U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF - Haalbaarheidsadviezen Ondernemerschap

Deadline

Code

(oproep 438)

Doelstellingen

Met de oproep worden kandidaat-ondernemers in Vlaanderen ondersteund en begeleid naar ondernemerschap. Meer specifiek gaat het om het ondersteunen van kandidaat-ondernemers in de vorm van trajectbegeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan en het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee dat resulteert in een haalbaarheidsadvies voor de kandidaat-ondernemer.

De opdracht heeft als doelstelling om kandidaat-ondernemers te ondersteunen met een gerichte maatregel tot het voorzien van begeleiding, advies en informatie bij de opmaak van een ondernemingsplan en het beoordelen van de (financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee.

De bedoeling is om 1000 begeleidingen van kandidaat-ondernemers te voorzien op een periode van twee jaar, waarbij bijzondere aandacht moet zijn voor inclusief ondernemerschap en het doelgroepenbeleid. Projecten onderscheiden zich expliciet van het bestaande aanbod voor prestarters, in het bijzonder de trajecten van ‘Maak Werk van je Zaak’ en het door VLAIO gefinancierde aanbod ten aanzien van prestarters.

Budget

De maximale subsidie bedraagt 1.000.000 euro waarvan 400.000 ESF en 600.000 VCF.

Begunstigden

Elke organisatie met ervaring op het vlak van begeleiding naar ondernemerschap kan intekenen op deze oproep. De promotor moet samen met eventuele partners een aanbod formuleren over de volledige regio in Vlaanderen.

Info & contact

Via de online ESF-applicatie kan je als promotor een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Een projectvoorstel indienen kan tot en met dinsdag 31 juli 2018. Het goedgekeurde project zal van start gaan op 1 oktober 2018. De begeleiding loopt tot 30 september 2020.

Op 21 juni wordt er een infosessie georganiseerd in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel van 14u30 tot 16u. Inschrijven kan je via deze website.

 

Lees de volledige call.

 

Meer informatie.

 

Heeft u vragen? Contacteer

 

Niet gevonden wat u zoekt? Vind hier andere calls.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons