U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de Sustatool

Deadline

Code

(oproep 444)

Doelstellingen

Deze oproep past in het kader van het beleid i.v.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Vlaamse overheid en heeft tot doel om een versnelling te creëren en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid in lijn met dat beleid. 

Met de Sustatool krijgen kleinere organisaties een tool op maat om duurzaamheid te implementeren. Deze tool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

De Sustatool is een methode die bestaat uit een managementproces, catalogus met activiteiten en een dashboard voor de opvolging van je acties. Deze tool (handleiding, catalogus en bijhorende Excel) werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. De tool wordt momenteel verder ontwikkeld als een online tool door het Departement Werk en Sociale Economie. Deze zal gratis ter beschikking zijn van bedrijven en intermediairen, en kan geraadpleegd worden in de ESF-applicatie.

De doelstelling van deze tool is het creëren van een alomvattende en gebruiksvriendelijke, maar generieke duurzaamheidsaanpak voor KMO’s.De aanpak is zowel wetenschappelijk onderbouwd als praktijkgericht, met een blijvende meetbare impact op de verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. De Sustatool biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een aanvulling op en een synthese van de reeds bestaande tools in de markt.

Concreet willen we met deze oproep intermediaire organisaties uitnodigen om individuele organisaties te ondersteunen om MVO op een structurele manier op te nemen in de organisatie door middel van de Sustatool.

Budget

Er wordt een oproepbudget van 1.000.000,00 euro voorzien.
Er is een maximum van 50.000 euro per project. Er dient geen cofinanciering te worden ingebracht.

Begunstigden

Deze projectoproep richt zich naar:

 1. Sectororganisaties en hun leden
 2. Beroepsfederaties en hun leden
 3. Organisaties die bedrijven en werknemers ondersteunen bij het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun organisatie. 
  Mogelijkheden zijn met name: 
 • bedrijvennetwerken
 • regionale organisaties of netwerken
 • koepelorganisaties
 • lokale en regionale overheden
 • samenwerkingsverbanden van organisaties die zich rond algemene of specifieke duurzaamheidsuitdagingen verzamelen

Info & contact

Meer informatie.

 

Contactpersonen: 

Bie De Keulenaer

T:

02 553 43 52

E:

bie.dekeulenaer@wse.vlaanderen.be

Fien Synaeve

T:

02 552 83 48

E:

fien.synaeve@wse.vlaanderen.be

Liesbeth De Wolf

T:

02 552 83 18

E:

liesbeth.dewolf@wse.vlaanderen.be

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons