U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Raising Awareness on migrant's contribution to EU Societies (AMIF-2017-AG-INTE-01)

Deadline

Doelstellingen

In de huidige context die wordt gekenmerkt door negatieve percepties over migratie bij sommige segmenten van de publieke opinie, kan de integratie van onderdanen van derde landen worden vergemakkelijkt door communicatieactiviteiten die een positief verhaal over migratie bevorderen en de bijdrage die onderdanen van derde landen aan samenlevingen kunnen leveren, presenteren in verschillende gebieden. Gezien het feit dat dergelijke communicatie- en bewustmakingsactiviteiten des te effectiever zijn als ze door een verscheidenheid aan belanghebbenden worden gestimuleerd, is het met name van belang om partnerschappen tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten alsmede maatschappelijke organisaties te bevorderen met het doel deze te ontwikkelen en te implementeren initiatieven. De doelstellingen van deze prioriteit zijn:

 • Steun aan bewustmakingsprojecten gericht op het benadrukken van de positieve bijdrage van migranten aan onze samenlevingen;
 • Communiceren over echte feiten over migratie en integratie;
 • Bestrijding van stereotypen tegen onderdanen van derde landen;
 • Bijdragen aan het geven van een stem aan onderdanen van derde landen in het publieke debat over migratie en integratie.

Projecten die worden ingediend in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 1, kunnen de volgende activiteiten omvatten (deze lijst is niet exhaustief).

 

 • projecten in scholen, sportclubs of jeugdclubs - met name voor jongeren;
 • zetten van audiovisuele campagnes, ook voor verspreiding onder het grote publiek door middel van sociale media, waaronder getuigenissen van onderdanen van derde landen en EU-burgers over hun persoonlijke ervaringen met betrekking tot migratie en integratie;
 • training voor mediaprofessionals over hoe echte feiten over migratie en de bijdrage van migranten aan de samenleving te vinden en te communiceren;
 • openbare communicatiecampagnes door lokale of regionale autoriteiten.

Projecten moeten met name gericht zijn op het verstrekken van duidelijkere feiten over migratie en integratie, aangezien er een kenniskloof bestaat tussen EU-burgers (mensen hebben bijvoorbeeld de neiging de omvang van migratie te overschatten). Communicatieactiviteiten moeten evidence-based zijn (feiten en cijfers) om een ​​positief verhaal over migratie en integratie op te bouwen en bij te dragen aan veranderende percepties in dat opzicht, zelfs als het gebruik van anekdotisch bewijs en verhalen vertellen ook een rol kan spelen. Bestaande informatie en gegevens over de publieke opinie over migratie moeten in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld de gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het onlangs opgerichte Observatorium van de houding van het publiek ten aanzien van migratie [1]. Effectieve manieren om te communiceren over migratie / integratie moeten via de projecten worden voorgesteld, onder meer door kernboodschappen aan te passen aan specifieke doelgroepen met een negatieve vooroordelen over migratie / integratie.

Budget

€ 5,000,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons