U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI- Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”

Deadline

Code

VP/2018/008

Inleiding

De Europese Commissie wil met deze call lidstaten helpen bij de implementatie van de aanbeveling van de Raad over “Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen” uit 2016.

Doelstellingen

Meer specifiek, wil deze call nationale en regionale overheden ondersteunen bij het inzetten van beoordelingen van persoonlijke vaardigheden (zoals geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden) voor laaggeschoolde en laaggekwalificeerde volwassenen. 

De vaardigheden beoordeling die gebruikt wordt, moet:

 • de basisvaardigheden (en indien mogelijk bredere vaardigheden) van een persoon identificeren en vastleggen, zodat ze zichtbaar worden
 • de eventuele leerachterstand van een persoon identificeren en vastleggen
 • de basis voor het opstellen van een leervoorstel voorzien, aangepast aan de individuele noden van een persoon
 • gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar zijn voor laaggeschoolden 
 • De aangeboden vaardigheden beoordeling moet:
 • gebaseerd zijn op relevante en duurzame coördinatie van publieke en private actoren
 • worden aangevuld met begeleiding en ondersteuning om verdere leerkansen op te nemen
 • (waar mogelijk) personen de mogelijkheid geven om hun vaardigheden te valideren of certificeren, ongeacht of die vaardigheid is verworven door voorgaand onderwijs of een onderwijs voorstel en ongeacht of dat leidt tot een kwalificatie of niet. 

Budget

Het totale bedrag vrijgemaakt voor deze call bedraagt: € 1 500 000.

Een subsidie kan tussen de €250 000 en de €500 000 liggen. De Commissie wil drie tot zes projecten ondersteunen.

Begunstigden

 1. een voorstel moet draaien rond één van de twee of een combinatie van de volgende elementen:

  • Tools om vaardigheden van laaggeschoolde en laaggekwalificeerde personen of indien andere relevante doelgroepen, gedefinieerd door een lidstaat.

  • regelingen die nodig zijn om zo’n beoordelingen uit te voeren

 2. Voorstellen moeten één van de volgende activiteiten bevatten:

  • het vergroten van reeds bestaande regelingen en tools voor zo’n vaardigheden beoordelingen

  • aanpassingen van de bestaande manieren en tools voor beoordelingen die effectief blijken aan de noden van laaggeschoolden.

  • ontwikkelen van nieuwe tools en regelingen voor beoordelingen van laaggeschoolden en/of hen testen op schaal, zodat er een beoordeling kan gemaakt worden over hun effectiviteit.

 3. Daarbovenop kunnen volgende activiteiten ook nog toegevoegd worden

  • ondersteunen van organisaties die bezig zijn met laaggeschoolde volwassenen om vaardigheden beoordelingen aan te bieden hen te motiveren om de beoordelingen te doen.

  • mechanismen voor coördinatie en samenwerking tussen relevante stakeholders creëren of verbeteren

  • het ondersteunen van het gebruik van resultaten van vaardigheden beoordelingen bij het ontwerpen van leerkansen.

Info & contact

Voor alle informatie over deze call, klik hier. 

Met vragen kan u mailen naar: empl-vp-2018-008@ec.europa.eu

Of contact opnemen met het Vlaams contactpunt:  
Ria Schoofs, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, E: ria.schoofs@werk.belgie.be, T: 02 233 40 46

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons