U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Platform for Digital Skills and Jobs

Deadline

Code

CEF-TC-2020-1

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is om het ontwerp en de levering te ondersteunen van masterprogramma's die gespecialiseerd zijn in digitale domeinen en die verspreid zullen worden via het Digital Skills and Jobs Core Service Platform. Deze programma's zijn gericht op de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden om het gebrek aan zeer gespecialiseerde digitale vaardigheden in kunstmatige intelligentie (AI) aan te pakken. In het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie hebben de lidstaten en de Commissie erkend dat het aantal gespecialiseerde masterprogramma's op het gebied van AI moet worden vergroot om meer mensen op te leiden die de inzet van AI in de hele economie mogelijk kunnen maken.

Budget

De CEF Telecom European Platform for Digital Skills and Jobs oproep voor 2020 maakt een indicatieve financiering van € 6,5 miljoen beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen de voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of organen.

Voor doelstelling 1:
Om in aanmerking te komen, moeten voorstellen ingediend onder doelstelling 1 worden ingediend door een consortium bestaande uit:

 • Minstens drie Master-uitreikende universiteiten uit drie verschillende lidstaten en / of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma. Een van de deelnemende universiteiten moet de coördinator van het consortium zijn;
 • Minstens twee kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Elke kmo moet bij het voorstel een statusbeoordelingsrapport indienen dat is gegenereerd via de wizard die beschikbaar is op de webpagina van de Europese Commissie, DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en kmo's, waarmee wordt bevestigd dat een bedrijf in aanmerking komt als kmo.
 • Ten minste één excellentie- / onderzoekscentrum met focus op kunstmatige intelligentie. Elk excellentie- / onderzoekscentrum moet een door de bevoegde vertegenwoordiger ondertekende zelfverklaring voorleggen waarin zijn status als excellentie- / onderzoekscentrum wordt bevestigd. De sjabloon van de zelfverklaring is beschikbaar op de oproepwebpagina en mag niet worden gewijzigd.
 • Deelname van de industrie wordt aangemoedigd.

Voor doelstelling 2:
Om in aanmerking te komen, moeten voorstellen ingediend onder doelstelling 2 worden ingediend door een consortium bestaande uit:

 • Minstens drie Master-uitreikende universiteiten uit drie verschillende lidstaten en / of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma. Een van de deelnemende universiteiten moet de coördinator van het consortium zijn;
 • Ten minste één excellentie- / onderzoekscentrum met focus op kunstmatige intelligentie. Elk excellentie- / onderzoekscentrum moet een door zijn gemachtigde vertegenwoordiger ondertekende zelfverklaring voorleggen waarin zijn status als excellentie- / onderzoekscentrum wordt bevestigd. De sjabloon van de zelfverklaring is beschikbaar op de oproepwebpagina en mag niet worden gewijzigd.
 • Deelname van instellingen / organisaties met relevante sectorspecifieke expertise (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot instellingen / organisaties op het gebied van gezondheid, landbouw, industrie) wordt aangemoedigd.

Info & contact

Alle informatie vind je via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility - CEF

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Acties

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Goed om weten 

 • Projecttype

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

 • Europese partners nodig?

Bij sommige projecten, zie hiervoor de calls

 • Cofinanciering

Studies: maximaal 50 %;
Vervoer: 30-85 %;
Energie: 50-75 %;
Digitaal: 30-75 %

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 2 tot 5 jaar.

 • Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verschilt per onderdeel van de CEF. Bij alle onderdelen geldt dat er projecten kunnen worden ingediend nadat er een oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd:

 • Voor CEF-Transport gaat indiening via een online portaal van het agentschap European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Als u uw projectvoorstel wil indienen, hebt u de goedkeuring nodig van de lidstaat waar het project wordt uitgevoerd of waar de betrokken partij gevestigd is. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kijkt uw projectvoorstel na en levert na afstemming met de bevoegde minister deze goedkeuring af door medeondertekening van de aanvraag.De procedure en timing wordt per subsidieoproep bepaald en waar mogelijk afgestemd met de andere Belgische autoriteiten en andere lidstaten.

 • Voor CEF-Energie verloopt de indiening ook via CINEA. Hier is geen afstemming nodig met Departemen MOW.

 • CEF-Digitaal: indiening gaat via een online portal van het agentschap European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1153 inzake de vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verordening (EU) 1315/2013 inzake de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verordening (EU) 347/2013 inzake de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro 

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport
Maritiem vervoer en binnenvaart
Wegvervoer

Info & contact

 • Website fonds

Connecting Europe Facility (CEF)

 • Vlaamse/Belgische contactpunten

Vervoer: het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

Energie: Jan Hensmans (Jan.Hensmans@economie.fgov.be)

Digitaal: Frank Leyman (frank.leyman@bosa.fgov.be), Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be) en Jessica Godoy Chaparro (jessica.godoychaparro@economie.fgov.be)

 • Contact Europese Commissie

Digitaal: cnect-b5@ec.europa.eu (Investment in High-Capacity Networks (Unit B.5))

Lees meer
Volg ons