U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: EURES and PROGRESS - Mobility Exchange programme for SME staff (MobiliseSME)

Deadline

Code

VP/2019/011

Inleiding

De EURES-as: bevordering van de geografische mobiliteit van werknemers en bevordering van werkgelegenheidskansen

De EURES-as van het EaSI-programma heeft de volgende algemene doelstellingen:

 • Transparantie van vacatures, sollicitaties en gerelateerde informatie voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers;
 • Ontwikkeling van diensten voor de aanwerving en plaatsing van werknemers;
 • Grensoverschrijdende partnerschappen.

De EURES-as kan worden gebruikt om op billijke basis acties ter bevordering van vrijwillige mobiliteit van personen in de Unie te financieren en mobiliteitsbarrières weg te nemen. .

De EURES-as in het kader van het EaSI-programma draagt ​​bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van EURES, zoals vastgelegd in de EURES-verordening. Bijgevolg zal deze oproep tot het indienen van voorstellen de ontwikkeling van het EURES-netwerk en zijn activiteiten ondersteunen in overeenstemming met de normen en procedures van deze verordening.

 

Doelstellingen

De algemene doelstelling van de oproep is het ondersteunen van grensoverschrijdende detacheringen op korte termijn voor werknemers, managers en / of (mede) eigenaars, met name van kleine en middelgrote ondernemingen. Deze detacheringen bieden kansen om vaardigheden en capaciteiten bij gastbedrijven te ontwikkelen ('leerdoel'), en voor bedrijven om hun activiteiten te verbeteren, hetzij door nieuwe contacten in het buitenland te leggen, hetzij door hun reeds bestaande partnerschappen te versterken ('internationale zakelijke kansen voor het MKB') ').

Voortbouwend op het succesvolle proefproject "MobiliseSME" dat tussen 2015 en 2017 is geïmplementeerd, is deze oproep tot het indienen van voorstellen gericht op:

(1) verbetering van een juiste identificatie van de uitzendende en ontvangende bedrijven, met inbegrip van targetingsectoren met een hoge internationale of grensoverschrijdende activiteiten en werknemers, managers en / of (mede) eigenaars die gereed zijn voor detachering,

(2) verdere ontwikkeling van de outreach- en matchingstrategie, en

(3) verbetering van mechanismen voor samenwerking en verspreiding, waarbij werkgeversorganisaties worden betrokken als facilitators, deelnemende bedrijven en werknemers en

(4) het ontwikkelen van regels en procedures om detacheringen voordelig te maken voor alle betrokken partijen.

Het specifieke doel van deze actie is om ongeveer 250 professionals te ondersteunen die zijn geïdentificeerd voor een uitwisseling of een beperkt verblijf in een ander bedrijf.

Daarom moeten de begunstigden bij het ontwerp, de uitvoering en de rapportage van de activiteit de hierboven genoemde kwesties aanpakken en zullen zij in het definitieve activiteitenverslag gedetailleerde informatie moeten verstrekken over de stappen en resultaten die zijn geboekt om deze doelstellingen te bereiken.

Budget

Het totale budget voor de EU-cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geraamd op 2.050.000 EUR. De Commissie verwacht 1 tot 2 projecten te financieren.

Begunstigden

De Commissie streeft naar ondersteuning van acties van 24 maanden die bestaan ​​uit de volgende componenten:

a) Raadplegingen, enquêtes en marktonderzoek om een ​​goede identificatie van de behoeften en obstakels aan beide kanten van de uitzendende en ontvangende bedrijven te verbeteren, met inbegrip van doelgroepen met een hoge internationale of grensoverschrijdende activiteiten en werknemers, managers en / of (co -) eigenaars klaar voor detachering.

b) Ontwikkeling van de outreach- en matchingstrategie, door verbetering van mechanismen voor samenwerking en verspreiding, waarbij werkgeversorganisaties worden betrokken als facilitators, deelnemende bedrijven en werknemers. De actie is gebaseerd op steun van verenigingen van ondernemingen (de aanvragers). Hun taak is om de infrastructuur, rollen en verantwoordelijkheden van verschillende deelnemende partijen tot stand te brengen en te helpen het obstakel voor de deelnemende bedrijven te overwinnen zoals hierboven gedefinieerd gedurende de hele levensduur van het detacheringsproces.

c) Ontwikkeling van regels en procedures om detacheringen voordelig te maken voor alle betrokken partijen. Dit kan het opstellen van een kort plan voor de detachering omvatten, een samenvatting van de motivaties van beide partijen, de leerdoelen en een duidelijke beschrijving van de voorwaarden en vereisten. De detacheringen worden opgebouwd rond een leerplan dat vóór de uitwisseling door de afzender, gastheer en werkgever moet worden overeengekomen. Het is de bedoeling dat de gedetacheerde werknemer het team van het ontvangende bedrijf zou versterken en zou bijdragen aan het dagelijkse werk.

Voor wie? 

Alleen consortia komen in aanmerking. Ze moeten bestaan uit minimaal twee organisaties (d.w.z. hoofdaanvrager en ten minste één mede-aanvrager) gevestigd in ten minste twee verschillende hierboven genoemde EaSI-PROGRESS-landen.

Hoofdaanvragers moeten verenigingen zijn die de belangen van werkgevers op nationaal, regionaal of lokaal niveau vertegenwoordigen of werkgeversorganisaties die op het niveau van de Europese Unie zijn gevestigd.

Medeaanvrager (s) moeten particuliere of openbare organisaties zijn, inclusief sociale partners op nationaal, regionaal of lokaal niveau, die dezelfde diensten leveren als hoofdaanvragers en / of aanvullende klantgerichte diensten op andere ondersteuningsgebieden zoals informatie, opleiding, onderwijs , loopbaanbegeleiding, mentoring, juridisch advies, integratieondersteuning of een ander equivalent.

Info & contact

Alle vragen kunnen gesteld worden aan de Europese Commissie door te sturen naar empl-vp-2019-011@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons