U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF - oproep: Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Deadline

Code

(oproep 436)

Inleiding

ESF wil samen met de Vlaamse overheid de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen aanwakkeren.

Doelstellingen

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt

verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam

loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds

schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer

gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de

continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –

systemen te ontwikkelen die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties

ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in

Vlaanderen.

 

Budget

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid’ en ‘Werkbaar Werk -

Anders organiseren’ bestaat uit 1.000.000 EUR ESF-financiering en 1.500.000 EUR Vlaamse cofinanciering, onder voorbehoud van de beschikbare middelen. In 2018 zullen deze oproepen periodiek opnieuw opengesteld worden. Dit tot uitputting van dit oproepbudget.

 

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
 • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een

grote onderneming. De SALK-middelen zijn inbegrepen in de oproep.

Begunstigden

In deze oproep werken projecten aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de

domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap,

jobinhoud en uitstroom. Binnen ieder domein kunnen promotoren kiezen voor acties op de korte termijn

- zogenaamde quick wins - of acties op de middellange termijn - gesitueerd op een hoger strategisch

niveau. Dit laat projecten toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het

loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel. Hoewel het mogelijk is

voor projecten om acties op te zetten binnen elk van onderstaande domeinen is dit geen vereiste.

 

Essentieel is dat de organisatie kan aantonen dat de gekozen acties op maat van de onderneming zijn en

in verhouding staan tot de fase waarin het loopbaanbeleid zich momenteel bevindt. Voor een dieper

inzicht in de ontwikkeling van het eigen loopbaanbeleid raden we geïnteresseerde organisaties aan

voorafgaandelijk een werkbaarheidsanalyse uit te voeren. Zo kunnen de uitdagingen die zich stellen op

het vlak van duurzame loopbanen helder worden benoemd en kan vervolgens worden duidelijk gemaakt

op welke manier de projectacties hierop zullen inspelen. Dit wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht

voor projecten binnen deze oproep.

 

Verder is het belangrijk dat de projectacties bijdragen aan de creatie van een beleid. Dit betekent dat alle

activiteiten binnen het project gericht moeten zijn op het ontwikkelen en het testen van systemen en

instrumenten voor de totstandkoming van een duurzaam loopbaanbeleid. Dit impliceert dat de structurele

uitvoering van het nieuw tot stand gekomen of reeds bestaande beleid geen deel kan uitmaken van het

project. Verder vallen wettelijk verplichte acties (bv. rond preventie en veiligheid op het werk, het

afnemen van burn-out enquêtes…) buiten de scope van deze oproep. Ook het volgen van jobtechnische

opleidingen en opleidingen inzake leiderschap is niet mogelijk binnen deze oproep. Het geven en volgen

van opleidingen kan mogelijks ondersteund worden via onze oproep ‘Opleidingen in bedrijven’.

 

Indien je als organisatie een structurele kanteling beoogt – bv. de hervorming van een organisatie met

klassiek functionele afdelingen naar een organisatie met multidisciplinaire teams die elk verantwoordelijk

zijn voor een afgebakend klantensegment – dan verwijzen we graag door naar de oproep ‘Werkbaar Werk

- Anders Organiseren’. Beperkt het project zich tot het finetunen – ofwel het verduidelijken van de

taakverdeling – van bestaande teams, dan kan je indienen binnen de oproep Werkbaar Werk - Duurzaam

Loopbaanbeleid. Als je twijfelt over welke oproep het meest geschikt is voor jouw organisatie, neem je

best op voorhand contact op met een van de oproepbeheerders.

 

Cumul met de KMO-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is niet toegestaan. Acties

die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO-portefeuille kunnen niet opgenomen worden in

het project.

Info & contact

Voor de volledige call, klik hier. 

Heeft u nog vragen over deze call, neem dan contact op volgende personen:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons