U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EFRO: Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen - Fietssnelwegen

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 2 – Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - Fietssnelwegen Om de resultaatgerichtheid (gericht op CO2-reducties) en effectiviteit te bevorderen richt deze specifieke doelstelling zich op lokale besturen die een klimaatplan hebben opgesteld. EFRO-steun is enkel mogelijk voor lokale besturen die zijn toegetreden tot de Burgemeesterconvenanten (Covenant of Mayors) EN die beschikken over een goedgekeurd klimaatplan (Sustainable Energy Action Plan of SEAP). Omliggende steden en gemeenten die eventueel bij het project worden betrokken, moeten evenwel niet noodzakelijk al over een SEAP beschikken. In de eerste plaats kijken we hier naar het personenverkeer, aangezien dit goed is voor een aandeel van 46% in de huidige CO2-emissies (in 2010) van de niet-ETS sector transport. Deze oproep is specifiek gericht op de aanleg van fietssnelwegen. De gemiddelde verplaatsing voor het woon-werkverkeer bedraagt momenteel 12,4 kilometer. Meer dan 30% van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 kilometer van het werk. En de meeste verplaatsingen zijn korter dan 15 kilometer. Bij zulke afstanden is men met de fiets vaak sneller dan met de auto of het openbaar vervoer. Fietssnelwegen zijn intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Ze verbinden belangrijke attractiepolen die op fietsbare afstand van elkaar gelegen zijn. Ze bieden een aantrekkelijk alternatief voor woon, school- en werkverplaatsingen met de auto – zeker in congestiegevoelige regio’s - en ze verbinden vooral woon-, school- en werkkernen, waarbij ook openbaarvervoerknooppunten worden aangedaan. Fietssnelwegen vormen op zich niet noodzakelijk een gesloten netwerk, maar fungeren eerder als een ruggengraat voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Fietssnelwegen worden gekenmerkt door een aparte bedding, rechtlijnigheid, uniforme inrichting, maximale afwezigheid van gelijkgrondse kruispunten, voorspelbaarheid van gebruik en inrichting. ! EFRO-middelen zijn enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor middelen vanuit het fietsfonds. 

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit, te worden bevestigd.  Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.000.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/efro_oproep_p3_sd2_-…  Provinciale EFRO-contactpunten :

 Stedelijke EFRO-contactpunten :

 • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Steven.Sterkx@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.92)
 • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.53.28)
 • Centraal Programmasecretariaat

Centraal Programmasecretariaat

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

 

Lees meer
Volg ons