U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners (AMIF-2017-AG-INTE-04)

Deadline

Doelstellingen

De doelstellingen zijn: 

 • Bevordering van een vroege en effectieve integratie op de arbeidsmarkt van onderdanen van derde landen, door het opzetten van effectieve transnationale partnerschappen met alle betrokken actoren en in het bijzonder sociale en economische partners, werkgevers, openbare en particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten en nationale en lokale autoriteiten om de ontwikkeling van hulpmiddelen, methoden, capaciteitsopbouw en ervaringsuitwisselingen;
 • Bewustmaking van de voorwaarden voor vroege en effectieve arbeidsmarktintegratie van onderdanen van derde landen, alsmede van de economische en sociale voordelen ervan en mobiliseer werkgevers en andere belangrijke actoren om actief te worden op dit gebied.

 Projecten die in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 4 worden ingediend, moeten zodanig zijn opgezet dat zij met name een of meer van de volgende activiteiten omvatten (niet-limitatieve lijst): een. Ontwikkeling van maatregelen of ontwerpregelingen om de arbeidsmarktintegratie van onderdanen van derde landen en met name van vluchtelingen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door:

 • de bevordering van het gebruik van de EU-tool voor vaardighedenprofiel voor onderdanen van derde landen [http://ec.europa.eu/migrantskills];
 • de verstrekking van beoordeling / validatie van vaardigheden om de levering van op maat gemaakte leeraanbiedingen te informeren, naar het voorbeeld van de Aanbeveling van de Upskilling Pathways Council [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224];
 • de organisatie van mentorprogramma's die onderdanen van derde landen ondersteunen om te integreren op de werkplek en / of hun ontwikkeling van vaardigheden te ondersteunen;
 • het verstrekken van pre-recruitment en on-the-job training, inclusief leerlingplaatsen, versnelde training, enz .;
 • het verstrekken van informatie en advies aan onderdanen van derde landen over rechten en plichten met betrekking tot hun toegang tot de arbeidsmarkt en op de werkplek, in overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijken;
 • ondersteuning van werkgevers bij het aannemen van onderdanen van derde landen, b. door middel van training, informatie over juridisch kader, ondersteuning van matching enz .;
 • het bieden van ondersteuning aan trainers bij het aanpassen van opleidingen aan de behoeften van vluchtelingen en andere migranten, bijvoorbeeld in het kader van beroepsopleiding, rekening houdend met de behoeften van werkgevers aan hun vaardigheden;
 • het bieden van ondersteuning na plaatsing bij onderdanen van derde landen na hun indiensttreding en bij hun werkgevers om de duurzaamheid van de werkgelegenheid te waarborgen;
 • de bevordering van diversiteit en non-discriminatie op de werkplek.

 b. Uitwisseling van methoden en praktijken met betrekking tot de verschillende bovengenoemde acties en bevordering van capaciteitsopbouw in verband met de integratie van onderdanen van derde landen tussen werkgevers, werkgeversorganisaties, kamers van koophandel en industrieën, vakbonden en migrantenverenigingen. c. Bevordering van de "Werkgevers samen voor integratie" [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/e…] initiatief en werkgevers mobiliseren om actief de integratie in hun personeel en daarbuiten te bevorderen.

Budget

€ 8,000,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons