Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

Programme Support Action under the CEF Transport to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services

Deadline

Inleiding

In het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) -verordening en op basis van het meerjarige werkprogramma 2014-2020 wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd voor een programma-ondersteuningsactie (PSA) om de lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling en inzet van Europese gegevensnormen voor openbaar vervoer Transmodel, NeTEx en SIRI voor de levering van multimodale reisinformatiediensten over de hele Unie die van toepassing zijn op het TEN-T-netwerk, met inbegrip van stedelijke knooppunten.

Doelstellingen

De verwachting is dat de toekenning van deze PSA zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europese vervoersbeleid en de totstandbrenging van een robuust en hulpbronnenefficiënt Europees vervoerssysteem, inclusief relevante Europese wetgevingen en normen (dwz de ITS-richtlijn en de gedelegeerde verordeningen, het standaardisatieverzoek met betrekking tot ITS in stedelijke gebieden).

Budget

Het indicatieve bedrag dat moet worden toegewezen op basis van deze oproep is EUR 2.000.000.

Begunstigden

Alleen de voorstellen die door een van de volgende soorten aanvragers zijn ingediend, komen in aanmerking:

 • Negen of meer lidstaten; indien nodig om de doelstellingen van deze actie te bereiken en waar hun deelname naar behoren wordt gemotiveerd, kunnen derde landen en entiteiten die in derde landen zijn gevestigd, bovendien aan een voorstel deelnemen.
 • Met instemming van de betrokken lidstaten, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk bestaande uit openbare en particuliere ondernemingen.

Info & contact

Klik hier voor de documenten die nodig zijn om uw voorstel in te dienen.

Functionele mailbox bij vragen: MOVE-PSA-B4@ec.europa.eu

Voor meer informatie kan u terecht bij het Vlaamse CEF-team:  cef@mow.vlaanderen.be 

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons