U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

H2020 - Urban mobility:a cross-cutting challenge

Deadline

Code

(EIT-Urban-Mobility)

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van een KIC voor stedelijke mobiliteit is het zorgen voor een groener, inclusiever, veiliger en slimmer stedelijk mobiliteitssysteem.

 

Het thema is zeer relevant vanuit maatschappelijk en openbaar oogpunt. Het is ook zeer relevant vanuit een sociaaleconomisch perspectief, omdat het belangrijke economische sectoren omvat in termen van BBP en werkgelegenheid, zoals de automobielsector of de bouwsector. Stedelijke mobiliteit is bovendien gekoppeld aan strategieën voor milieubescherming en volledig ingebed in beleid van sociale integratie, locatie, huisvesting en stedenbouw.

 

Omdat stedelijke mobiliteit van nature systemisch is, zou een KIC op dit gebied veel mogelijkheden voor innovatie langs de innovatieketen kunnen bieden, zoals de ontwikkeling van multimodale vervoerssystemen en slimmere en duurzamere vervoersoplossingen.

 

Een KIC voor stedelijke mobiliteit is gebaseerd op een solide technologische en industriële basis en biedt mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten2, met name op het gebied van duurzame planning en eco-industrieën.

 

Bovendien zal de ontwikkeling van innovatieve modellen voor stedelijke mobiliteit ook profiteren van de sterke beleidsaandacht en steun waar deze thematische prioriteit van profiteert. Bovendien kunnen deze innovatieve stedelijke modellen een wereldwijde impact hebben als ze als best practices worden overgebracht naar de massaal groeiende stedelijke conglomeraten in andere delen van de wereld, vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Een KIC op dit gebied zal stedelijke mobiliteit en stedelijke vervoersplanning in de bredere context van duurzame stadsplanning en ruimtelijke ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau plaatsen. De KIC zou dus het voordeel hebben dat hij op een multidisciplinair en sectoroverschrijdend gebied werkt en bijdraagt ​​tot het overwinnen van de huidige niveaus van organisatorische fragmentatie waarmee de sector wordt geconfronteerd. Het zou de gelegenheid creëren om een ​​nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen overheidsinstanties (voornamelijk op lokaal, regionaal niveau), lokale verenigingen en de particuliere sector (zoals ontwikkelaars en infrastructuuractoren), onderzoeksinstituten en universiteiten (integratie van de kennisdriehoek).

 

Door partners van wereldklasse samen te brengen in nieuwe configuraties krijgt de KIC op het gebied van stedelijke mobiliteit de mogelijkheid bestaande middelen te optimaliseren en de zakelijke kansen die door deze nieuwe waardeketens worden gecreëerd, te benutten.

 

De KIC voor stedelijke mobiliteit zal zich richten op die activiteiten van de innovatiedriehoek die kunnen profiteren van aanvullende EU-steun, met name via het EIT. In werkelijkheid zal de belangrijkste toegevoegde waarde van een KIC op dit gebied zijn rol zijn bij de integratie van de drie delen van de kennisdriehoek en bij het brengen van systeemverandering in de manier waarop de innovatiespelers samenwerken. Evenzo zal KIC-aandacht voor mensgerichte innovatie, die studenten, onderzoekers en ondernemers centraal stelt in de KIC-inspanningen, van fundamenteel belang zijn om de hierboven geschetste uitdagingen aan te pakken. Bijgevolg zal er een sterke nadruk liggen op onderwijs / opleiding, ondernemerschap en inzet van resultaten, b.v. ontwikkeling van vaardigheden en kennis van professionals in stadsvervoer in lokale en regionale administraties (permanente educatie / uitwisselingsprogramma's voor personeel / beroepsopleiding), voorstellen van specifieke hoger onderwijsprogramma's in stedelijke mobiliteit (zomerscholen / uitwisselingsprogramma's), met succes innoverende vervoersconcepten naar de markt (ondersteuning van spin-offs en start-ups van universiteiten en onderzoeksinstellingen, enz.).

 

Bovendien zou het concept van colocatie kunnen worden versterkt binnen een KIC die zich op dit thema concentreert, aangezien dit thematisch gebied uiteraard een sterke lokale en regionale dimensie heeft.

Begunstigden

 • de voorgestelde KIC moet ten minste drie in 2002 gevestigde onafhankelijke partnerorganisaties omvatten uit ten minste drie verschillende lidstaten;
 • ten minste twee derde van de partnerorganisaties die de voorgestelde KIC vormen, zijn gevestigd in lidstaten;
 • de voorgestelde KIC omvat ten minste één instelling voor hoger onderwijs en één particuliere onderneming;
 • het voorstel moet worden ingediend door een partnerschap met maximaal 50 partners.

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op het deelnemersportaal.

Vlaamse Contactpersoon:

Voor Horizon 2020 informatie kan u terecht bij NCP Flanders – vragen kunnen gesteld worden aan de betrokken adviseur van het team of via de algemene contactgegevens info@ncpflanders.be  - 02/550 15 60

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons