U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > eu nieuws >

Prioriteiten milieu en klimaat tijdens het NL voorzitterschap

07 januari 2016 - door Melanie De Caluwé

Wie het programma en de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie onder de loep neemt, ziet dat er behoorlijk wat nadruk ligt op domeinen die te maken hebben met leefmilieu, klimaat en natuur. We vatten ze even voor u samen.

Het vervolg op de klimaatconferentie in Parijs COP21

De Europese regeringsleiders hebben in december na de klimaatconferentie in Parijs de opdracht gegeven aan de Europese Commissie en Raad om in kaart te brengen wat het in Parijs bereikte akkoord betekent voor de EU en welke nu de eerstvolgende nodige stappen zijn. Het debat hierover vindt plaats op de Raad van milieuministers in Brussel op 4 maart 2016.

Prioriteiten milieu en klimaat tijdens het NL voorzitterschap

De hervorming van de emissiehandel (ETS: Emissions Trading Scheme)

Op de Raad van milieuministers in Luxemburg op 20 juni 2016, wil het Nederlandse voorzitterschap vooruitgang boeken in de hervorming van de CO2-emissiehandel voor de periode na 2020. Het voorstel over de verdeling van de inspanningen tussen de lidstaten om de uitstoot van de niet-ETS sectoren (zoals transport, bouw en landbouw) in de EU met 30% te beperken, wordt niet voor de zomer verwacht en zal het Slovaakse voorzitterschap moeten aanpakken.

Kringloopeconomie

Op de Europese milieuraad van 4 maart opent het Nederlands voorzitterschap het debat over het nieuwe pakket kringloopeconomie dat de Europese Commissie begin december 2015 voorstelde en het hoopt daarover een standpunt in de Raad te kunnen afronden op de milieuraad van 20 juni in Luxemburg. Het punt staat ook op de agenda van de Raad over competitiviteit van 29 februari. Net daar voor, op 25 en 26 januari, organiseren de Nederlandse ministeries Infrastructuur, Milieu en Economische zaken, samen met de Europese Commissie een uitgebreide stakeholders meeting in Rotterdam, waar lidstaten, bedrijven, middenveldsorganisaties, overheden en experten de kringloopeconomie bespreken.

Het ‘Make it work’ initiatief over de effectiviteit van de Europese milieuwetgeving

Vanuit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd in samenwerking met de Europese Commissie onder de naam 'Make it work' een initiatief gestart om bestaande Europese milieuwetgeving te screenen en voorstellen te formuleren om deze wetten beter te doen werken. Het Nederlands voorzitterschap wil hiervan een aantal resultaten tonen en organiseert daarvoor een 'high-level meeting' op 4 april 2016. Nederland wil over het debat over betere milieuwetgeving aangaan met de andere leefmilieuministers tijdens hun overleg in Luxemburg op 20 juni.

Luchtkwaliteit

Zoals u hier op de vleva-site eerder kon lezen, bereikten de Europese lidstaten in december een akkoord over de herziening van de zogenaamde NEC-richtlijn, die gaat over de nationale emissieplafonds (National Emission Ceilings) voor de luchtverontreinigende stoffen SO2, NOx, NMVOC, NH3 en fijn stof (PM 2,5). De onderhandelingen hierover met het Europees parlement en de Europese Commissie kunnen nu aangevat worden.

Slim en groen transport

Voor het eerst in de geschiedenis vindt er een gezamenlijke Europese raad milieu en transport plaats en dit op 14 en 15 april in Amsterdam. De nadruk zal liggen op technische en beleidsmatige innovaties om ons transportsysteem slimmer en groener te maken. Bijzondere aandacht zal gaan naar afstemming tussen de lidstaten op het vlak van zelfrijdende voertuigen.

Natuur en biodiversiteit

Van 27 tot 29 juni organiseert het voorzitterschap een conferentie over de toekomst van het Europese natuurbeleid. Dit gebeurt in navolging van de resultaten van het REFIT initiatief van de Europese Commissie waarbij de werking van de vogel- en habitatrichtlijn tegen het licht gehouden wordt en waarvan de resultaten aangekondigd zijn in het voorjaar. De Europese Raad gaf in december 2015 de aanbeveling al mee dat deze beide richtlijnen best onaangeroerd blijven, dat er vooral op de correcte toepassing ervan moet toegekeken worden en er nood is aan bijkomende financiering van het Europese natuurbeleid. Op de conferentie krijgen vertegenwoordigers van lidstaten, de natuur- en milieubeweging, de private sector en andere betrokken partijen de kans om hun mening hierover te geven.

Duurzame ontwikkeling

Het Nederlands voorzitterschap wil aan de slag met de Europese omzetting van de wereldwijde doelstellingen duurzame ontwikkeling, de zogenaamde Sustainable Development Goals, zoals deze in New York in september 2015 werden overeengekomen.

Meer info

Alle info over Nederlandse voorzitterschap vindt u via deze weg.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons