U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovatie door adaptatie

Deadline

Code

460

Inleiding

De oproep Innovatie door adaptatie (IDA) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de huidige en toekomstige beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze goede loopbaanvooruitzichten kan verwerven of behouden in elke fase van het arbeidsleven.  

Belangrijk is dat je als vertrekpunt een concept van een dienstverlening voor ogen hebt. Dit concept kan je in een project binnen deze oproep ontwikkelen, piloteren en op impact evalueren.

Ook oproep 459 ‘Innovatie door exploratie’ heeft het versterken van werkenden, werkzoekenden en/of inactieven tot doel. Dit gebeurt tevens door het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, maar vertrekt van een uitdaging waarvoor nog geen oplossing of dienstverlening voor ogen is. Neem de oproepfiche van oproep 459 door om na te gaan of uw project in die oproep past.

Projecten kunnen in geen van beide oproepen vertrekken van concepten die in het verleden ontwikkeld werden binnen de ESF-oproepen ‘Innovatie’ en ‘Transnationaliteit’ uit het Operationeel Programma 2007-2013. Er werd binnen deze oproepen immers reeds de mogelijkheid voorzien om positief gevalideerde instrumenten ruim te verspreiden en te implementeren. Ook reeds gefinancierde concepten uit het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking voor verdere subsidiëring.

Budget

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ bedraagt 10.000.000 EUR, waarvan 5.000.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 5.000.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Er is een maximale subsidie voorzien van 240.000 EUR per project.

Begunstigden

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt, alsook naar de vakbonden en entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het is aangeraden om, indien dit relevant is voor het project, in partnerschap samen te werken.

Acties?

Acties binnen deze oproep hebben betrekking op het prototypen, piloteren en evalueren van de nieuwe dienstverlening.

Volgende acties zijn verplicht op te nemen in het project:
- Rough prototyping (uitwerken via rollenspellen, serious play, story boarding,…)
- Live prototyping (veldtesten van onderdelen van de dienstverlening)
- Pilot (uitvoeren van de dienstverlening met een testpubliek)
- Impactevaluatie

Voor meer verduidelijking bij de verwachte activiteiten wordt verwezen naar de oproepfiche en naar de handleiding bij het projectvoorstel.

Info & contact

Een promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting.

Contactpersonen: 

Eline Vermeersch

T: 02/552 83 44

E: eline.vermeersch@wse.vlaanderen.be

Fien Synaeve

T: 02 552 83 48

E: fien.synaeve@wse.vlaanderen.be

Meer info hier of in de toegevoegde documenten. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons