U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners (AMIF-2017-AG-INTE-04)

Deadline

Doelstellingen

De doelstellingen zijn: 

 • Bevordering van een vroege en effectieve integratie op de arbeidsmarkt van onderdanen van derde landen, door het opzetten van effectieve transnationale partnerschappen met alle betrokken actoren en in het bijzonder sociale en economische partners, werkgevers, openbare en particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten en nationale en lokale autoriteiten om de ontwikkeling van hulpmiddelen, methoden, capaciteitsopbouw en ervaringsuitwisselingen;
 • Bewustmaking van de voorwaarden voor vroege en effectieve arbeidsmarktintegratie van onderdanen van derde landen, alsmede van de economische en sociale voordelen ervan en mobiliseer werkgevers en andere belangrijke actoren om actief te worden op dit gebied.

 Projecten die in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 4 worden ingediend, moeten zodanig zijn opgezet dat zij met name een of meer van de volgende activiteiten omvatten (niet-limitatieve lijst): een. Ontwikkeling van maatregelen of ontwerpregelingen om de arbeidsmarktintegratie van onderdanen van derde landen en met name van vluchtelingen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door:

 • de bevordering van het gebruik van de EU-tool voor vaardighedenprofiel voor onderdanen van derde landen [http://ec.europa.eu/migrantskills];
 • de verstrekking van beoordeling / validatie van vaardigheden om de levering van op maat gemaakte leeraanbiedingen te informeren, naar het voorbeeld van de Aanbeveling van de Upskilling Pathways Council [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224];
 • de organisatie van mentorprogramma's die onderdanen van derde landen ondersteunen om te integreren op de werkplek en / of hun ontwikkeling van vaardigheden te ondersteunen;
 • het verstrekken van pre-recruitment en on-the-job training, inclusief leerlingplaatsen, versnelde training, enz .;
 • het verstrekken van informatie en advies aan onderdanen van derde landen over rechten en plichten met betrekking tot hun toegang tot de arbeidsmarkt en op de werkplek, in overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijken;
 • ondersteuning van werkgevers bij het aannemen van onderdanen van derde landen, b. door middel van training, informatie over juridisch kader, ondersteuning van matching enz .;
 • het bieden van ondersteuning aan trainers bij het aanpassen van opleidingen aan de behoeften van vluchtelingen en andere migranten, bijvoorbeeld in het kader van beroepsopleiding, rekening houdend met de behoeften van werkgevers aan hun vaardigheden;
 • het bieden van ondersteuning na plaatsing bij onderdanen van derde landen na hun indiensttreding en bij hun werkgevers om de duurzaamheid van de werkgelegenheid te waarborgen;
 • de bevordering van diversiteit en non-discriminatie op de werkplek.

 b. Uitwisseling van methoden en praktijken met betrekking tot de verschillende bovengenoemde acties en bevordering van capaciteitsopbouw in verband met de integratie van onderdanen van derde landen tussen werkgevers, werkgeversorganisaties, kamers van koophandel en industrieën, vakbonden en migrantenverenigingen. c. Bevordering van de "Werkgevers samen voor integratie" [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/e…] initiatief en werkgevers mobiliseren om actief de integratie in hun personeel en daarbuiten te bevorderen.

Budget

€ 8,000,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons