U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Community Building at local level for integration including through volunteering activities (AMIF-2017-AG-INTE-02)

Deadline

Doelstellingen

Integratie gebeurt eerst en vooral op lokaal niveau en zal alleen slagen als uitwisselingen tussen onderdanen van derde landen en onderdanen van gastlanden worden bevorderd en vanaf het prille begin worden aangemoedigd via verschillende activiteiten zoals culturele, sport- of andere activiteiten. Vrijwilligerswerk kan een bijzonder effectieve manier zijn om de interactie tussen EU-burgers en onderdanen van derde landen op lokaal niveau te bevorderen. Projecten die onder deze prioriteit worden ingediend, kunnen daarom een ​​vrijwilligerswerkcomponent omvatten, waarbij zowel EU-burgers als onderdanen van derde landen zijn betrokken. In dit verband kunnen synergieën met het "European Solidarity Corps" [https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_en.] Worden gecreëerd. Het doel is om lokale gemeenschappen te ondersteunen die inspanningen leveren om deze uitwisselingen te bevorderen en deze ervaring in andere gemeenschappen na te bootsen. 

 • De doelstellingen van deze prioriteit zijn:
 • Ondersteuning van activiteiten voor gemeenschapsopbouw gericht op de integratie van onderdanen van derde landen op lokaal niveau;
 • Bevordering van uitwisselingen tussen onderdanen van derde landen en onderdanen van derde landen op lokaal niveau;
 • Bouw partnerschappen en samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het bevorderen van integratie op gemeenschapsniveau.
 • Projecten die worden ingediend in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 2, kunnen de volgende activiteiten omvatten (deze lijst is niet uitputtend):
 • culturele uitwisselingen, met name ter bevordering van cultuur en waarden van de ontvangende samenleving, Europese waarden en de cultuur van het land van herkomst, ook in het kader van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed van 2018;
 • activiteiten op basis van vrijwilligerswerk ter ondersteuning van integratieactiviteiten waarbij EU-burgers en onderdanen van derde landen op gemeenschaps- / buurtniveau worden betrokken;
 • sport, culturele en andere educatieve activiteiten;
 • activiteiten gericht op het machtigen van migranten om deel te nemen aan het algemene gemeenschapsleven.

Budget

€ 5,000,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons