U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Operating grants 2020 to EU level networks having signed a framework partnership agreement for the period 2018-2021 and being active in the areas of social inclusion and poverty reduction, or microfinance and social enterprise finance

Deadline

Code

VP/2019/013

Inleiding

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is het verstrekken van specifieke exploitatiesubsidies ter ondersteuning van de uitvoering van de werkprogramma's voor 2020 - van EU-netwerken van niet-gouvernementele organisaties (NGO) die een kaderpartnerschapsovereenkomst (FPA) met de Europese Commissie hebben gesloten.

Eind 2017 zijn FPA's ondertekend na de oproep tot het indienen van voorstellen VP / 2017/015 voor de oprichting van een vierjarig partnerschap ter ondersteuning van NGO-netwerken op EU-niveau die actief zijn in de promotie van:

- sociale integratie en armoedebestrijding, of;
- toegang tot financiering (microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen).

De overeenkomsten bevatten de randvoorwaarden voor potentiële exploitatiesubsidies en omvatten een 4-jarig werkprogramma dat wordt voorgesteld door NGO-netwerken op EU-niveau en wordt aanvaard door de Europese Commissie.

Wat betreft de beschrijving van de beleidscontext, de definitie van prioriteiten en het beschikbare budget voor exploitatiesubsidies, verwijst deze oproep afzonderlijk naar deze twee groepen netwerken.

Doelstellingen

De algemene politieke prioriteit die aan de EaSI-activiteiten ten grondslag ligt, is de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. De pijler illustreert een gemeenschappelijk engagement om gelijke kansen te bevorderen, de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren, eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale insluiting te creëren, mensen te ondersteunen bij het veranderen van de realiteit van werk en het bereiken van nieuwe en effectievere rechten voor Europeanen.

De netwerken ondersteunen de Commissie bij haar voorlichtingsactiviteiten op EU-, nationaal en lokaal niveau met als doel:
(1) zorgen voor bewustmaking, bijdrage aan en uitvoering van beleid en initiatieven op EU-niveau op het gebied van de bevordering van sociale integratie en armoedebestrijding voor gebied 1; of
(2) ondersteuning van de uitvoering van de financiële instrumenten voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap voor gebied 2.

In de oproep tot het opzetten van de vierjarige FPA met netwerken werden vijf hoofdprioriteiten voor actie vastgesteld, die gemeenschappelijk zijn voor de gebieden 1 en 2. Dit deel beschrijft de specifieke doelstellingen / prioriteiten waarop aanvragende organisaties zich dit jaar moeten concentreren in hun geselecteerde gebied, in overeenstemming met de prioriteiten van de FPA en de 4-jarige werkprogramma's.

Dit in de volgende twee gebieden

a) Gebied 1: Europese netwerken die sociale integratie en armoedebestrijding bevorderen

b) Gebied 2: Europese netwerken die actief zijn in de bevordering van de toegang tot financiering aan de vraag- en aanbodzijde van microfinancierings- of financieringsmarkten voor sociale ondernemingen

Budget

Het totale budget voor de EU-cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geschat op:

 • 10.500.000 voor gebied 1
 • 1.600.000 voor gebied 2

De gevraagde EU-subsidie moet indicatief tussen EUR 100.000 en EUR 1.000.000 liggen voor gebied 1 en tussen EUR 100.000 en EUR 600.000 voor gebied 2.

Begunstigden

Voorstellen kunnen alleen worden ingediend door organisaties die een kaderpartnerschapsovereenkomst met de Europese Commissie hebben ondertekend voor de periode 2018-2021, na de oproep tot het indienen van voorstellen 2017 VP / 2017/015

Info & contact

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons