U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > wegvervoer > dossiers >

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De belangrijke wijzigingen van de richtlijn zouden zijn:

 • uitbreiding van de reikwijdte van de richtlijn op alle zware voertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van personenwagens, bestelwagens en bussen;
 • het voorstel zou erop gericht zijn om van op tijd gebaseerde vignetten af ​​te stappen en op afstand gebaseerde heffingen te bevorderen, in overeenstemming met de beginselen van de 'gebruiker betaalt' en 'vervuiler betaalt'
 • het voorstel beoogt het gebruik van emissievrije voertuigen te bevorderen, aangezien zij zouden profiteren van infrastructuurkosten verminderd met 75%;
 • het voorstel zou voorzien in de mogelijkheid om congestieheffingen op te leggen. Daarnaast zouden de lidstaten vanaf 2021 een kostenheffing op de wegen moeten toepassen waarbij de milieuschade door zware voertuigen hoger is dan het gemiddelde op andere delen van het netwerk;
 • het voorstel zou de differentiatie op basis van de Euro-emissieklassen (tegen het einde van 2020) afronden en variatie invoeren op basis van de relevante voertuigcategorisatie en de referentie CO2-emissiewaarden die door de Commissie moeten worden vastgesteld in overeenstemming met de komende Verordening over de certificering van de CO2-uitstoot van zware voertuigen.

Het voorstel zal de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing) volgen.

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober 2018 in Straatsburg heeft het Europees Parlement haar standpunt in eerste lezing goedgekeurd over de herziening van de Eurovignetrichtlijn 1999/62/EC. U leest er alles over in dit nieuwsbericht. 

Na drie jaar onderhandelen in de Raad, keurden de ambassadeurs van lidstaten op 18 december 2020 een onderhandelingsmandaat goed om de trilogen met het Europees Parlement op te starten. Meer hierover in dit nieuwsbericht.

De Raad heeft de richtlijn over de interoperabiliteit van elektronische tolheffing (EETS-richtlijn) goedgekeurd. Hiermee is de laatste stap in de wetgevingsprocedure bereikt. Meer details via dit nieuwsbericht. 

Volgende stappen:

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Europees Parlement
  Eerste lezing Europees Parlement

  Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober in Straatsburg heeft het Europees Parlement haar standpunt in eerste lezing goedgekeurd over de herziening van de Eurovignetrichtlijn 1999/62/EC. 

 • Europees Parlement
  Advies van de ENVI-commissie van het Europees Parlement

  Het ontwerpadvies van de ENVI-commissie van het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie over wegeninfrastructuurheffing bevat 51 amendementen.
   
  Overeenkomstig artikel 54 van het Reglement van het Europees Parlement heeft de ENVI-commissie de exclusieve bevoegdheid over de artikelen van het voorstel betreffende de wijziging van heffingen op basis van CO2-emissies en luchtverontreinigende stoffen.

 • Europees Parlement
  Openbare hoorzitting over het mobiliteitspakket - markt- en sociale aspecten, en tolheffingen

  De TRAN-commissie houdt een debat over de werking van de interne EU-markt voor wegvervoer en de sociale aspecten ervan. Tijdens de hoorzitting zullen deskundigen hun mening geven over de wetgevingsvoorstellen van het mobiliteitspakket en een follow-up geven met een discussie met de leden.
   
  Het eerste deel van de hoorzitting over interne markt en sociale aspecten vindt plaats op woensdag 22 november 2017 van 10.00-12.00 uur en het tweede deel op wegenbelasting op donderdag 23 november 2017 van 9.30-11.30 uur, beide in het József Antall-gebouw, kamer JAN2Q2 . De hoorzitting zal worden gestreamd.

 • Advies Europees Economisch en Sociaal Comité
  Advies EESC

  Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een advies aangenomen over de herziening van de Eurovignet-richtlijn (1999/62/EG) ter ondersteuning van de door de Europese Commissie voorgestelde tekst op 30 mei.

  De door Alberto Mazzola (Italië) verdedigde tekst werd grotendeels ondersteund door de leden van het EESC (119 stemmen vóór, 2 tegen en 6 onthoudingen). In het voorstel van de Europese Commissie wordt de vignet-systeem vastgelegd voor het gebruik van de weginfrastructuur in lijn met de duur van de reis, in plaats van een tolwegsysteem te generaliseren waarvan de prijs afhankelijk is van de afgelegde afstand. Het rapport zegt dat dit een positieve invloed heeft op de infrastructuur en de bestrijding van vervuiling. De rapporteur zei dat het voorstel verenigbaar was met het beginsel dat de vervuiler betaalt.

  Het EESC zegt dat het van belang was het wettelijke systeem voor de heffing van de weginfrastructuur bij te werken en ziet de herziening van de Eurovignet-richtlijn als een gelegenheid om geharmoniseerde gemeenschappelijke normen vast te stellen. De leden zeggen dat de tekst flexibel moet toegepast worden op afgelegen plattelandsgebieden, berg- en eilandgebieden om te vermijden dat de toekomstige richtlijn van invloed is op de kosten. Het EESC roept de Europese Commissie op een studie te ondernemen om de impact van de richtlijn twee jaar na de inwerkingtreding te beoordelen.

 • Andere
  Ontbijtsessie Europa in beweging: het mobiliteitspakket

  Met “Europa in beweging” lanceerde de Europese Commissie op 31 mei 2017 een breed scala van initiatieven om het verkeer veiliger te maken, eerlijker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot, luchtvervuiling en congestie te verminderen, de administratieve rompslomp voor bedrijven te verlagen, zwartwerk te bestrijden en werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden te verzekeren. Dit is de eerste van drie golven - met verschillende voorstellen - die kadert in een langetermijnstrategie van de Europese Commissie. Hiermee wil de Commissie de mobiliteitsuitdagingen aanpakken en een slimme, rechtvaardige en concurrerende mobiliteit realiseren tegen 2025.

  Welke initiatieven onder dit pakket vallen en wat de impact ervan zal zijn voor Vlaanderen ontdekt u op onze ontbijtsessie “Europa in beweging: het mobiliteitspakket” op vrijdag 15 september 2017. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en vleva ontvangen u graag vanaf 9 uur met koffie en ontbijtkoeken. De informatiesessie eindigt om 11.30 uur.

  Programma

  9.00-10.00 uur: ontbijt
  10.00-10.30 uur: Eddy Liégeois, Afdelingshoofd wegtransport bij het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie (DG MOVE) verduidelijkt het mobiliteitspakket (engelstalige presentatie).
  10.30-11.00 uur: Tijl Dendal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid zoomt in op de tolheffingsvoorstellen uit het pakket en de impact ervan op Vlaanderen.

 • Europees Parlement
  Resolutie van het Europees Parlement over de goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing

  Duitse tolheffing schendt Europese non-discriminatieregels, zegt Parlement.

  De geplande tolheffing voor personenwagens in Duitsland discrimineert buitenlandse chauffeurs, zelfs indien rekening wordt gehouden met de door de Commissie aanvaarde wijzigingen. Dat zeggen de parlementsleden in een resolutie die woensdag goedgekeurd werd. Ze stellen dat de regeling in strijd is met het EU-recht omdat Duitse chauffeurs de kosten kunnen aftrekken van hun verkeersbelasting, terwijl buitenlandse chauffeurs dit niet kunnen.

  De oorspronkelijke Duitse regeling voor de tolheffing werd aangenomen op 8 juni 2015 en gaf Duitse chauffeurs de mogelijkheid om hun bijdragen af te trekken van hun verkeersbelasting. Omdat buitenlandse chauffeurs deze mogelijkheid niet hebben, was er volgens de Europese Commissie een inbreuk op de Europese non-discriminatieregels.

  De Commissie lanceerde een inbreukprocedure tegen Duitsland op 18 juni 2015 maar schortte deze procedure op na een akkoord over een herziening met Duitse ministerie van Verkeer en infrastructuur op 1 december 2015.

  Omdat ook onder de herziene regels voor tolheffing enkel Duitse chauffeurs de kosten kunnen aftrekken van hun verkeersbelasting, zeggen de parlementsleden in een resolutie dat het systeem “nog steeds geen bijkomende last voor Duitse gebruikers oplegt en dus een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit in stand houdt”. De resolutie werd goedgekeurd met 510 stemmen voor en 126 stemmen tegen. Er waren 55 onthoudingen.

  Het Parlement verzoekt de Commissie om toelichting te geven met betrekking tot de vraag waarom het akkoord over de gewijzigde regels geacht wordt een toereikende basis te zijn voor de opschorting van de inbreukprocedure tegen Duitsland, die ingesteld werd op basis van exact dezelfde bezorgdheden inzake discriminatie.

  "De Commissie, als hoedster van de Verdragen, moet toekijken op de correcte uitvoering en toepassing na de goedkeuring van de wet", zei voorzitter van de commissie Vervoer en toerisme Karima Delli (Groenen/EVA, FR), die namens de commissie de motie indiende.

  De parlementsleden roepen de Commissie op om informatie te verstrekken over de analyse van de nieuwe maatregelen voor de ‘Pkw‑Maut’ van de Duitse autoriteiten en de overeenstemming ervan met het EU‑recht.

  Ze benadrukken dat elk nationaal tolheffingssysteem dat direct discrimineert op basis van nationaliteit of dat gecombineerd wordt met nationale belastingmaatregelen - bijvoorbeeld door een verminderde nationale voertuigenbelasting - zodat hoofdzakelijk buitenlandse gebruikers belast worden, een schending is van het non-discriminatiebeginsel. Dat beginsel staat in artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’).

  Kader voor tolsystemen

  Er is behoefte aan gemeenschappelijke regels om een coherent, eerlijk, niet-discriminerend en geharmoniseerd kader voor tolheffing in de EU vast te leggen, zeggen de parlementsleden. De komende herziening van de wetgeving over het Eurovignet en de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) is een kans om een dergelijk kader vast te stellen, voegen ze toe.

  Achtergrond: tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de EU

  Op basis van het principe "de gebruiker / de vervuiler betaalt", hebben verschillende EU-landen een of andere vorm van tol ingevoerd voor auto's op bepaalde stukken van hun wegeninfrastructuur. Hoewel er verschillen zijn in vorm en prijsstelling, gelden de verschillende systemen zonder onderscheid voor alle gebruikers.

  Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Kroatië, Griekenland en Italië rekenen tarieven aan naargelang de afgelegde afstand.
  Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Roemenië hebben een vignet dat voor een bepaalde tijd geldt.
  Duitsland, de Scandinavische landen, de Baltische landen, de Benelux en het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk hebben nog steeds geen tol op het grootste deel van hun wegennetwerk.

 • Voorstel Europese Commissie
  EC roadmap

  De Europese Commissie heeft de roadmap voor de herziening van de Eurovignet-richtlijn gepubliceerd.

 • Voorstel Europese Commissie
  Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

 • Voorstel Europese Commissie
  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

Europese Commissie

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Joke Bamps,  Raadgever Transport en Mobiliteit, Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie

Volg ons