U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Samenwerking met maatschappelijke organisaties

Deadline

Doelstellingen

Samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jongeren is belangrijk om de Europa 2020-strategie voor groei en banen, het Strategisch kader voor Europese samen­werking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET2020), de EU-strategie voor jongeren en andere Europese sectorspecifieke beleidsagenda's beter onder de aandacht te brengen. Zij is van vitaal belang om te waarborgen dat belanghebbenden actief worden betrokken bij de uitvoering van beleidshervormingen in de verschillende landen, om hun deelname aan het Erasmus+ Programma en andere Europese programma's te bevorderen en om beleids- en programmaresultaten en goede praktijken via hun uitgebreide lidmaat­ schapsnetwerken te verspreiden.  In dit kader zal op basis van onderstaande twee percelen van deze oproep financiële ondersteuning worden verleend: 1. Samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van Onderwijs en opleiding (perceel 1) 2. Samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van Jongeren (perceel 2) 

Budget

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is het selecteren van organisaties waarmee overeenkomsten worden gesloten voor een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor het begrotingsjaar 2014. Het totale bedrag aan EU-begrotingsgelden dat wordt uitgetrokken voor de medefinanciering van samen werking met maatschappelijke organisaties bedraagt 5 800 000 EUR.  De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager: 

  • een niet-gouvernementele organisatie zijn; 
  • geen winstoogmerk hebben; 
  • ten minste één (bezoldigde of niet-bezoldigde) medewerker in dienst hebben (voltijdsequivalent). 

In de percelen worden de twee categorieën van in aanmerking komende aanvragers nader omschreven. Nationale ERASMUS+-agentschappen en organisaties met een ledental dat grotendeels uit nationale ERASMUS+-agentschappen bestaat (minstens 2/3), komen niet in aanmerking in het kader van deze oproep.  Rechtspersonen moeten in een van onderstaande landen zijn gevestigd om voor subsidie in aanmerking te komen: 

  • EU-lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden; 
  • de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserse Bondsstaat als met dit land een bilaterale overeenkomst wordt gesloten; 
  • de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie bestaat overeenkomstig de algemene begin­selen en voorwaarden zoals bepaald in de kaderovereenkomsten die met deze landen zijn gesloten voor hun deelname aan EU-programma's: voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons