U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

Call for proposals concerning the Programme Support Action (PSA) for the implementation of a Coordination mechanism to federate the National Access Points established under the ITS Directive (2010/40/EU)

Deadline

Doelstellingen

In het kader van de Connecting Europe Facility (CEF)-verordening en op basis van het meerjarig werkprogramma 2014-2020 wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd voor een programmaondersteunende actie (PSA) voor de uitvoering van een coördinatiemechanisme voor de nationale toegangspunten die zijn opgericht krachtens de ITS-richtlijn (2010/40/EU).

Budget

Het totale budget dat is uitgetrokken voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 12.000.000 euro.

Begunstigden

alleen voorstellen die zijn ingediend door een van de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • lidstaten; en bovendien kunnen derde landen en in derde landen gevestigde entiteiten deelnemen aan een voorstel, waar dit nodig is om de doelstellingen van deze actie te verwezenlijken en indien hun deelname naar behoren gerechtvaardigd is.
 • Met instemming van de betrokken lidstaten, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, openbare en particuliere ondernemingen. Particuliere ondernemingen die diensten verlenen en gegevens hergebruiken die beschikbaar zijn gesteld via de nationale toegangspunten, kunnen deelnemen aan voorstellen, maar kunnen geen financiering aanvragen.

De voorstellen van natuurlijke personen komen niet in aanmerking. Elke aanvrager die de instemming van de betrokken lidstaat niet kan voorleggen, komt niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium bestaande uit ten minste 17 lidstaten.

Info & contact

Meer informatie vind je via deze website.

Voor meer informatie kan je terecht bij het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons