U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

ESF: Doorstroom SEC (BW & SW)

Deadline

Doelstellingen

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers in Sociale Werkplaatsen en Beschutte Werkplaatsen een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen minimaal een 370-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Regulier Economisch Circuit te zetten.

De acties die mogelijk zijn binnen deze oproep moeten gekaderd zijn in de implementatie van doorstroombegeleiding voor doelgroepmedewerkers van de sociale economie naar de reguliere economie. De promotor kan daarbij kiezen tussen de methodologie uit het decreet LDE en zijn BVR, een eigen methodologie of men kan zich baseren op goede praktijken uit de doorstroomgids sociale economie. ESF Vlaanderen legt hierbij wel de activiteitenclusters die subsidiabel zijn vast. Er is daarbij bijvoorbeeld geen ruimte voor methodiekontwikkeling en lerende netwerken.

Men is wel ten allen tijde verplicht om een stage te laten plaatsvinden in het bedrijf waarnaar men de doelgroepmedewerker wenst te laten doorstromen en nazorg te voorzien.

Budget

Er is een budget voorzien 1.550.000 euro voor een periode tot 31/12/2018. Er wordt 620.000 euro subsidiëring vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds, wat overeenstemt met 40% van het budget. De overige 60% betreft Vlaamse cofinanciering ten bedrage van 930.000 euro.Deze oproep kent een maximale subsidiëring van 4.200 euro per begeleide deelnemer.De promotor moet voor de uitbetaling van deze subsidiëring prestatie-uren voorleggen die kaderen binnen vooraf afgebakende activiteitenclusters.

Begunstigden

Deze oproep richt zich tot volgende organisaties: door VDAB gemandateerde1 organisaties of partnerschap ‘doorstroom sociale economie’ en andere organisaties die kunnen instaan voor deze begeleiding.

 

Info & contact

De oproep wordt opengesteld op 1 november 2016 en staat open tot en met 15 januari 2016. Deze oproep kent geen vaste data van indiening en beoordeling.1 Gemandateerden die in het bezit van het specifiek mandaat doorstroom sociale economie. Dit mandaat kan verkregen worden bij VDAB op basis van het decreet LDE.Het project zal van start kunnen gaan na gemotiveerd advies door het eerstvolgend ESF-Managementcomité, na indiening, met een minimum van 3 weken doorlooptijd. Wanneer het project wordt goedgekeurd door het Managementcomité ESF Vlaanderen, kan het meteen van start gaan.

Dit wil zeggen dat:- de eerste projecten ten vroegste vanaf 1 december van start kunnen gaan en- ten laatste eind februari 2017 alle projecten van start zijn gegaan.De oproep zal 2 rapportperiodes kennen, de eerste periode loopt af op 31/12/2017, de tweede periode op 31/12/2018.

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Meer informatie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/doorstroom-sec-bw-sw

Uw contactpersoon: Karel Vanderpoorten, E karel.vanderpoorten@wse.vlaanden.be, T 02/552 83 40

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons