rapport wil de Europese Commissie de volgende jaren focussen op een aantal prioriteiten binnen het domein van levenslang leren. Belangrijk voor deze oproep is de focus op 21ste -eeuwse vaardigheden, binnen deze oproep zijn enkel opleidingen mogelijk die volgende competenties aanscherpen:

 • Digitale geletterdheid
 • Communiceren
 • Creatief denken en handelen
 • Kritisch denken
 • Probleemoplossend denken en handelen
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de competenties van de werkenden in Vlaanderen te bevorderen en zichtbaar te maken. Voorts trachten we een kennisinjectie in Vlaanderen te bereiken via het bevorderen van competenties van werkenden op de arbeidsmarkt. Finaal wensen we een optimale omkadering inzake opleidingsbeleid stimuleren.

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project.

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Begunstigden

Deze oproep richt zich op:

 • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
 • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
 • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Opleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
 • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
 • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 414 en 443 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Info & contact

De volledige call vindt u beneden en voor meer info kan u sturen naar

Simon Swennen

T: 02/552 83 38

E: simon.swennen@vlaanderen.be

Tom De Bruyn

T: 02/552 83 06

E: tom.debruyn.wse@vlaanderen.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons