U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Pre-departure and post-arrival support for the integration of persons in need of international protection who are resettled from a third country including through volunteering activities (AMIF-2017-AG-INTE-03)

Deadline

Doelstellingen

Hervestiging van onderdanen van derde landen of staatlozen is een van de wegen die kunnen worden geboden aan ontheemden die internationale bescherming nodig hebben om hen in staat te stellen legaal en veilig tot de EU te komen en bescherming te genieten. Succes of falen van hervestiging hangt in grote mate af van duurzame integratie van hervestigde personen, van wie velen trauma hebben overleefd of een of meerdere kwetsbaarheden hebben als gevolg van hun persoonlijke toestand of verplaatsing. Hoewel verschillende lidstaten al vele jaren bezig zijn met hervestiging, zijn de afgelopen twee jaar ook gemeenschappelijke en gecoördineerde EU-inspanningen ontwikkeld door de tenuitvoerlegging van de conclusies van de Raad van 20 juli 2015 en de uitvoering van de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 Als onderdeel van de reguliere verpanding die lidstaten in staat stelt te profiteren van de EU-steun voor hun hervestigingsinspanningen, heeft de Commissie een nieuwe toezegging gedaan om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten ook in 2018 te ondersteunen. Parallel hieraan is hervestiging mogelijk via particuliere of maatschappelijke sponsoring regelingen worden in toenemende mate in de lidstaten beproefd. Om volledige, efficiënte en duurzame integratie van hervestigde personen mogelijk te maken, moeten integratiemaatregelen in de fasen voor en na aankomst op de juiste manier worden gekoppeld en gecoördineerd, en verschillende belanghebbenden moeten samenwerken om ook de behoeften van de hervestigde mensen aan te pakken en tegemoet te komen om de betrokkenheid van de gastgemeenschappen te waarborgen. Burgers in gastgemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verwelkomen en ondersteunen van vluchtelingen, ook door vrijwilligerswerk, en dragen zo bij aan een sneller en vollediger integratieproces. De doelstellingen van deze prioriteit zijn: 

 • activiteiten voorafgaand aan het vertrek gericht op het voorbereiden van hervestigde onderdanen van derde landen voor hun leven in het nieuwe land en het beheren van hun verwachtingen; als een eerste stap in het integratieproces dienen deze als basis te dienen voor daaropvolgende activiteiten na aankomst.
 • activiteiten na aankomst, met name voortbouwen op en verdiepen van activiteiten vóór vertrek, zorgen voor eerste opvang en effectieve integratie van hervestigde personen mogelijk maken; en
 • Capaciteitsopbouw in de ontvangende gemeenschappen, onder meer door de bevordering van gestructureerde samenwerking en partnerschap tussen nationale, regionale en lokale actoren, gaande van nationale overheidsdiensten tot NGO's, verenigingen, vluchtelingenorganisaties, religieuze instellingen, gemeenten, vrijwilligersnetwerken, scholen, universiteiten, dienstverleners, potentiële werkgevers en anderen.

Projecten die worden ingediend in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 3, kunnen de volgende activiteiten omvatten (deze lijst is niet exhaustief): Activiteiten voorafgaand aan het vertrek kunnen zijn: 

 • het identificeren van de specifieke behoeften van mensen die hervestigd moeten worden;
 • algemene informatie verstrekken over de ontvangende samenleving, verwachtingen beheren en mythen bestrijden;
 • taaltraining;
 • stapsgewijze begeleiding door het hervestigings-, ontvangst- en integratieproces;
 • het verstrekken van informatie over het wettelijk kader, de systemen en sociale en culturele normen, rechten en verantwoordelijkheden van de ontvangende samenleving;
 • workshops over wonen in een multiculturele en multireligieuze omgeving;
 • begeleiding bij toegang tot diensten, geldbeheer, enz .;
 • eerste beoordeling en erkenning van vaardigheden en kwalificaties - informatie over toegang tot de arbeidsmarkt in het gastland;

 Activiteiten na aankomst kunnen zijn: 

 • taaltraining;
 • voortzetting van de sociaal-culturele oriëntatie die wordt geboden tijdens activiteiten voorafgaand aan het vertrek;
 • voortzetting van de oriëntatie op het juridisch kader, de rechten, verantwoordelijkheden en instellingen van de ontvangende samenleving;
 • vaardigheidstraining;
 • verwijzing naar geschikte diensten, waaronder psychologische counseling;
 • concrete initiatieven ter bevordering van de actieve deelname van hervestigde personen in de ontvangende samenleving;
 • het faciliteren van contacten en uitwisselingen met de gastgemeenschap;
 • het faciliteren van contacten met diaspora en vluchtelingenorganisaties
 • training van functionarissen, vrijwilligers en dienstverleners bij het werken met hervestigde personen (bijvoorbeeld het sensibiliseren van hen voor kwetsbaarheid en ervaring met trauma's);

 Activiteiten om gastgemeenschappen voor te bereiden op de komst van hervestigde mensen kunnen zijn: 

 • identificatie van de specifieke behoeften van hervestigde personen bij aankomst;
 • voorbereiding van de relevante bestuursorganen (scholen, enz.);
 • het beveiligen van passende huisvesting;
 • sociaal-culturele oriëntatie (bijvoorbeeld informatie over landen van herkomst);
 • tegengaan van mythes;
 • workshops over wonen in een multiculturele en multireligieuze omgeving;
 • directe uitwisselingen tussen de hervestigde personen en gastgemeenschappen, b.v. door middel van sociaal-culturele activiteiten, kunst, vrijwilligersmogelijkheden, enz .;
 • mogelijkheden voor vrijwilligerswerk creëren voor hervestigde personen om hen te helpen contact te leggen met de lokale gemeenschap.

Terwijl alle nieuwkomers in een land voor dezelfde uitdagingen staan, zijn de ervaringen van hervestigde vluchtelingen bijzonder en zijn ze daarom specifiek gericht op  deze prioriteit. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de genderdimensie, de rechten van het kind en de kwetsbaarheden van hervestigde personen. Activiteiten gericht op asielzoekers en vluchtelingen die niet arriveren via hervestiging, toelating op humanitaire gronden of particuliere / gemeenschapssponsoringregelingen komen niet in aanmerking voor financiering onder prioriteit 3 van deze oproep tot het indienen van voorstellen.

Budget

€ 3,430,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons