U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF - Call for proposals: Pilot Joint Action Plan

Deadline

Code

VP/2018/010

Inleiding

De Europese Commissie lanceert een call om projecten die in de vorm van een Joint Action Plan bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds te financieren.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze call is om de nationale en regionale capaciteit uit te breiden in lidstaten  voor de voorbereiding, ontwerp en implementatie van zogenaamde JAP’s door ervaringen uit te wisselen en informatie over het implementeren van één of meerdere JAP’s te verspreiden.

 

JAP staat voor Joint Action Plan en stelt een lidstaat in staat om delen van één of meerdere programma’s te implementeren door middel van een resultaatgerichte gefocust op één vooropgesteld doel. Subsidiëring gebeurt dan op basis van resultaten en niet zozeer op basis van gebruikte middelen.

 

De Commissie moedigt nieuwe manieren van financiering -zoals JAP’s- aan om zo de focus op resultaten en uitkomsten te richten. De piloot-JAP moet de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds helpen bereiken, over welk specifiek domein van het ESF het gaat, hangt af van het voorstel.

 

Budget

Het totale budget voor de cofinanciering van projecten onder deze call ligt vast op €2,3 miljoen. De Commissie wil 1 tot 3 projecten ondersteunen.

 

Begunstigden

Deze call wil financiële steun bieden aan piloot-JAP’s. Dat zijn volgende acties:

 • een reeks acties die worden uitgevoerd door ten minste twee organisaties onder
 • de verantwoordelijkheid van de begunstigde met het doel een uitdaging aan te pakken in één van de gebieden van JAP’s (zie lijst hieronder)
 • acties die op basis van een interventielogica een link leggen tussen de noden, doelen output en resultaten van de ontwikkeling en de verwachte (types van) projecten 
 • terugbetaling van kosten op basis van de behaalde resultaten. De verschillende resultaatindicatoren mogen verschillen tussen en binnen voorstellen. 

 

Acties die al bezig zijn mogen ook opgenomen worden in de piloot-JAP, gelet op het feit dat er geen dubbele subsidie mogelijk is. Investeringen in infrastructuur is uitgesloten, investeringen voor materiaal komen wel in aanmerking.

 

JAP-domeinen

De piloot-JAP’s die voor deze call in aanmerking komen, moeten als doel hebben:

 • de ondersteuning voor het bereiken van specifieke nationale aanbeveling van een lidstaat die relevant zijn voor de investeringsprioriteiten opgesomd onder artikel 3(1)(a) tot (c) van Verordening (EU) 1304/2013).
 • en/of de ondersteuning van beleidsinitiatieven van de Commissie gerelateerd aan lange-termijn werkloosheid, jongerenwerkloosheid, integratie van migranten en de agenda voor vaardigheden. 

 

Info & contact

Voor meer info over deze call klik hier. 

Voor vragen, mail naar: empl-vp-2018-010@ec.europa.eu

of neem contacteer het ESF-agentschap Vlaanderen via:  onthaalesf@esf.vlaanderen.be of 02 552 83 51

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons