U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

Deadline

Code

LC-GD-6-1-2020

Doelstellingen

Europees voedsel wordt erkend als veilig, voedzaam en van hoge kwaliteit. Het moet nu ook de wereldwijde standaard voor duurzaamheid worden. Hoewel de transitie naar duurzamere systemen nog in de kinderschoenen staat, blijft het een grote uitdaging om een ​​snelgroeiende wereldbevolking te voeden en voedselsystemen binnen een veilige en rechtvaardige ruimte te sturen - inclusief planetaire gezondheid, economische levensvatbaarheid en sociaal welzijn, en inclusief menselijke gezondheid. Veel huidige productiepraktijken en consumptiepatronen leiden nog steeds tot lucht-, water- en bodemverontreiniging, dragen bij aan het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering, zetten het dierenwelzijn in gevaar en verbruiken buitensporige hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, waaronder water en energie, terwijl ze een belangrijk deel van voedsel vormen is verspild. Tegelijkertijd dragen onevenwichtige diëten bij aan obesitas en andere voedingsgerelateerde, niet-overdraagbare ziekten. Hier zijn enkele feiten:

 • De landbouw is verantwoordelijk voor 10,3% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU; Voedsel is een belangrijke bron van broeikasgasemissies en draagt ​​bij tot ongeveer 17% van de emissies van huishoudens in de EU, vergelijkbaar met huisvesting (22%);
 • Stikstof- en fosforcycli overschrijden hun veilige bedrijfsruimte in Europa met respectievelijk een factor 3,3 en 2, wat resulteert in diffuse verontreiniging van terrestrische, aquatische en atmosferische ecosystemen;
 • De waarde van de directe bijdrage van insectenbestuivers aan de landbouwproductie van de EU wordt geschat op ongeveer 15 miljard euro per jaar. Van pesticiden is aangetoond dat ze een negatieve invloed hebben op populaties van bestuivers. Bovendien kan overtollig pesticide in de bodem en het water terechtkomen, wat kan leiden tot een groter verlies aan biodiversiteit en een impact heeft op de menselijke gezondheid.
 • Antimicrobiële resistentie (AMR) in verband met het buitensporige en onjuiste gebruik van antimicrobiële stoffen in de gezondheidszorg van dieren en mensen leidt elk jaar tot naar schatting 33.000 menselijke sterfgevallen in de EU / EER en aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg;
 • Ongeveer 20% van het in de EU geproduceerde voedsel wordt verspild;
 • Een op de vijf volwassenen in de EU lijdt aan obesitas en de helft heeft overgewicht. Gemiddeld lijdt bijna een op de acht kinderen van 7-8 jaar in de EU-landen aan obesitas. Veel Europeanen sterven voortijdig of lijden aan ziekten als gevolg van voedingsgerelateerde ziekten.

Bovendien onderstreepte de COVID19-pandemie het belang van robuuste en veerkrachtige EU-voedselsystemen binnen een duurzame, circulaire bio-economie om te reageren op mondiale schokken en verstoringen in toeleveringsketens en om de sociaaleconomische gevolgen van crises te verzachten, met name wat betreft voedselarmoede.

De Farm to Fork-strategie, die de kern vormt van de Europese Green Deal, heeft tot doel de uitdagingen aan te pakken en de overgang naar duurzame voedselsystemen te versnellen, om ervoor te zorgen dat de economische, sociale en ecologische grondslagen van voedsel- en voedingszekerheid niet in gevaar komen voor huidige en toekomstige generaties. Het legt de nadruk op het mogelijk maken van een "rechtvaardige transitie" voor alle actoren van de voedselsystemen, waarin ook sociale ongelijkheden worden verminderd, voedselarmoede wordt aangepakt en een redelijk inkomen voor alle actoren is verzekerd. Het vereist en bouwt voort op innovatieve oplossingen die kunnen worden opgeschaald, zoals agro-ecologische en biologische praktijken, alternatieve eiwitbronnen (bijv. plantaardig, oceaangebaseerd, op insecten gebaseerd, enz.), duurzaam voedsel uit de oceanen en aquacultuur en persoonlijk advies met betrekking tot duurzame, gezonde voeding. Er zijn gezamenlijke inspanningen nodig om innovatieve systemische oplossingen te testen, demonstreren en op te schalen om de doelstellingen van Farm to Fork in dit decennium te bereiken.

Budget

Het budget voor deze oproep is 74 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons