U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie en het gebruik van Artificiële intelligentie

Deadline

Code

467

Inleiding

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers) die in de toekomst gebruik gaan maken van Artificiële intelligentie (AI) en/of al aan de slag zijn met de implementatie van AI, ondersteunen met een aanbod van praktijkgerichte opleidingstrajecten ter aanvulling van het bestaande aanbod. We gaan hiervoor in deze oproep op zoek naar promotoren die een opleidingsaanbod ontwikkelen dat complementair is aan het bestaande aanbod en dit voor ondernemingen die vandaag nog geen AI toepassen en/of ondernemingen (en hun werknemers) die dit wel al doen. Op die manier kunnen ze gewapend met de juiste kennis en competenties de uitdagingen mbt. AI aangaan. Enkel ontwikkelkosten komen in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.


Deze oproep is een operationalisering van het luik ‘flankerend beleid: opleidingen / arbeidsmarkt uit de Vlaamse beleidsagenda AI.

Doelstellingen

We verwachten de volgende resultaten van de projecten:

- Een opleidingsaanbod dat aansluit bij de noden van de doelgroep en complementair is aan het bestaande aanbod.

- Een verhoogde kennisopbouw rond AI in al zijn aspecten bij ondernemingen en hun werknemers - Een stijgende maturiteit bij ondernemingen (en hun werknemers) om het gebruik van AI te realiseren.

- Een ontwerp van business model waaruit blijkt dat

 • Er niet enkel aandacht is voor de technische implicaties van de (voorbereiding van) de implementatie van AI op producten, processen en diensten maar ook op het menselijk kapitaal (de medewerkers) in de ondernemingen
 • Hoe men het ontwikkelde aanbod in de markt zal zetten en tot bij de beoogde doelgroep zal brengen. Dit business model kan in de loop van het project nog verder op punt gezet worden.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 1.700.000 euro waarvan 700.000 euro ESF-financiering en 1.000.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project met volgende verdeling:
- Maximaal 80.000 euro ESF
- Maximaal 120.000 euro VCF
De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15 %.

Begunstigden

Finale doelgroep:
- ondernemingen

 • Ondernemingen die nog geen AI toepassen;
 • Ondernemingen die al overgegaan zijn tot implementatie van AI

- en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden en werknemers)

Werkzoekenden en leerlingen/studenten vallen buiten de scope van deze oproep.

Promotoren:

Deze oproep staat open voor zowel organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (en werknemers) willen ontwikken als individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen AI-opleidingstraject tot stand willen brengen.
We gaan hiervoor op zoek naar promotoren die kunnen aantonen dat ze expertise hebben op vlak van de AI – technologie en de impact ervan op de bedrijfsuitvoeringsaspecten (vb. productie, HR, …), kennis van de noden van de doelgroep, ervaring met het ontwikkelen van opleidingen, het uitwerken van een business model en ervaring om het uitgewerkte aanbod tot bij de beoogde doelgroep te brengen. Deze expertise kan ook gecombineerd worden in een partnerschap.
Dit brengt ons bij volgende mogelijke promotoren:

 • Ledenorganisaties (werkgeversorganisaties, federaties, sectororganisaties, clusterorganisaties, collectieve onderzoekscentra)
 • Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten) en strategische onderzoekscentra
 • SYNTRA vzw’s
 • Private opleidingsverstrekkers (inclusief sectorale opleidingsverstrekkers)
 • Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden van meerdere ondernemingen

VDAB en SYNTRA Vlaanderen kunnen enkel participeren als partner en staan via cofinanciering in voor de eigen kosten.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Info & contact

De volledige callbeschrijving kan gevonden worden in bijlage. 

Het nationaal contactpunt voor deze call is: 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons