U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

LIFE 2017: traditionele projecten milieu en grondstoffenefficiëntie

Deadline

Inleiding

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de implementatie, actualisering en ontwikkeling van het EU-milieu- en klimaatbeleid en wetgeving.

Doelstellingen

LIFE milieu en grondstoffenefficiëntie (subprogramma milieu) cofinanciert piloot- en demonstratieprojecten om beleids- of managementbenaderingen, beste praktijken en oplossingen te ontwikkelen, testen en demonstreren: ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën die geschikt zijn voor replicatie, overdracht of mainstreaming, inclusief het verband tussen milieu en gezondheid en ter ondersteuning van het beleid en de wetgeving op het gebied van efficiëntie van hulpbronnen. Projecten die de kennisbasis voor de ontwikkeling, uitvoering, beoordeling, monitoring en evaluatie van het milieubeleid en de wetgeving van de EU.

Budget

Het indicatieve totale budget voor projectsubsidies voor deze oproep is 373.145.00 ​ euro. ​ 290.895.000 ​euro ​voorzien voor het subprogramma ​m​ilieu en 82.430.000 ​euro ​voor het subprogramma ​klimaatactie.

Minimaal 55% van ​het budget​  van het subprogramma voor milieu, worden gewijd aan projecten ter ondersteuning van het behoud van de natuur en de biodiversiteit.

Begunstigden

Rechtspersonen (entiteiten) die in de EU geregi​streerd zijn​: (1) overheidsorganen, (2) particuliere commerciële organisaties en (3) particuliere non-commerciële organisaties (inclusief NGO's).

Info & contact

Dit oriënteringsdocument geeft u inzicht in de verschillen tussen:

 • H2020 en LIFE
 • LIFE en de structuur- en investeringsfonden (EFRO-PDPOIII-ESF)
 • het subprogramma milieu en klimaat van LIFE
 • geïntegreerde en traditionele calls van LIFE​

Alle documenten vindt u op de website van de Europese Commissie.​Op pagina 3 van de richtlijnen van de calls vindt u de nieuwigheden van 2017. ​Contact in België:Stefanie Hugelier - FOD LeefmilieuTel: +32 2 524 96 88E-mail: stefanie.hugelier@milieu.belgie.beNeem deel aan het informatie- en netwerkevenement voor EU-subsidieprogramma LIFE op 31 mei. Meer info op de website van de Europese Commissie 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

LIFE:

 • Is katalysator voor de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, en voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, biodiversiteit en ecosystemen
 • Verbetert de handhaving en implementatie van het Europese milieu- en klimaatbeleid, dient als katalysator voor milieu- en klimaatdoelstellingen en de integratie van deze doelstellingen in andere EU-beleidsdomeinen en in de werking van de publieke en private sectoren
 • Ondersteunt milieu- en klimaatbeheer en betrokkenheid van het middenveld en lokale actoren 
 • Ondersteunt de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma.

Doelstellingen

Subprogramma’s:

1. Milieu:

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: water inclusief marien milieu, afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen met inbegrip van bodem en bossen, groene kringloopeconomie, milieu en gezondheid, luchtkwaliteit en emissies met inbegrip van het stedelijke milieu
 • Natuur: uitvoering van habitat- en vogelrichtlijn
 • Biodiversiteit: uitvoering van EU-biodiversiteitstrategie 2020 
 • Milieubeleid, -bestuur en informatie: campagnes in overeenstemming met prioriteiten van het zevende milieuactieplan, controle en maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving te bevorderen en ondersteuning van informatiesystemen voor de uitvoering van milieuwetgeving.

2. Klimaatactie:

 • Mitigatie van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie

Soorten projecten:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Bestepraktijkprojecten
 • Geïntegreerde projecten
 • Projecten voor technische bijstand (enkel voor contactpunten)
 • Projecten capaciteitsopbouw (beperkt aantal landen - niet voor België)
 • Voorbereidende projecten (voorbereiding projecten klimaatbeleid) 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Twee financiële instrumenten

 • Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE): leningen via banken in de EU-lidstaten voor projecten die de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie van de lidstaten ondersteunen.
 • Natural Capital Financing Facility voor projecten in
  • ecosysteemdiensten
  • groene infrastructuur
  • offsets voor biodiversiteit
  • investeringen voor innovatieve pro-biodiversiteit
  • commerciële activiteiten m.b.t. adaptatie aan klimaatverandering

Budget

Het LIFE programma beschikt over een budget van 3,5 miljard euro.

 • Milieu: 2,592 miljard euro en
 • Klimaatactie: 864,2 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het LIFE programma?

 • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het LIFE programma?

 • EU-lidstaten,
 • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte,
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun en van het Europees Nabuurschapsinstrument,
 • landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap.

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Meer lezen 
www.ec.europa.eu/environment/life  
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm

Lees meer
Volg ons