U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Integration of victims of trafficking in human beings (AMIF-2017-AG-INTE-05)

Deadline

Doelstellingen

Projecten die in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 5 worden ingediend, moeten zodanig zijn opgezet dat zij met name een of meer van de volgende activiteiten omvatten (niet-exhaustieve lijst): 1. In het kader van het leveren van individuele risicobeoordelingen met het oog op het vinden van duurzame oplossingen, moeten maatregelen inzake bijstands- en ondersteuningsmaatregelen voorzien in de behoeften van onderdanen van derde landen, met name vrouwen en kinderen, inclusief niet-begeleide kinderen, die het slachtoffer zijn van mensenhandel en specifieke behoeften hebben (zwangerschap, psychisch trauma, lichamelijk letsel en leeftijd). Het is van cruciaal belang dat de maatregelen een genderspecifieke benadering omvatten. Acties moeten betrekking hebben op: ondersteuning tijdens procedures voor nationale autoriteiten; juridische en medische hulp (inclusief psychologische ondersteuning); psychosociale ondersteuning; accommodatie en andere relevante hulp- en ondersteuningsmaatregelen. 2. Acties met betrekking tot de integratie van onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, moeten met name gericht zijn op het perspectief van de slachtoffers, teneinde hun integratie in het gastland te vergemakkelijken. Dit moet omvatten, maar is niet beperkt tot, mogelijkheden voor onderwijs, beroepsopleiding en stageprogramma's; arbeidsbemiddelingsdiensten; inkomsten genererende activiteiten; en gespecialiseerde familie of afhankelijke ondersteuning. Een genderspecifieke benadering van dergelijke acties wordt als belangrijk beschouwd. Voorstellen moeten een slachtoffergerichte benadering hebben en voor zover relevant genderspecifiek zijn. Projecten moeten gericht zijn op, maar zijn niet beperkt tot, mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting volgens de resultaten van de alomvattende beleidsevaluatie (zie hierboven), de beschikbare statistische gegevens (zie hierboven) en in overeenstemming met het besluit van de Commissie van aanwijzen van 2017 als het jaar van gerichte actie om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken [In de bovengenoemde studie werd geconcludeerd dat, hoewel 14% en 12% van de gefinancierde projecten respectievelijk betrekking hebben op seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting, 14% van de EG-financiering op projecten voor arbeidsuitbuiting en slechts 7% gaat over seksuele exploitatieprojecten. Slechts tussen de 2-3% van de gefinancierde projecten gaat over de handel in vrouwen en kinderen en vrouwenhandel.]. De projecten van prioriteit 5 moeten gericht zijn op het behalen van een of meer van de volgende resultaten: 

 • De situatie verbeteren van de slachtoffers van mensenhandel uit derde landen en / of aantonen en evalueren hoe de nationale / transnationale acties in dit verband hebben bijgedragen
 • Opzetten en verbeteren van transnationale samenwerkingsnetwerken voor hulp en ondersteuning van slachtoffers en hun integratie
 • Deel, deel ervaringen en informatie en beste praktijken met betrekking tot het grondwerk voor de integratie van slachtoffers van mensenhandel in samenwerking met de relevante autoriteiten en het maatschappelijk middenveld en verspreid de resultaten
 • Ontwikkel praktische benaderingen, hulpmiddelen en richtlijnen.

Budget

€ 3,570,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons