U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities

Deadline

Code

CLUSTER-01-2020

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze actie is het versterken van de excellentie in clustermanagement en het vergemakkelijken van uitwisselingen en strategische partnerschappen tussen clusters en gespecialiseerde ecosystemen en steden in heel Europa, onder meer door de implementatie van het mobiliteitsplan "ClusterXchange". Aangezien clusterbeheer van hoge kwaliteit en strategische verbindingen tussen clusters sleutelelementen zijn van succesvolle clusters van wereldklasse, beoogt de actie het concurrentievermogen van kmo's te bevorderen en bedrijven te helpen met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten.

Het specifieke doel is om de samenwerking, het netwerken en het leren van clusterorganisaties en hun leden te versterken met het oog op de professionalisering van gespecialiseerde en op maat gemaakte bedrijfsondersteunende diensten die aan kmo's worden geleverd of gekanaliseerd. Dit zal verder bijdragen tot het versterken van de banden tussen Europese ecosystemen en steden in regionale en sectorale silo's met het oog op ondersteuning van een duurzaam interregionaal partnerschapsproces en gezamenlijke acties voor strategische samenwerking in verschillende industriële specialisatiegebieden die verband houden met industriële modernisering en verbetering van hun ondernemingsklimaat en ontwikkeling van het personeelsbestand.

Deze actie heeft ook tot doel om samenwerkingen mogelijk te maken en te vermenigvuldigen door ongeveer 1000 gematchte uitwisselingen via ClusterXchange te initiëren en zo bij te dragen tot een beter begrip van bestaande kansen, waarvoor de implementatie en opschaling verder kunnen worden ondersteund door regionale, nationale en EU-programma's - zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020, COSME en andere.

Budget

6 miljoen euro. Het maximum budget per project is 500.000 euro.

De Europese Commissie wil hiermee zo'n 12 projecten steunen.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium:

 1. samengesteld uit ten minste drie verschillende juridische entiteiten
 2. gevestigd in minimaal drie verschillende EU-lidstaten of andere landen die deelnemen aan het COSME-programma
 3. met inbegrip van ten minste één consortiumlid dat een organisatie vertegenwoordigt die is gevestigd in een regio die is geclassificeerd als 'minder ontwikkeld' of 'in transitie', volgens de voorgestelde kaart voor de subsidiabiliteit van de structuurfondsen voor de periode 2014-2020

.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor de Eengemaakte Markt

Inleiding

Het Programma van de Eengemaakte Markt is de opvolger van het Programma voor het Concurrentievermogen en KMO-bedrijven (COSME), dat liep van 2014 tot en met 2020. Voor de financieringsperiode 2021 – 2027 is fors meer geld beschikbaar. Het programma richt zich op het verminderen van overlappingen en verbetering van de coördinatie en continuïteit, terwijl EU-burgers meer waar voor hun geld krijgen. Het fonds voorziet in financiële middelen op zes verschillende gebieden met elk specifieke doelstellingen.

Doelstellingen

Het toepassingsgebied van het programma bestrijkt de interne markt, het concurrentievermogen van kmo's en Europese statistieken.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

1. De interne markt doeltreffender maken

 • belemmeringen voorkomen en wegnemen
 • de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het recht van de Unie ondersteunen op het gebied van de interne markt voor goederen en diensten, overheidsopdrachten, markttoezicht, en op het gebied van het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het recht inzake niet-contractuele aansprakelijkheid
 • de bestrijding van het witwassen van geld, het vrij verkeer van kapitaal, financiële diensten en het mededingingsbeleid, met inbegrip van de ontwikkeling van beheersinstrumenten

2. Het concurrentievermogen van ondernemingen verbeteren, met bijzondere nadruk op kmo's, en additionaliteit realiseren door maatregelen die voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's, markttoegang, internationalisering van kmo's, een gunstig ondernemingsklimaat voor kmo's, het concurrentievermogen van de sectoren, de modernisering van de industrie en het stimuleren van ondernemerschap

3. Zorgen voor de doeltreffende werking van de interne markt door middel van normalisatie processen die:

 • de financiering van de Europese normalisatie en de participatie van de belanghebbenden bij de uitwerking van Europese normen mogelijk maken;  
 • de ontwikkeling van hoogwaardige internationale normen voor financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ondersteunen, de integratie daarvan in het recht van de Unie vergemakkelijken en innovatie en de ontwikkeling van goede praktijken op het gebied van bedrijfsrapportage bevorderen;

4. De belangen van de consumenten bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming en productveiligheid waarborgen door:

 • consumenten, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld mondiger te maken, bij te staan en voor te lichten; te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, duurzame consumptie en productveiligheid, met name door de ondersteuning van de bevoegde handhavingsinstanties, consumentenorganisaties en samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat alle consumenten toegang hebben tot verhaalmogelijkheden, en het verstrekken van passende markt- en consumenteninformatie;
 • de deelname van consumenten, andere eindgebruikers van financiële diensten en het maatschappelijk middenveld bij de beleidsvorming inzake financiële diensten te vergroten; een beter inzicht in de financiële sector te bevorderen;

5. Bijdragen tot een hoog niveau van gezondheid voor mensen, dieren en planten in de hele voedselketen en op aanverwante gebieden, onder meer door ziekten en plaagorganismen te voorkomen en uit te roeien, en het welzijn van dieren en een duurzame voedselproductie en -consumptie te ondersteunen;

6. Snel, onpartijdig en kostenefficiënt hoogwaardige statistieken over Europa te produceren en bekend te maken door middel van versterkte partnerschappen in het Europees statistisch systeem als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 223/2009 en met alle relevante externe partijen, met gebruikmaking van meervoudige gegevensbronnen, geavanceerde methoden voor gegevensanalyse, slimme systemen en digitale technologieën.

Acties

 • Het scheppen van de juiste voorwaarden om de positie van alle actoren van de interne markt, waaronder bedrijven, burgers en consumenten, het maatschappelijk middenveld en de overheden te versterken door middel van transparante informatie en bewustmakingscampagnes, de uitwisseling van beste praktijken, de bevordering van goede praktijken, de uitwisseling en verspreiding van expertise en kennis en de organisatie van opleidingen
 • De invoering van mechanismen waardoor burgers, consumenten, eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van de Unie kunnen bijdragen aan politieke discussies, beleidsmaatregelen en besluitvorming, met name door ondersteuning van de werking van vertegenwoordigende organisaties op nationaal en Unie-niveau
 • Capaciteitsopbouw, vergemakkelijking en coördinatie van gezamenlijke acties tussen de lidstaten onderling, tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie, de gedecentraliseerde agentschappen van de Unie en de autoriteiten van derde landen
 • Ondersteuning van de doeltreffende handhaving en modernisering van het rechtskader van de Unie en de snelle aanpassing daarvan aan de steeds veranderende omgeving, onder meer door het verzamelen en analyseren van gegevens; studies, evaluaties en beleidsaanbevelingen; organisatie van demonstraties en proefprojecten; communicatieactiviteiten; ontwikkeling van specifieke IT-instrumenten om te zorgen voor een transparante en doeltreffende werking van de interne markt

De volgende acties komen in aanmerking voor financiering:

 • Voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's
 • Vergemakkelijken van de toegang van kmo's tot markten, door hen te ondersteunen bij het aanpakken van mondiale en maatschappelijke uitdagingen en de internationalisering van het bedrijfsleven, en de versterking van het industrieel leiderschap van de Unie in mondiale waardeketens, met inbegrip van het Enterprise Europe Network
 • Aanpakken van belemmeringen voor markttoegang en van administratieve lasten, en de totstandbrenging van een gunstig ondernemingsklimaat om kmo's in staat te stellen voordeel te halen uit de interne markt
 • Bevorderen van de groei van bedrijven, met inbegrip van de ontwikkeling van vaardigheden, en van de industriële transformatie in de be- en verwerkende industrie en de dienstensector
 • Ondersteunen van het concurrentievermogen van bedrijven en van hele sectoren van de economie, en het ondersteunen van de invoering van innovatie en samenwerking tussen waardeketens door kmo's door ecosystemen en clusters strategisch te verbinden, met inbegrip van het gezamenlijke clusterinitiatief
 • Bevorderen van een ondernemend ondernemingsklimaat en een ondernemerscultuur, met inbegrip van de mentorschapsregeling voor nieuwe ondernemers en de ondersteuning van start-ups, duurzaamheid van bedrijven en doorgroeiers

De acties die steun verlenen voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen, beoordelen en monitoren van internationale normen op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen en voor toezicht op hun normeringsproces, komen in aanmerking voor financiering.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Variabel: van 50% tot 100%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1-4 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

Het programma voor de eengemaakte markt is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/690 inzake de oprichting van het Programma voor de Eengemaakte Markt

Werkprogramma's

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Fiscalis
 • Douane 
 • InvestEU 
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • EFRO
 • ESF
 • Landbouwfondsen

Budget

Budget 2021-2027: 4.2 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Belastingen en Douane
  Consumentenbeleid
  Digitale agenda
  Economisch bestuur
  Handel
  Interne markt
  Ondernemingsbeleid
  Industrie
  Maritieme zaken en visserij
  Plattelandsbeleid
  Stedelijk beleid

  Info & contact

  • Website fonds

  Programma voor de Eengemaakte Markt

  • Vlaams contactpunt

  Er is geen officieel Vlaams of Belgisch contactpunt. Je kan met vragen wel terecht bij:

  Enterprise Europe Network Vlaanderen
  enterprise.europe@vlaanderen.be  
  T 02 553 12 66
  www.enterpriseeuropevlaanderen.be

  Lees meer
  Volg ons