U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovation investments Strand 1 - MANU

Deadline

Code

I3-2021-INV1-MANU

Inleiding

Deze oproep is gericht op de verbetering van de levering van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten in de verwerkende industrie. In de context van geavanceerde fabricage worden kennis en innovatieve technologieën gebruikt om complexe producten te vervaardigen en processen te verbeteren met het oog op minder afval, vervuiling, materiaalverbruik en energieverbruik. Robotica, 3D- en 4D-printen, kunstmatige intelligentie en krachtige computertechnologie voor modellering zijn belangrijke elementen van geavanceerde fabricage.

Deze oproep ondersteunt interregionale innovatie-investeringen voor de invoering van nieuwe of verbeterde fabricageoplossingen, alsook voor de ondersteuning van de industrie om de uitdaging van de digitalisering aan te gaan en de verschuiving naar een meer milieuvriendelijke productie te bevorderen (nulvervuilingsambitie voor een milieu zonder giftige stoffen).

Ten minste 70% van de subsidie moet worden bestemd voor investeringen in bedrijven.

Deze oproep moedigt aanvragen aan die betrekking hebben op een of een combinatie van de volgende interventiegebieden (een niet-exclusieve lijst)

 • Demonstratieprocessen, d.w.z. nieuwe producten sneller op de markt helpen brengen of efficiëntere en duurzamere processen ingang doen vinden in de industrie.
 • Valorisatie van onderzoeksresultaten en praktische toepassingen. Dit kan de actieve betrokkenheid van ecosystemen en het co-creatieproces met belanghebbenden en eindgebruikers omvatten.
 • koppeling of aanvullend gebruik van test- en demonstratiefaciliteiten op interregionaal niveau. In dit kader worden synergieën met circulariteitshubs aangemoedigd.
 • Verbetering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en in het hergebruik van materialen, bevordering van circulariteitsmodellen (de- en remanufacturing) en investeringen in koolstofneutraliteit. Er kunnen specifieke uitvoeringsstrategieën (inclusief financiering) worden overwogen, waarbij de deelname van alle belanghebbenden (industrie, MKB, plaatselijke autoriteiten, onderwijsinstellingen en maatschappelijk middenveld) wordt gewaarborgd.
 • Uitvoering van interregionale demonstratieprojecten om de resultaten te testen en te repliceren.
 • Verspreiding van innovatie en betrokkenheid van het mkb bij de waardeketens van de EU.

Doelstellingen

Op korte termijn

 • Invoering van nieuwe groene en digitale technologieën ter bevordering van de groei van de Europese productiesector
 • Toepassing van innovatieve technologieën door het mkb

Middellange termijn

 • De EU-industrie efficiënter en duurzamer maken
 • Versterking van het vermogen van regio's om samen te investeren en hun krachten te bundelen rond gemeenschappelijke S3-investeringsprioriteiten (interregionale investeringen).
 • Verspreiding van innovatie

Lange termijn

 • Versterking/vernieuwing van de EU-waardeketens en tegelijkertijd vergroting van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkten.
 • Ontsluiting van het innovatiepotentieel van de regio's/landen van de EU.

Budget

Het beschikbare budget voor de volledige projectoproep van het Interregional Innnovation Investment Instrument  bedraagt 39 795 300 EUR voor 2021 en 36 763 277 EUR voor 2022.

Begunstigden

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je in het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Interregional Innovation Investment Fund- I3

Inleiding

De programmaperiode 2021-2027 is gericht op de versterking van de interregionale samenwerking voor innovatie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio's".
In dit verband heeft de Commissie een nieuw initiatief voor interregionale innovatie-investeringen voorgesteld om actoren die betrokken zijn bij slimme-specialisatiestrategieën (S3) te helpen zich te clusteren, op te schalen en innovatie naar de Europese markt te brengen.

Het nieuwe initiatief wil interregionale innovatieprojecten in hun commercialiserings- en opschalingsfase ondersteunen door hen de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project naar het investeringsniveau te tillen.

Wat wil I3 bereiken?

 • Meer interregionale industriële samenwerking via bottom-up mechanismen en ontsluiting van het innovatiepotentieel dat in de RIS 3-strategieën naar voren komt. In het bijzonder moet prioriteit worden gegeven aan innovatieve samenwerking die de groene en digitale transitie kan bevorderen.
 • Versterking van de banden tussen onderzoek, innovatie en bedrijven op interregionaal niveau.
 • Versterking van de EU op het wereldtoneel, door te investeren in strategische en toekomstgerichte bedrijfsgebieden waar het vergroten van het concurrentievoordeel van de EU en de veerkracht van waardeketens groei kunnen genereren (over industriële sectoren, waardeketens en regio's heen).
 • Synergieën en complementariteit met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau (zoals Horizon, LIfe, NextGenEU)

Het I3-voorstel voorziet in twee onderdelen met een ongeveer gelijke verdeling van de financiële middelen:

 • Onderdeel 1 richt zich op goed ontwikkelde ecosystemen en is gericht op het deel van de waardeketens waar zwakheden of markttekortkomingen worden geconstateerd (versnippering, onvoldoende onderlinge verbindingen, financiële of technologische kloof, interregionale vallei des doods voor de invoering van innovatieve technologieën) en een oplossing zou kunnen komen van de interregionale triple/quadruple helix-samenwerking.
 • Onderdeel 2 richt zich op minder ontwikkelde regio's en is gericht op het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen, het ontsluiten van onderbenutte capaciteiten, die de waardeketens van de EU kunnen versterken.

Doelstellingen

Het is de bedoeling publiek-private investeringen te mobiliseren door het effect van het beschikbare budget als hefboom te gebruiken. De doelstellingen van het nieuwe initiatief zijn

 • Versnellen van innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten, omzetten van innovatie in concrete producten, diensten en toepassingen, inspelend op een duidelijke behoefte van klanten en burgers.
 • Aanmoedigen van marktnabije investeringen in innovatieve producten en diensten door de toepassing van nieuwe technologieën of processen. Hoewel de te ontwikkelen waardeketen zich in traditionele sectoren kan bevinden, moet het product of proces ten minste nieuw zijn voor de markt.
 • Het op de markt brengen van onderzoeksresultaten waarbij bedrijven worden geholpen om rijpe gezamenlijke innovatieprojecten (TRL6-8) uit te voeren met het oog op commercialisering en schaalvergroting.
 • Onderzoek naar en versterking van de complementariteit tussen verschillende EU-, nationale en regionale instrumenten.
 • publieke/particuliere investeerders mobiliseren, particuliere investeringen risicovrij maken en het effect van EU-financiering versterken
 • Ontwikkeling van een reeks interregionale investeringen, geformaliseerd in concrete bedrijfs- en investeringsplannen, die de waardeketens van de EU een nieuwe vorm geven.

Goed om weten 

 • Projecttype

Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product valt zit dan minstens in de TRL-fase van demonstratie, commercialisatie of opschaling. Dit instrument biedt in principe financiering voor projecten met een budget tussen 4 en 10 miljoen euro, maar ook projecten met een begroting buiten deze bandbreedte kunnen zich aanmelden en succesvol zijn in hun aanvraag.

 • Europese partners nodig?

ja, 3-5 partners afhankelijk van het onderdeel

 • Cofinanciering

70%

 • Maximale duur

Maximale looptijd van het project: 3 jaar, verlenging is mogelijk

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

I3 is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (art. 13).

Budget

Beschikbaar budget: € 0,57 miljard

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
EU algemeen
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Onderzoek en Innovatie
Regionaal beleid
Transport
Werk en Sociale Zaken
Lees meer
Volg ons