U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to promote and protect the rights of persons with disabilities

Deadline

Code

VP/2019/016

Inleiding

Tegen 2020 zal naar verwachting een vijfde van de EU-bevolking een of andere handicap hebben. De EU en haar lidstaten zetten zich in om de sociale en economische situatie van personen met een handicap te verbeteren en de actieve inclusie en volledige participatie van personen met een handicap in de samenleving te bevorderen. Sociaal-economische trends zoals de vergrijzing en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) brengen nieuwe kansen op dit gebied met zich mee, maar ook bijzondere uitdagingen op gebieden die een EU-dimensie hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot de toegankelijkheid en ondersteunende technologieën.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn: 

 • De verzameling, uitwisseling en verspreiding van innovatieve goede praktijken voor de bevordering en bescherming van de rechten van personen met een handicap en voor hun actieve inclusie en volledige participatie in de samenleving te bevorderen, rekening houdend met sociaaleconomische trends zoals de vergrijzing van de bevolking en de digitalisering.
 • Het opvullen van leemten in de gegevens met betrekking tot de situatie van personen met een handicap op specifieke gebieden zoals bijvoorbeeld deïnstitutionalisering en zelfstandig wonen, sociale bescherming, onderwijs, toegankelijkheidsmarkten of dienstverlening op het gebied van ondersteunende technologie

Tot de soorten activiteiten die in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen kunnen worden gefinancierd, behoren:

 • studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, verzameling van gegevens en statistieken; ontwikkeling van gemeenschappelijke methodologieën en, indien van toepassing, indicatoren of benchmarks; opstelling en publicatie van handleidingen, verslagen en educatief materiaal;
 • wederzijds leren, peer reviews, workshops, vergaderingen van deskundigen en conferenties;
 • opleidingsactiviteiten, train-the-trainerevenementen en de ontwikkeling van online-opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules;
 • bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten, zoals de identificatie en uitwisseling van goede praktijken, innovatieve benaderingen en ervaringen; mediacampagnes; compilatie en publicatie van materiaal voor de verspreiding van informatie over het programma en de resultaten daarvan; de ontwikkeling, het functioneren en het onderhoud van systemen en instrumenten die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologieën.

De voorgestelde acties moeten creatief zijn en innovatieve maatregelen voorstellen, waarbij waar nodig wordt voortgebouwd op bestaande goede praktijken. 

Budget

EUR 1 320 000

Begunstigden

Om in aanmerking te komen moeten de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) openbare entiteiten of particuliere organisaties of internationale organisaties zijn. Organisaties met een winstoogmerk moeten een aanvraag indienen in samenwerking met openbare instanties of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Info & contact

Alle informatie vind je hier en in de bijlage beneden. Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar: empl-call-rec-disability@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons