U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Deadline

Code

LC-GD-1-2-2020

Doelstellingen

De strategische langetermijnvisie die de Commissie heeft gepubliceerd voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie, roept op tot een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

De Green Deal van de Europese Commissie stelt een nieuwe groeistrategie voor die erop gericht is de planeet te behouden voor toekomstige generaties. Het zou moeten dienen als kompas om uit de huidige COVID-19-crisis te komen en biedt de mogelijkheid om vooruit te komen en onze vorderingen bij het behalen van de EU-doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te versnellen. Het stelt een ambitieuze doelstelling vast van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 50% -55% tegen 2030. Via zijn stappenplan schetst het een langetermijnvisie voor het milieu, waarbij alle sectoren van de economie betrokken zijn, gericht op het bereiken van het doel van klimaatneutraliteit.

Hoewel steden slechts 2% van de landmassa van de planeet in beslag nemen, verbruiken ze meer dan 65% van de energie in de wereld en zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Momenteel woont 75% van de Europese burgers in steden en dit percentage zal naar verwachting stijgen tot 80% in 2050. Daarom moeten steden een cruciale rol spelen om Europa te helpen de doelstellingen van de Green Deal te halen. De Commissie zal hun systematische transformatie naar klimaatneutraliteit ondersteunen door met name technologische, niet-technologische en sociale innovatie en nieuwe op KI gebaseerde oplossingen te benutten.

De uitdaging zit hem in het boeken van aanzienlijke vooruitgang op weg naar klimaatneutraliteit op grote (Europese) schaal door klimaatneutraliteit en sociale innovatie in steden te bevorderen. Dit betekent het kapitaliseren van bestaand onderzoek en innovatie, het valoriseren van de beschikbare kennis in Europa, en het gebruik van op de Green Deal gerichte sociale, financiële en technologische innovatie om samen met steden systemische, geïntegreerde oplossingen, technologieën en stimuleringsregelingen te creëren, te testen en in te zetten en de grootste bronnen van vervuiling in stedelijke en grootstedelijke gebieden aan te pakken. Het impliceert ook het ontwerpen van prikkels ter bevordering van investeringen zoals groene infrastructuur in steden die zich inzetten voor klimaatneutraliteit en de doelstellingen van de Green Deal. Dit zal helpen om innovatieve oplossingen, technologieën en prikkels te testen om de schaal te bereiken die ze economisch aantrekkelijk maakt voor de industrie, voor burgers in termen van betaalbaarheid, leefbaarheid en inclusiviteit, en voor lokale overheden wat betreft effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van leven. Om deze oplossingen en prikkels te testen, moet worden geluisterd naar de behoeften van de burgers en moeten steden worden aangesproken om te handelen. Om de bovengenoemde elementen te kaderen, moet rekening worden gehouden met de langdurige gevolgen voor steden van de huidige gezondheids- en economische crisis, die bijvoorbeeld van invloed zijn op mobiliteit, vervoer, stadsplanning, digitalisering, dienstverlening, enz. Het vereist activering en ondersteuning blijvende veranderingen in sociale, zakelijke en administratieve praktijken en in individueel gedrag met duidelijke gevolgen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreiniging en andere bijkomende voordelen die burgers, bedrijven en overheden wenselijk achten.

Budget

Het budget voor deze oproep is 53 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons