U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

3de BENEFIC-projectoproep voor zero-emissie vervoer en binnenvaart

Deadline

Doelstellingen

De volgende zero-emissie brandstofcategorieën komen in aanmerking voor subsidiëring in deze 3de projectoproep: oplaadinfrastructuur voor het normaal, snel en ultra snel opladen van elektrische voertuigen en walstroom voor de binnenvaart.

Budget

De 3de projectoproep heeft een beschikbaar subsidiebudget van € 1,6 miljoen.

De maximale financiële steun bedraagt 20% van de kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken (in lijn met de CEF-voorwaarden). Alleen de kapitaalinvesteringskosten komen in aanmerking voor subsidie. Overhead-, exploitatie- en operationele kosten niet.  
Per categorie is een maximale subsidie vastgelegd, details hierover zijn opgenomen in de aanvraagdocumenten. De begunstigde dient steeds aan te tonen dat er geen overlap is met andere door de EU gesubsidieerde initiatieven voor het specifieke projectvoorstel.

Begunstigden

Ook de projecten voor de 3de oproep moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of Vlaanderen liggen of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Een interactieve kaart van het TEN-T kernnetwerk is beschikbaar via deze link. Opgelet: bij deze 3de projectoproep is het niet mogelijk om voorstellen in te dienen op het Nederlands grondgebied.

Voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen kan voor de realisatie van projecten in het kader van BENEFIC gebruik gemaakt worden van de locaties beheert door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op de website van AWV (zie deze link) vindt u een lijst van in aanmerking komende locaties en een beschrijving van de voorwaarden voor het gebruik van deze locaties. Wij raden u aan om vóór het indienen van uw projectvoorstel contact op te nemen met AWV.

Info & contact

Meer informatie via deze website.

Projecten kunnen worden ingediend door het ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen voor het verstrijken van de deadline digitaal te versturen naar info@benefic.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons