U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Migrant children's transition to adulthood

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-06

Inleiding

Een groot deel van de migranten die naar Europa komen, bestaat uit kinderen: in 2019 was 27% van de 123.700 migranten die via de mediterrane routes naar de EU zijn gekomen, kinderen, vaak zonder begeleiding van familie of volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn. 7,1% van de kinderen die in 2019 in de EU-27 asiel aanvroegen, waren onbegeleid, wat neerkomt op 14.100 asielaanvragen. De meerderheid van de niet-begeleide kinderen waren jongens (85%) en tweederde van de kinderen was 16 tot 17 jaar (9200 personen)[1] en stond op het punt de leeftijd van volwassenheid te bereiken. Het is inderdaad een gemeenschappelijk kenmerk in de hele EU dat de meerderheid van de niet-begeleide kinderen die als aanwezig op hun grondgebied zijn geregistreerd, bijna 18 jaar oud zijn.

Wanneer een asielzoeker, vluchteling of migrantenkind de leeftijd van 18 jaar bereikt, zijn verschillende wettelijke beschermingsmaatregelen en -waarborgen die tot dan toe werden geboden, niet langer beschikbaar. Zeer vaak moeten niet-begeleide kinderen die 18 jaar worden, onmiddellijk de gespecialiseerde zorginstelling verlaten, waar ze als kind werden opgevangen. Zij worden onmiddellijk geconfronteerd met moeilijkheden om een goede huisvesting te vinden, als er geen overheidssteun of garanties van derden beschikbaar zijn voor het sluiten van contracten op de vastgoedmarkt. Tegelijkertijd verliezen jongvolwassenen abrupt het voordeel van begeleiding en steun van hun vertegenwoordiger of voogd, wiens wettelijk mandaat dan wordt stopgezet. In sommige rechtsgebieden kunnen migrantenkinderen die geen internationale of subsidiaire bescherming of een humanitaire vergunning hebben gekregen, moeite hebben om hun verblijf na hun 18e levensjaar te regulariseren. Dit kan op zijn beurt een belemmering vormen voor de voortzetting van onderwijs of opleiding, respectievelijk voor hun toegang tot de arbeidsmarkt.

Doelstellingen

Het doel van de oproep is het stimuleren en ondersteunen van de uitwisseling van goede praktijken en het delen van kennis tussen verschillende relevante actoren - met name overheidsdiensten en -instellingen, internationale organisaties, particuliere organisaties en burgers (niet-uitputtende lijst) - die steun verlenen aan niet-begeleide migrantenkinderen tijdens hun overgang naar de volwassenheid.

Dit onderwerp is niet gericht op capaciteitsopbouw voor geïnstitutionaliseerde zorgsystemen of op onderzoek naar de overgang naar volwassenheid en vormen van ondersteuning daarvan.

Acties

De voorstellen moeten acties omvatten die gericht zijn op het vergroten van de uitwisseling van goede praktijken tussen de betrokken actoren en het vergroten van de kennis in de hele EU over de ondersteuning van de overgang van niet-begeleide migrantenkinderen naar de volwassenheid, in het bijzonder:

 • Conferenties, workshops, seminars, thematische bijeenkomsten, studiebezoeken,
 • Uitwisselingsprogramma's,
 • Het ontwikkelen van opleidingsmodules die verder kunnen worden gedeeld voor andere soortgelijke acties in de toekomst, ook buiten het toepassingsgebied van het gefinancierde programma,
 • Het verstrekken van opleidingen die in het kader van het programma of in andere contexten zijn ontwikkeld aan de gekozen begunstigden van het programma - openbare en/of particuliere actoren die steun verlenen aan niet-begeleide minderjarigen om hun overgang naar de volwassenheid te vergemakkelijken.

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons