U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Support for social dialogue

Deadline

Code

VP/2018/001

Inleiding

EaSI-call voor steun aan de sociale dialoog.

Doelstellingen

Deze oproep zal worden gebruikt voor het financieren van overleg, vergaderingen, onderhandelingen en andere acties zoals geschetst in de mededeling van de Europese Commissie over de Europese sociale dialoog, een kracht voor innovatie en verandering (COM (2002) 341), de mededeling over partnerschap voor verandering in een uitgebreid Europa - Versterking van de bijdrage van de Europese sociale dialoog (COM (2004) 557) en het werkdocument van de diensten van de Commissie over de werking en potentieel van een Europese sectorale sociale dialoog (SEC (2010) 964).

 

Europese sociale dialoog verwijst naar discussies, raadplegingen, onderhandelingen en gezamenlijke acties waarbij organisaties worden betrokken die de sociale partners vertegenwoordigen (werkgevers en werknemers).

 

Acties die de volgende thema's behandelen, zijn bijzonder welkom:

 • de werkgelegenheid, sociale en economische uitdagingen zoals geïdentificeerd in de Europese Pijler van sociale rechten;
 • de aanpassing van de sociale dialoog aan veranderingen in werkgelegenheid en werkgerelateerd uitdagingen, zoals:
 1. modernisering van de arbeidsmarkt, het creëren van banen en het matchen van banen;
 2. kwaliteit van werk, anticipatie, voorbereiding en beheer van verandering en herstructureringen;
 3. digitalisering van economie en samenleving - inclusief kunstmatige intelligentie-, de vergroening van de economie, flexizekerheid en vaardigheden;
 4. (intra-EU) arbeidsmobiliteit, migratie, werkgelegenheid voor jongeren, gezondheid en veiligheid op het werk, modernisering van stelsels van sociale bescherming;

Budget

Het geschatte budget voor deze call is vastgelegd op €9 815 250.

Per gesteund project zou er tussen €150 000 en €650 000 geco-financierd worden. 

Begunstigden

Deze call is gericht op volgende categorieën actiest:

 • maatregelen ter voorbereiding van de Europese sociale dialoog, zoals voorbereidende enquêtes, vergaderingen en conferenties;
 • maatregelen die worden beschouwd als onderdeel van de sociale dialoog in de zin van de artikelen 154 en 155 VWEU, zoals onderhandelingen, voorbereidende vergaderingen voor onderhandelingen of activiteiten met betrekking tot de uitvoering van onderhandelde overeenkomsten en andere onderhandelde resultaten;
 • maatregelen voor de verspreiding, bevordering, monitoring en evaluatie van de Europese sociale dialoog activiteiten en uitkomsten, b.v. door middel van Europese of nationale evenementen, peer learning of beoordelingen, studies en (papieren of elektronische) publicaties (inclusief de vertaling);
 • maatregelen ter verbetering van de coördinatie, het functioneren en de doeltreffendheid van de Europese sociale dialoog, onder meer door de identificatie en ontwikkeling van gemeenschappelijke benaderingen door de comités voor de sociale dialoog, zoals de uitwisseling van goede praktijken en gerelateerde gezamenlijke trainingsevenementen;
 • maatregelen van de sociale partners die bijdragen aan de werkgelegenheid en de sociale en economische dimensies van de Europa 2020 - strategie, inclusief monitoring en analyse van de impact ervan op de arbeidsmarkten;
 • maatregelen ter ondersteuning van de Europese sociale partners en comités voor de sociale dialoog in hun bijdrage aan de effectbeoordeling van de werkgelegenheids- en sociale dimensies van EU-initiatieven.

Info & contact

Meer over deze call Support for social dialogue VP/2018/001.

De volledige call kan u hier lezen.

Voor vragen over deze call:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons