U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Deadline

Inleiding

Het EFMZV is het nieuwe Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij dat loopt over de programmeerperiode 2014-2020. Het vervangt het voorgaande Europees Visserijfonds – EVF (2007-2013). Het EFMZV is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen, het economisch herstel in Europa moeten aanzwengelen.

Doelstellingen

De bedoeling van het Europese fonds is dat het samen met de nationale overheden projecten financiert. Elke lidstaat krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, gebaseerd op de omvang van de visserij- en aquacultuursector in dat land. Elke lidstaat stelt dan een operationeel programma op, waarin staat hoe de beschikbare middelen zullen worden benut. Als de Commissie dit operationeel programma goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen welke projecten geld krijgen. De nationale autoriteiten en de Commissie zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Het Belgisch operationeel programma, ‘Vooruitziend en voortvarend’ genaamd, werd door de Commissie goedgekeurd en is te vinden op deze website.

De steun van het EFMZV heeft betrekking op kapitaalpremies voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector, in het bijzonder gericht op duurzaamheid, die worden toegekend zowel voor de productie (rederijen en aquacultuurbedrijven), de commercialisatie (verwerking), uitrusting in veilingen als voor de generieke promotie. In de periode 2014-2020 kunnen ook subsidies worden toegekend voor eerste installatie van jonge vissers als reder. Ook allerlei andere ondersteunende projecten die collectief uitgevoerd worden (bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s) komen binnen dit programma voor steun in aanmerking. De EFMZV steun loopt parallel met de FIVA-steun die hiertoe een voorwaarde uitmaakt.

Budget

Afhankelijk van de prioriteit waaronder de subsidieaanvraag valt schommelen de bedragen tussen €50.000 en €1.000.0000.

 

Begunstigden

Ook afhankelijk van de prioriteit waar de aanvraag onder valt. Van reders en vissers tot lokale overheden en onderwijsinstellingen.

 

Info & contact

Dit programma heeft geen subsidieoproepen. Een aanvraag moet rechtstreeks ingediend worden.

Lees hier de brochure van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in Vlaanderen.

Bezoek hier de website van het departement landbouw en visserij.

 

Nationaal contactpunt in Vlaanderen

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)Europees Visserijfonds (EVF)Vrijhavenstraat 5 - 8400 Oostende 

Guy Vanhecke  - T 059 43 19 20

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)?

 • Alle juridische entiteiten.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Lees meer
Volg ons