U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Anders Organiseren 2.0

Deadline

Code

516

Inleiding

Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor diens werknemers.

De acties in de projecten betreffen het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie. De projecten hebben hiervoor eigen budgetten die zij vrij kunnen besteden volgens de regels beschreven in de oproepfiche en in overeenstemming met afspraken met de Raad Van Wijzen. Deze Raad Van Wijzen zal worden aangesteld via een aparte overheidsopdracht en deze zullen de projecten omkaderen en inhoudelijk uitdagen tijdens de uitvoering. 

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 40.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 60.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.
Het totale oproepbudget bedraagt 1.350.645,00 EUR. Waarvan 1.200.000,00 EUR (480.000 euro ESF en 720.000 euro VCF) voor de projecten en 150.645,00 EUR (60.258 euro ESF en 90.387 euro VCF) voor de omkadering.

Begunstigden

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties, met rechtspersoonlijkheid, uit de profit en social-profit die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Gewest, zijn dus uitgesloten van deelname. Deze organisaties moeten reeds een missie en visie uitgewerkt hebben en voldoende maturiteit hebben in hun HR-beleid.
Overheidsadministraties en -diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is. 
Organisaties met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.
Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren en Drive kunnen niet indienen in deze oproep. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project in te dienen binnen de oproep Drive. Ook organisaties die reeds een project Anders organiseren uitvoerden binnen het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.

Info & contact

ESF Vlaanderen organiseert 2 infosessies. 

Alle info vind je hier. 

De contactpersonen voor deze oproep zijn

Wouter Verdonck

T: 02/552 83 43

E: wouter.verdonck@vlaanderen.be

Sarah Smeyers

T: 02 553 08 49

E: sarah.smeyers@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons