U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Projecten van maatschappelijke organisaties 2019

Deadline

Code

EACEA-51/2018

Inleiding

Er is een nieuwe subisidieoproep geopend voor projecten van maatschappelijke organisaties in het kader van 'democratische betrokkenheid en burgerparticipatie' binnen het Europa voor de Burgerprogramma. De deadline is 2 september 2019 om 12:00u.

Doelstellingen

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.

Lees aandachtig de programmagids voor meer informatie.

Begunstigden

Het programma staat open voor steden, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en andere culturele organisaties. Omdat het programma vooral samenwerkingsprojecten ondersteunt, dient u partners te hebben in één of meer deelnemende landen.

Info & contact

Meer informatie over deze subsidieoproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams Contactpunt

Jill Everaerdt
Departement Cultuur, Jeugd en Media
jill.everaerdt@cjsm.vlaanderen.be

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Roze Woensdag
Omschrijving

Roze Woensdag is een Nederlandse NGO die elk jaar een LGBTI dag organiseert in Nijmegen. Die 'Roze Woensdag' maakt deel uit van de Four Days March Parties. Op de dag zijn zowel holebi als hetero mensen welkom. Zo willen ze zorgen voor bewustmaking voor LGBTI bij het grote publiek, maar ook voor de verschillen binnen de LGBTI gemeenschap zelf. Ze zoeken 4 tot 5 partners om

 • Rainbowdays te organiseren
 • Bewustmakingsprojecten uit te wisselen
 • Vrijwilligers uit te wisselen
 • Samen ideeën te bedenken
 • Trainingen te geven en best practices te delen

Meer informatie en contactgegevens staan in bijlage.


Naam organisatie
Associação de Defesa Património de Mértola
Omschrijving

Het ADPM probeert de culturele, sociale en economische ontwikkeling van zijn territorium (Mertola) te verbeteren. In dit project focust het op de strijd tegen fake news en desinformatie. Dit initatief bestaat uit 3 fases

 1. Fase 1: Transnationale meetings tussen journalisten en andere communicatie actoren, over (het bestrijden van) fake news
 2. Fase 2: Sessies voor het brede publiek, met de nadruk op jongeren, senioren en studenten journalistiek/communicatie. Er zal telkens ook een lokale journalist en een lid van het Europees Solidariteitskorps zijn. Het doel van de sessies is bewustmaking en herkennen van fake news
 3. Fase 3: Uitwerken van een gezamenlijke publicatie over de conclusies van het project, met een reflectie en suggesties over hoe fake news te bestrijden

Meer informatie in bijlage. Neem bij vragen contact op met europavoordeburger@vlaanderen.be


Naam organisatie
Folkuniversitetet Syd
Omschrijving

Dit project heeft als doel het versterken van de democratische betrokkenheid en burgerparticipatie over de lidstaten heen. Door het creëren van een netwerk wil men burgers die bezorgd zijn over klimaatverandering met elkaar verbinden. Het bereiken van gezamenlijke voorstellen om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen staat hierbij centraal. Door transnationaal te werken, gaat deze organisatie ervan uit dat oplossingen veel sneller en productiever gevonden worden dan wanneer burgers in elk land apart oplossingen bedenken. 

Het project loopt van 1 maart 2020 tot 30 september 2021.

Contactgegevens:

Hedvig Weibull (hedvig.weibull@folkuniversitetet.se)


Naam organisatie
MTÜ Kuressaare Edukontor
Omschrijving

Dit project richt zich op flexibel werk: flexibiliteit in werkuren, werkplaats, workload, thuiswerken, etc. De organisatie plant twee vergaderingen: enerzijds een seminarie over de situatie van werknemers, hoe die veranderd is en hoe hij verder zal evolueren. Anderzijds een conferentie om de huidige situatie en problemen te benoemen, en wetgevende of organisationele oplossingen te vinden. Het project beoogt volgende doelstellingen:

 • Begrijpen hoe werk veranderd is doorheen de eeuwen
 • Globale trends rond werk benoemen
 • Beter begrijpen welke impact flexibel werken heeft op de omgeving
 • Begrijpen wat men kan doen op het niveau van de organisatie en wetgeving voor een betere toekomst
 • Ideeën uitwisselen over flexibel werken
 • Suggesties verzamelen over veranderingen in wetgeving

Naam organisatie
Fundation Jesús Abandonado (Murcia)
Omschrijving

Dit project richt zich tot de situatie van daklozen en kwetsbare groepen. Het project wil burgerparticipatie vergroten door de kennis van het EU beleid rond interculturele dialoog en sociale inclusie te versterken.  Hiervoor willen ze samenwerken met het Europese en lokale niveau om kennis en ervaring uit te wisselen. 

Ze zijn hiervoor op zoek naar volgende soorten partners. Ze hebben hiervoor een deadline op 24/05/2019.

 1. Instellingen die met daklozen werken
 2. NGO's
 3. Lokale en regionale overheden die met sociale inclusie en interculturele dialoog bezig zijn
 4. Universiteiten
 5. Organisaties het het maatschappelijk middenveld
 6. Culturele en educatieve instituten

Naam organisatie
1001 Schakels
Omschrijving

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor jongeren uit Vilvoorde (12 tot 25 jaar) dat een inclusieve samenleving beoogt. De organisatie werd opgericht vanuit de Vilvoordse migrantengemeenschap als reactie op het hoge aantal Syriëstrijders uit de stad. Ze ondersteunt jongeren uit kansengroepen in hun schoolloopbaan, om zo hun slaagkansen te verbeteren en tot succesverhalen te leiden. Hierbij wordt vooral preventief gewerkt  rond volgende drie pijlers

 • onderwijs (hoofdzakelijk individuele begeleiding/bijlessen, en betrokkenheid van de ouders)
 • burgerschap en cultuur (theater, koor, creatief schrijven- en media workshops, debatten, enz.)
 • zoektocht naar zingeving (o.a. spirituele vormingen, studiereizen)

Contactgegevens

 • Naam contactpersoon : Fatima El Grandi
 • Telefoonnummer : 0473 36 30 14                      
 • E-mailadres : 1001schakels@gmail.com

Naam organisatie
Release Prison Partnership
Omschrijving

Release is een Ierse NGO die vrijwilligers inzet om (ex-)gevangenen bij te staan. In dit project willen ze strategieën onderzoeken die ex-gevangenen aan het werk kunnen krijgen en zo een herval kunnen vermijden. De bedoeling is om interculturele dialoog en wederzijds begrip te creëren om de stigmatisatie van gevangenen en minderheden tegen te gaan.

Ze zoeken partners die ervaring hebben met

 • Trainen van gevangenen rond zoekvaardigheden
 • Mentoring en ondersteuning van ex-gevangenen in hun zoektocht naar werk
 • Reïntegratie van gevangenen in de gemeenschap

Meer informatie en contactgegevens staan in bijlage.


Naam organisatie
Foro Humanismo Secular
Omschrijving

"Welkom, burgers" is een project om de burgerrechten van expats in Europa te verdedigen, ongeacht hun nationale afkomst, religieuze of ideologische verbondenheid; om informatie te verstrekken over de politieke participatie van expats in de lidstaten; en om de voordelen te benadrukken die zij aan het Europese integratieproject toevoegen. 


Naam organisatie
CULTURAL COMPANY “PAREMVASI”
Omschrijving

"Ontwikkeling van innovatieve mechanismen van een cultuur voor solidariteit tussen burgers, in tijden van crisis"

Solidariteit is traditioneel de kern van de samenhang van moderne Europese samenlevingen en de legitimiteit van onze politieke systemen. Het is diep geworteld in de Europese identiteit en wordt door derden gezien als een van de onderscheidende kenmerken en vaak als een van de meest waardevolle waarden. Het Europese integratie-avontuur verwees al vele jaren eerder naar solidariteit. De recente economische crisis heeft in Europa een zeer zware impact gehad en heeft zowel solidariteit tussen lidstaten als burgers aangevochten en ter discussie gesteld. De crisis heeft ernstige zwakke punten in het EU-integratiemodel aan het licht gebracht en heeft de fragiele Europese identiteit in gevaar gebracht. Wat solidariteit binnen dit kader zou moeten betekenen, welke intensiteit van verhoogde solidariteit, en hoe de solidariteitsmechanismen moeten worden opgebouwd en gewerkt, hebben nieuwe spanningen in de publieke sfeer en het discours veroorzaakt.


De gekozen kwestie voor "Ontwikkeling van innovatieve mechanismen van een cultuur van solidariteit, onder burgers, in tijden van crisis", is bedoeld om debat, reflectie en samenwerking op het gebied van solidariteit te stimuleren om gedeelde waarden, concrete burgerparticipatie en gemeenschappelijke mechanismen voor vrijwilligerswerk te creëren. Het project probeert te reflecteren op de aard en kenmerken van solidariteit in een supranationale context, uit te leggen wat solidariteit tot nu toe in de EU heeft betekend, hoeveel solidariteit we hadden tijdens de crisis, welk type solidariteit nodig is, hoe dit op te bouwen en hoe cultuur kan bijdragen aan deze richting. Het richt zich op solidariteitsmechanismen in al zijn facetten tijdens en na het economische. Het project wordt gepromoot door het Culturele bedrijf "Paremvasi" met de medewerking van verenigingen / bedrijven / sectoren van andere landen, met het oog op het bevorderen van een meer open gedachte en actie op het gebied van solidariteit in tijden van crisis.


Naam organisatie
EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL
Omschrijving

Het project beoogt een holistische aanpak te bieden voor de bevordering van actief burgerschap in de schoolomgeving, waarbij de volledige betrokkenheid van studenten bij hun lokale gemeenschappen wordt bevorderd, door de ontwikkeling van solidariteitsactiviteiten ten behoeve van vluchtelingen en immigranten. Deze activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de studenten, die onder begeleiding van de docenten de oorzaken zullen identificeren van waaruit ze hun persoonlijke vrijwilligersproject zullen ontwikkelen. Voor dit doel zullen de volgende werkfasen worden uitgevoerd: onderzoek, planning en voorbereiding, actie, delen en reflectie.

Doelstellingen:
• Het multiculturalisme in de hedendaagse wereld begrijpen, de concepten van territoriale identiteit, cultuur, etniciteit, taal, religie; technieken, gebruiken en gebruiken, acculturatie, globalisering, racisme, vreemdelingenhaat en multiculturaliteit, en koppelen de mensenrechten aan de opbouw van inclusieve samenlevingen en erkennen solidariteit als een vector voor het bevorderen van de waarden van sociale diversiteit.
• Erken de waarde en de werkelijke betekenis van het motto van de Europese Unie "Verenigd in verscheidenheid";
• Identificeer de rechten, plichten en waarden als Europese burgers.
• solidariteit waarderen bij het opbouwen van een meer samenhangend Europa.
• belang hechten aan mobiliteit, het leren van andere talen, culturen en tradities;
• Bewustwording creëren van de rol van belangrijke migratiebewegingen en hun belang in het proces van integratie van Europese burgers en voor de bevestiging van de Europese identiteit.


Naam organisatie
Release Prison Partnership
Omschrijving

Inzicht in de oorzaken van slechte kansen op werk voor ex-gevangenen
Omschrijving
Ontdek effectieve strategieën die ex-gevangenen uitrusten om betaald werk te verrichten en recidive te voorkomen.
Doelstellingen van het project - Om interculturele dialoog en wederzijds begrip te bevorderen om stigmatisatie van gevangenen en minderheidsgroepen te bestrijden.
In gebieden zoals:

 • Training voor gevangenen om hen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden op zoek naar werk.
 • Mentorhulp en ondersteuning om ex-gevangenen te helpen bij het vinden van werk.
 • Het aantonen van een positief effect op het verminderen van recidive door begunstigden van dit project.
 • Bekijk voorbeelden van succesvolle projecten in verschillende EU-landen.

Naam organisatie
Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education - Sofia
Omschrijving

Het project “My Multi-faced Europe” stimuleert een geïnformeerd debat over de toekomst van Europa in de context van migratiestromen en een veranderende culturele kaart van Europa.


Naam organisatie
Galway Simon Community
Omschrijving

Individuen en gezinnen die het risico lopen om dakloos te worden of dit al zijn, laten deelnemen aan het debat en bewustwording op lokaal, nationaal en EU-niveau.


Naam organisatie
Institute for Discourse and Dialogue - Polen
Omschrijving

Het doel van het project is het versterken van de interculturele dialoog en wederzijds begrip en de bestrijding van het stigma van verschillende sociale groepen (minderheidsgroepen, immigranten, vluchtelingen, enz.).


Naam organisatie
Ayuntamiento de la Palma del Condado - Spanje
Omschrijving

Het project “PASEO: Pilgrims ‘cities engagement for Achieving a Social Europe On going” wil pelgrim-steden samen brengen om de Europese waarden te promoten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons