U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Impuls Duaal Leren in SO

Deadline

Code

480

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel om de (lokale) afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) naar en aanbod (scholen/centra) aan duale opleidingen te versterken, of nieuwe duale opleidingen voor te bereiden en te implementeren, met het oog op het verhogen van de instroom van leerlingen in duale opleidingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen en een toename van een kwalitatief aanbod aan duale opleidingen met goede kansen op de arbeidsmarkt.
De projecten spelen in op de verschillende drijfveren van de betrokken actoren en stakeholders van duaal leren in het secundair onderwijs (leerlingen, bedrijven, scholen/centra, .. ), brengen deze actoren samen, bouwen een gemeenschappelijke visie op en vertalen uitdagingen, gedeelde lessen en succeservaringen naar de eigen context en praktijk.

Budget

Er is een oproepbudget van 4 miljoen euro waarvan 1,6 miljoen ESF middelen, 1,2 miljoen Vlaamse cofinanciering en 1,2 miljoen andere financiering.
Projecten kunnen maximaal 40% (of 120.000 euro) ESF steun en maximaal 30% (of 90.000 euro) Vlaamse cofinanciering ontvangen van de totale subsidiabele kost. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Begunstigden

De projecten kunnen ingediend worden door sectororganisaties, onderwijsinstellingen inclusief scholen/centra, koepelorganisaties, federaties, ...
Voorwaarde is evenwel dat er een breed partnerschap is van relevante actoren en belanghebbenden, met een duidelijke toegevoegde waarde en impact op het versterken van duaal leren (instroom en aanbod).
Dit partnerschap kan betrekking hebben op een specifieke regio in Vlaanderen, kan intersectoraal of sectoraal georganiseerd zijn of een combinatie er van.

Info & contact

Alle info is hier te vinden. Contactpersonen voor deze call zijn: 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons