U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovation investments Strand 2a - GREEN

Deadline

Code

I3-2021-INV2a-GREEN

Inleiding

Klimaat- en milieu-uitdagingen omzetten in kansen is de ambitie van de groene transitie. De European Green Deal heeft als doel om van Europa een hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie te maken. In dit kader stelt de EU zich tot doel om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, wat aanzienlijke investeringen zal vergen. I3 wil innovatieve investeringen in de waardeketen ondersteunen, de economie een impuls geven door middel van groene technologie en duurzame industrie/transport creëren. Het is ook de bedoeling steun te verlenen aan interregionale investeringen in duurzame voedselsystemen, duurzame landbouw, schone en efficiënte energie, duurzame industrie, bouwen en renoveren, duurzame mobiliteit, het uitbannen van verontreiniging en klimaatactie.

Ten minste 70% van de subsidie moet worden bestemd voor investeringen in bedrijven.

De huidige oproep moedigt aanvragen aan op een of meer of een combinatie van de volgende investeringsgebieden (een niet-exclusieve lijst)

 • Innovatieve investeringen in het koolstofvrij maken, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, de gezondheid en het welzijn;
 • Innovatieve investeringen in SMART-steden;
 • Innovatieve bedrijfsinvesteringen in verband met slimme, duurzame/efficiënte vervoersoplossingen en/of alternatieve brandstoffen;
 • Investeringen in klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;
 • Investeringen in het beheer van natuurlijke hulpbronnen, waaronder het gebruik van gerecycleerde materialen, met name bouwmaterialen, kunststoffen en textiel, om de vraag naar secundaire markten grondstoffen te stimuleren
 • Bedrijfsinvesteringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie om de industrie duurzamer te maken;
 • Bedrijfsinvesteringen met betrekking tot energie-efficiëntie in gebouwen;
 • Bedrijfsinvesteringen met betrekking tot een duurzame blauwe economie, die bijdraagt aan de bescherming van de kust;
 • Bedrijfsinvesteringen in circulaire economie om succesvolle circulaire-economieoplossingen te repliceren en op te schalen, wat een EU-meerwaarde kan opleveren;
 • Investeringen in bio-economie, efficiënte en duurzame land- en bosbouw, innovatie in duurzame oplossingen voor de zee/het mariene milieu en de binnenwateren.

Doelstellingen


Op korte termijn:

 • Invoering van innovatieve oplossingen in vergelijking met bestaande technologieën/oplossingen;
 • Introductie van technologisch/economisch betrouwbare en levensvatbare oplossingen op de markt.

Middellange termijn:

 • Creëren van nieuwe marktkansen voor EU-bedrijven;
 • Versterking van de investeringscapaciteit van regio's, bundeling van krachten rond gedeelde S3-investeringsprioriteiten (interregionale investeringen);
 • Verspreiding van innovatie.

Lange termijn:

 • Versterking/vernieuwing van de EU-waardeketens en tegelijkertijd vergroting van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkten;
 • ontsluiting van het innovatiepotentieel van de regio's/landen van de EU
 • Bijdragen tot de doelstellingen van de Europese Green Deal;
 • Positief effect op milieu, gezondheid, klimaat, sociaal en economisch gebied;
 • economische groei en het scheppen van banen.

Budget

Het beschikbare budget voor de volledige projectoproep van het Interregional Innnovation Investment Instrument bedraagt 39 795 300 EUR voor 2021 en 36 763 277 EUR voor 2022.

Begunstigden

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Interregional Innovation Investment Fund- I3

Inleiding

De programmaperiode 2021-2027 is gericht op de versterking van de interregionale samenwerking voor innovatie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio's".
In dit verband heeft de Commissie een nieuw initiatief voor interregionale innovatie-investeringen voorgesteld om actoren die betrokken zijn bij slimme-specialisatiestrategieën (S3) te helpen zich te clusteren, op te schalen en innovatie naar de Europese markt te brengen.

Het nieuwe initiatief wil interregionale innovatieprojecten in hun commercialiserings- en opschalingsfase ondersteunen door hen de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project naar het investeringsniveau te tillen.

Wat wil I3 bereiken?

 • Meer interregionale industriële samenwerking via bottom-up mechanismen en ontsluiting van het innovatiepotentieel dat in de RIS 3-strategieën naar voren komt. In het bijzonder moet prioriteit worden gegeven aan innovatieve samenwerking die de groene en digitale transitie kan bevorderen.
 • Versterking van de banden tussen onderzoek, innovatie en bedrijven op interregionaal niveau.
 • Versterking van de EU op het wereldtoneel, door te investeren in strategische en toekomstgerichte bedrijfsgebieden waar het vergroten van het concurrentievoordeel van de EU en de veerkracht van waardeketens groei kunnen genereren (over industriële sectoren, waardeketens en regio's heen).
 • Synergieën en complementariteit met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau (zoals Horizon, LIfe, NextGenEU)

Het I3-voorstel voorziet in twee onderdelen met een ongeveer gelijke verdeling van de financiële middelen:

 • Onderdeel 1 richt zich op goed ontwikkelde ecosystemen en is gericht op het deel van de waardeketens waar zwakheden of markttekortkomingen worden geconstateerd (versnippering, onvoldoende onderlinge verbindingen, financiële of technologische kloof, interregionale vallei des doods voor de invoering van innovatieve technologieën) en een oplossing zou kunnen komen van de interregionale triple/quadruple helix-samenwerking.
 • Onderdeel 2 richt zich op minder ontwikkelde regio's en is gericht op het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen, het ontsluiten van onderbenutte capaciteiten, die de waardeketens van de EU kunnen versterken.

Doelstellingen

Het is de bedoeling publiek-private investeringen te mobiliseren door het effect van het beschikbare budget als hefboom te gebruiken. De doelstellingen van het nieuwe initiatief zijn

 • Versnellen van innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten, omzetten van innovatie in concrete producten, diensten en toepassingen, inspelend op een duidelijke behoefte van klanten en burgers.
 • Aanmoedigen van marktnabije investeringen in innovatieve producten en diensten door de toepassing van nieuwe technologieën of processen. Hoewel de te ontwikkelen waardeketen zich in traditionele sectoren kan bevinden, moet het product of proces ten minste nieuw zijn voor de markt.
 • Het op de markt brengen van onderzoeksresultaten waarbij bedrijven worden geholpen om rijpe gezamenlijke innovatieprojecten (TRL6-8) uit te voeren met het oog op commercialisering en schaalvergroting.
 • Onderzoek naar en versterking van de complementariteit tussen verschillende EU-, nationale en regionale instrumenten.
 • publieke/particuliere investeerders mobiliseren, particuliere investeringen risicovrij maken en het effect van EU-financiering versterken
 • Ontwikkeling van een reeks interregionale investeringen, geformaliseerd in concrete bedrijfs- en investeringsplannen, die de waardeketens van de EU een nieuwe vorm geven.

Goed om weten 

 • Projecttype

Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product valt zit dan minstens in de TRL-fase van demonstratie, commercialisatie of opschaling. Dit instrument biedt in principe financiering voor projecten met een budget tussen 4 en 10 miljoen euro, maar ook projecten met een begroting buiten deze bandbreedte kunnen zich aanmelden en succesvol zijn in hun aanvraag.

 • Europese partners nodig?

ja, 3-5 partners afhankelijk van het onderdeel

 • Cofinanciering

70%

 • Maximale duur

Maximale looptijd van het project: 3 jaar, verlenging is mogelijk

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

I3 is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (art. 13).

Budget

Beschikbaar budget: € 0,57 miljard

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
EU algemeen
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Onderzoek en Innovatie
Regionaal beleid
Transport
Werk en Sociale Zaken
Lees meer
Volg ons