U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Provincie Antwerpen - eerste projectoproep PDPO III: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland”

Deadline

Doelstellingen

De provincie Antwerpen is op zoek naar innovatieve plattelandsideeën. Die vind je vaak dichterbij dan je denkt. Projecten moeten zich op een raakvlak bevinden tussen verschillende beleidsdomeinen. Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) is onze subsidiebijbel, en vertelt je rond welke thema’s en onder welke modaliteiten projecten kunnen worden ingediend!  Financiële ondersteuning van projecten die werken aan plattelandsontwikkeling en dit doen via een samenwerking tussen beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Projecten kunnen ingediend worden binnen volgende thema’s:1. Beleving op het platteland» Bevorderen toeristische activiteiten» Landelijk erfgoed» Basiskwaliteiten op het platteland» Landbouw- en plattelandseducatie» Landbouwverbreding» Duurzame energie en klimaatadaptatie2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen» Landschapsintegratie van landbouwbedrijven en paardenhouderijen» Gebiedsgerichte oefening in (voormalig agrarische) gebouwen» Projecten rond open-ruimtegebruik3. Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland» Landbouwgerelateerde sociale economie» Groene Zorg» Armoede in de landbouw- en plattelandsgemeenschap4. Leefbare dorpen» Lokale voedselstrategieën» Begeleiding ombouw leegstaande hoeves» Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe functies» Brede basisvoorzieningen» Verenigingsleven op het platteland5. Naar een functioneel wegennet op het platteland» Vernieuwende initiatieven rond Trage Wegen 

Budget

Een project mag maximaal €200.000 kosten. Daarvan wordt 65% gesubsidieerd. Dit wil zeggen dat 35% van het project betaald moet worden met eigen middelen.  Eens je project goedgekeurd, kan het starten begin 2015.

Begunstigden

Gemeenten, gemeentelijke diensten, provinciale diensten of instellingen, vzw’s of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de provincie Antwerpen

Info & contact

Meer info bij tinne.vanlooy@admin.provant.be of GSM: 0473 87 18 11), op www.provincieantwerpen.be/platteland en in de brochure in bijlage. Opgelet! Belangrijk voorbehoud bij de ingediende projecten.1. Voor projecten ingediend binnen OmgevingsKwaliteitVlaanderen heeft voor de programmeringsperiode 2014 - 2020 een nieuw Programma voor Plattelandsontwikkeling opgemaakt met toepassing van verordening (EU) nr. 1305/2013 (hierna genoemd: het voorgestelde PDPO III). In het voorgestelde PDPO III werd de maatregel “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland” opgenomen. De huidige projectoproep kadert binnen deze maatregel. Het voorgestelde PDPO III werd voor goedkeuring overgemaakt aan de Europese Commissie. Aangezien het mogelijk is dat de Europese Commissie de voorgestelde maatregel “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland” wijzigt of verwijdert, bestaat de mogelijkheid dat het ingediende project niet in aanmerking komt voor steun. In afwachting van de goedkeuring van het voorgestelde PDPO III door de Europese Commissie wordt toch reeds een oproep gelanceerd om projecten in te dienen. Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om, als de Europese Commissie de voormelde maatregel in het PDPO III goedkeurt, zo snel mogelijk de ingediende projecten al dan niet te selecteren. Meer lezen op http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons