U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Met LEO (LeiderschapsExperiment en -Ontwikkeling) naar werkbaar werk

Deadline

Code

479

Inleiding

De Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners zetten hun schouders onder meer werkbaar werk via het gezamenlijk gedragen actieplan ‘Werkbaar werk’ dat in 2018 werd door de Vlaamse regering en de sociale partners. Met deze oproep komen we tegemoet aan de vraag in het actieplan werkbaar werk om in te zetten op eerstelijnsleidinggevenden. “Zowel uit de werkbaarheidsstudie, de ronde tafel met experts en het participatie-event met zelfstandige ondernemers, werkgevers en werkenden, blijkt dat een goede ondersteuning van de direct leidinggevende cruciaal is wanneer we spreken over werkbaar werk. Ook in het kader van preventie van werkstress en burn-out is de rol van de direct leidinggevende enorm belangrijk. Vandaag wordt erg veel belang gehecht aan een coachende en waarderende leiderschapsstijl. Heel wat leidinggevenden staan open voor of vragen naar ondersteuning of feedback over hoe zij hun rol optimaal kunnen invullen in het licht van de nieuwe uitdagingen die op hen afkomen. 

Doelstellingen

Deze oproep zal drie verschillende soorten trajecten opzetten met leiders (formele leidinggevenden maar evengoed medewerkers met een leiderschapsrol) van/ binnen operationele teams (geen staf, directieteams etc.). Het doel is uit te maken welke interventie meer leidt tot autonome motivatie en hieruit voortvloeiende uitkomsten (bv. bevlogenheid) van het “natuurlijk team” van de deelnemende leiders.

Een “natuurlijk team” bestaat uit die medewerkers die door leiders aangewezen worden als diegenen waar ze directe invloed op uitoefenen in hun interactie (dit kan dus een informeel deel zijn van een groter, formeel team). Een interventie kan rechtstreeks werken met een leider in de context van haar/zijn team of enkel met de leider, los van het team. In elk geval moeten diegenen die beïnvloed worden door de leider vooraf geïdentificeerd worden door deze leider. De leiders, samen met die medewerkers die ze beïnvloeden, vormen samen de “deelnemers” aan een interventie. Dit betekent dat de facto alle deelnemers steeds geïdentificeerd kunnen worden als leden van een (in/formeel) team waartoe ook de leider behoort.

De drie mogelijke trajecten worden opgezet in het kader van een interventiestudie die begeleid zal worden door een onafhankelijk academisch team van impactevaluatoren, dat vanuit de afdeling ESF&DO via een apart project gefinancierd zal worden.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 700.000,00 EUR waarvan 280.000,00 EUR ESF en 420.000,00 EUR Vlaamse cofinanciering.

Begunstigden

Deze oproep is gericht naar:

  • Intermediaire ledenorganisaties die een breed en voldoende groot netwerk van organisaties kunnen bereiken op de Vlaamse arbeidsmarkt en die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- zij hebben hun zetel en werking in het Vlaams Gewest;
- zij hebben hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij hun activiteiten en werking voor een belangrijk deel zijn gericht op de Vlaamse arbeidsmarkt.

  • Sociale partners die een actieve rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Info & contact

Sofie Bogaerts

T: 02/552 83 04

E: sofie.bogaerts@vlaanderen.be

Sarah Smeyers

T: 02 553 08 49

E: sarah.smeyers@vlaanderen.be

Alle info vind je hier en hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons