U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Women in the Blue Economy

Deadline

Code

EMFAF-2022-PIA-WBE

Inleiding

Centraal in deze project staat het vergroten van de participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in de verschillende sectoren van de duurzame blauwe economie om de gendergelijkheid in de duurzame blauwe economie te bevorderen en vooruit te helpen (bijvoorbeeld door genderstereotypen, bewuste en onbewuste vooroordelen tegen te gaan, gelijke beloning te bevorderen, slechte arbeidsomstandigheden aan te pakken, enz
De gefinancierde acties zullen de sectoren van de duurzame blauwe economie, zoals visserij, aquacultuur, scheepsbouw, maritiem vervoer, offshore hernieuwbare energie, blauwe bio-economie, binnen- en offshore aquacultuur, enz. helpen een diepgaande en structurele verandering door te voeren om de inclusie van vrouwen in de maritieme economie in ruimere zin te vergemakkelijken en te bevorderen.
De oproep tstaat open voor alle sectoren van de duurzame blauwe economie. Elk project moet echter gericht zijn op ten minste drie sectoren om goede praktijken en activiteiten te mainstreamen en uit te breiden, van sectoren waar reeds gegevens beschikbaar zijn en acties zijn ondernomen op het gebied van gendergelijkheid (bv. scheepvaart, visserij, enz.) tot sectoren waar de beschikbaarheid van gegevens en de acties nog beperkt zijn (bv. offshore hernieuwbare energiebronnen, blauwe bio-economie, robotica, enz.)

Doelstellingen

De projecten zullen naar verwachting bijdragen tot:

 • Meer inzicht, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over gendergegevens in de gehele duurzame blauwe economie in de EU, waaronder, indien mogelijk, gegevens over onderwijs en opleiding (bijv. inschrijvingsgegevens naar geslacht in relevante onderwijs- en opleidingsprofielen/-niveaus);
 • Verspreiding van goede praktijken over sectoren van de duurzame blauwe economie en over Europese regio's om de gendergelijkheid in maritieme sectoren te bevorderen;
 • Grotere zichtbaarheid, bewustwording en erkenning van de rol en de participatie van vrouwen in alle sectoren van de duurzame blauwe economie en grotere genderdiversiteit in de samenleving als geheel;
 • Een grotere bewustwording van de werk- en carrièremogelijkheden voor vrouwen in de duurzame blauwe economie;
 • Beschikbaarheid van netwerkmogelijkheden, ter ondersteuning van vrouwen in de duurzame blauwe economie;
 • Een grotere participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursstructuren van openbare en/of particuliere organisaties in de duurzame blauwe economie.

De lijst van effecten is niet uitputtend en aanvragers kunnen andere effecten toevoegen indien dit voor hun voorstel passend is.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 2.500.000

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA) heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen.

Goed om weten 

 • Projecttype

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

70%

 • Aanvraagprocedure

tbc

België is bezig met de voorbereidingen van het “Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027”. Onder voorbehoud van mogelijke vertragingen, verwachten we dat het Belgisch Programma voor het einde van 2022 zal worden aangenomen door de Europese Commissie, en het Belgisch Programma dus in 2023 operationeel zal worden. 

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1139 inzake de oprichting van het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Budget

tbc

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Maritieme zaken en visserij
Lees meer
Volg ons