U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Duaal Leren Hoger Onderwijs – Volwassenonderwijs bis

Deadline

Code

523

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel om duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs te stimuleren door het voorbereiden en uitvoeren van proeftuinen, de brede implementatie van duaal leren in deze onderwijsniveaus te ondersteunen en de leerervaringen uit de proeftuinen te borgen.
De projecten bestaan telkens uit 2 onderdelen:

  • Voorbereiden en uitvoeren proeftuinen
  • Visiebepaling, verbredingsstrategie- en implementatieplan duaal leren

Met de projecten worden proeftuinen duaal leren voorbereid en uitgevoerd voor het school- en academiejaar 2021-2022. De proeftuinen kunnen in het academiejaar- of schooljaar 2022-2023 worden hernomen of uitgebreid, voor zover ze - in voorkomend geval – passen binnen het decretaal kader duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Daarnaast doelen de projecten op het bepalen van een visie op duaal leren, het opmaken van een verbredingsstrategie en implementatieplan duaal leren voor de geleidelijke uitrol van duaal leren in de centra voor volwassenenonderwijs en de hogescholen en universiteiten binnen een toekomstig decretaal kader.

Budget

Voor elk goedgekeurd projectvoorstel is een financiering voorzien van maximaal 250.000 euro. In totaal is er een oproepbudget van 5.000.000 euro.

De projecten worden voor 40% door ESF middelen en voor 30% door Vlaamse cofinancieringsmiddelen gefinancierd. Projecten kunnen maximaal 100.000 euro ESF middelen krijgen en 75.000 euro Vlaamse cofinancieringsmiddelen.
Er is een minimale eigen inbreng voorzien van 30% (andere publieke middelen of private financiering).

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Begunstigden

Projecten werken binnen de context van het volwassenenonderwijs of die van het hoger onderwijs.

Elke hogeschool of universiteit kan een projectvoorstel indienen. Deelname binnen de context van hoger onderwijs is voorbehouden aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen die in een verplicht partnerschap met werkactoren (minimaal één sectororganisatie en/of federatie) een project indienen.

Deelname aan de context volwassenenonderwijs is voorbehouden aan alle centra voor volwassenenonderwijs. Met het oog op voldoende overdraagbare leerelementen wordt een partnerschap met een ander centrum voor volwassenenonderwijs aanbevolen. De deelname van (minimaal één sectororganisatie en/of federatie) is verplicht. Ook de deelname van de pedagogische begeleidingsdiensten wordt aangemoedigd.

Info & contact

Alle info vind je hier.  Voor meer info kan je terecht bij: 

Pieter Van Sande

T: 02/552 83 42

E: pieter.vansande@vlaanderen.be

Tine Stryckers

T: 02/552 83 37 - 0492 15 88 79

E: tine.stryckers@vlaanderen.be

Op 19 november is er ook een digitale infosessie. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons