U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Deadline

Code

473

Inleiding

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen. In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Doelstellingen

De oproep situeert zich binnen de investeringsprioriteit 10iii. “Een leven lang leren” van prioriteit 2 “loopbaanbeleid preventief” van het operationeel programma 2014-2020: vergroting van de gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdsgroepen in formele en informele opzet, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking, en het bevorderen van flexibele leertrajecten onder meer via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis. 

Op basis van de aanbevelingen uit het OESO-rapport wil de Europese Commissie de volgende jaren focussen op een aantal prioriteiten binnen het domein van levenslang leren. Belangrijk voor deze oproep is de focus op 21ste -eeuwse vaardigheden, binnen deze oproep zijn enkel opleidingen mogelijk die volgende competenties aanscherpen:

 • Digitale geletterdheid
 • Communiceren
 • Creatief denken en handelen
 • Kritisch denken
 • Probleemoplossend denken en handelen
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de competenties van de werkenden in Vlaanderen te bevorderen en zichtbaar te maken. Voorts trachten we een kennisinjectie in Vlaanderen te bereiken via het bevorderen van competenties van werkenden op de arbeidsmarkt. Finaal wensen we een optimale omkadering inzake opleidingsbeleid stimuleren.

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project.

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Begunstigden

Deze oproep richt zich op:

 • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
 • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
 • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Opleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
 • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
 • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 414 en 443 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Info & contact

De volledige call vindt u beneden en voor meer info kan u sturen naar

Simon Swennen

T: 02/552 83 38

E: simon.swennen@vlaanderen.be

Tom De Bruyn

T: 02/552 83 06

E: tom.debruyn.wse@vlaanderen.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons