U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health: Call for proposals on prevention of NCDs - other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes)

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-02

Inleiding

Niet-overdraagbare ziekten zijn verantwoordelijk voor 87% van de ziektelast in de lidstaten en betere gezondheidsbevordering en ziektepreventie kunnen de prevalentie van niet-overdraagbare ziekten met maar liefst 70% terugdringen. De kosten voor de behandeling van niet-overdraagbare ziekten zijn hoog en zullen naar verwachting verder stijgen, mede gelet op de vergrijzing van de bevolking van de Unie. COVID-19 heeft aangetoond dat niet-overdraagbare ziekten de negatieve impact van andere ziekten drastisch kunnen vergroten; het obesitascijfer bij kinderen is opgenomen in het strategische veerkrachtdashboard van de Commissie; de economische argumenten voor preventie zijn aangevoerd door de OESO.

De Commissie steunt de lidstaten bij hun inspanningen om de last van niet-overdraagbare ziekten te verminderen en zo de gezondheidsdoelstellingen van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te bereiken. In dit verband werkt de Commissie aan een nieuw initiatief, "Samen gezonder - EU-initiatief inzake niet-overdraagbare ziekten", dat vijf actieonderdelen omvat: hart- en vaatziekten, diabetes, chronische ademhalingsziekten, geestelijke gezondheid en neurologische aandoeningen, en een horizontaal onderdeel over gezondheidsdeterminanten. In elk van deze onderdelen zal de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied worden aangepakt.

Naast de acties die in het kader van dit nieuwe initiatief moeten worden ondernomen, spelen de belanghebbenden, waaronder verenigingen van gezondheidswerkers en organisaties van het maatschappelijk middenveld en patiëntenverenigingen, een belangrijke rol bij de aanpak van niet-overdraagbare ziekten, en met name de andere niet-overdraagbare ziekten dan kanker die niet onder de bovengenoemde vijf onderdelen vallen.

Deze actie ondersteunt de beleidsdoelstelling van vermindering van de last van niet-overdraagbare ziekten en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het programma "EU4Health", namelijk de verbetering en bevordering van de gezondheid in de Unie (artikel 3, onder a)) door middel van de specifieke doelstellingen die zijn omschreven in artikel 4, onder a) en i), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

Het doel van deze projectoproep is de vermindering van de last van niet-overdraagbare ziekten, gericht op andere niet-overdraagbare ziekten dan die welke onder de vijf actiepunten van het "Samen gezonder - EU-initiatief voor niet-overdraagbare ziekten" en kanker vallen; bijvoorbeeld nier- en leverziekten, auto-immuunziekten, aandoeningen van het bewegingsapparaat, enz. door het vergroten van het bewustzijn, het delen van kennis en het opbouwen van capaciteit om de volksgezondheid te verbeteren, met name op plaatselijk niveau.

Begunstigden

Academische wereld en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties die de prioritaire gebieden (gezondheids- en sociale beroeps
verenigingen, scholen, stichtingen, NGO's en soortgelijke entiteiten) ondersteunen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons