U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > dossiers >

Minimale kwaliteitsvoorwaarden voor hergebruikt water

De Commissie heeft op 28 mei 2018 een wetgevingsvoorstel inzake minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik ingediend. Het voorstel voor een verordening stelt geharmoniseerde minimumvereisten vast om de kwaliteit van teruggewonnen water te kunnen garanderen voor irrigatie van landbouwgewassen.

Verder stelt het minimumvereisten voor het hergebruik van behandeld afvalwater van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het voorstel bevat ook risico- beheertaken om te garanderen dat het hergebruik van behandeld afvalwater veilig is en het probleem van waterschaarste aanpakt.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor een verordening is vermeld in de strategie voor de circulaire economie die op 2 december 2015 is gepresenteerd. Volgens de strategie draagt hergebruik van water in de landbouw bij tot de recycling van voedingsstoffen door vervanging van vaste meststoffen.

Het voorstel is gebaseerd op het laatste technische rapport van het Joint Research centre (JRC), waarin de technische vereisten worden uiteengezet voor hergebruik van water voor irrigatie van landbouwgewassen (irrigatie van gewassen) en aanvulling van watervoerende lagen. Het document is bedoeld als wetenschappelijke basis voor het wetgevingsvoorstel van de Commissie

Verplichtingen van exploitanten van winningsinstallaties met betrekking tot de waterkwaliteit

Exploitanten van verwijderingsinstallaties moeten er voor zorgen dat ten minste de risicobeheersmaatregelen, zoals uiteengezet in het waterhergebruiksrisicobeheersplan, volledig worden geïmplementeerd binnen de ontginningsfaciliteit. Na het nalevingspunt mag de waterkwaliteit niet langer de verantwoordelijkheid zijn van de exploitant maar van de volgende speler in de keten.

Verplichtingen van teruggewonnen waterdistributiemaatschappijen, teruggewonnen wateropslagoperatoren en eindgebruikers

Teruggewonnen water (stedelijk afvalwater dat een behandeling heeft ondergaan in een ontginningsinstallatie) moet worden gebruikt voor het irrigeren van voedselgewassen, verwerkte voedselgewassen en niet-voedingsgewassen. De lidstaten kunnen toestaan dat teruggewonnen water op andere manieren wordt gebruikt, zoals hergebruik van industrieel water en voor voorzieningen en milieu- doeleinden, op voorwaarde dat de menselijke gezondheid, dieren en het milieu grondig worden beschermd.

Risicomanagement

Met het oog op een veilige productie, distributie, opslag en gebruik van teruggewonnen water, moet het bevoegde gezag toezicht houden op het risicobeheer in overleg met de volgende actoren: de exploitant van de ontginningsinstallatie, de teruggewonnen waterdistributie-exploitant en de teruggewonnen wateropslag operator. De risicobeheer- methoden die worden gebruikt moeten gebaseerd zijn op internationaal erkende methodieken.

Aanvraag voor een vergunning voor het produceren, distribueren en opslaan van teruggewonnen water

Elke productie, distributie of opslag van teruggewonnen water moet onderworpen zijn aan een vergunning. Een exploitant van een regeneratie bedrijf dient een aanvraag voor de vergunning in, of voor een wijziging van een bestaande vergunning, bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de regeneratie bedrijf optreedt, of in de toekomst zal optreden.

Nalevingscontrole

In geval van niet-naleving moet de bevoegde autoriteit van de exploitant, de teruggewonnen waterdistributiemaatschappij of de beheerder van teruggewonnen wateropslag, eisen dat zij alle noodzakelijke maatregelen nemen om de naleving onmiddellijk te herstellen en de getroffen eindgebruikers onmiddellijk op de hoogte brengen.

Informatie- en bewustwordingscampagnes

De lidstaten moeten voorlichtings- en bewustmakingscampagnes opzetten voor potentiële eindgebruikers (waaronder burgers) over de veiligheid van waterhergebruik en de besparingen op watervoorraden als gevolg van waterhergebruik. Voorlichters moeten campagnes opzetten om ervoor te zorgen dat zij op optimale wijze teruggewonnen water op gewassen gebruiken en daardoor nadelige gezondheids- of milieueffecten van dergelijk gebruik voorkomen.

Evaluatie

De Commissie moet vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een evaluatie van deze verordening uitvoeren. Hierbij moet de haalbaarheid getoetst worden van:

 • uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening naar het hergebruik van water dat bestemd is voor verder specifiek gebruik, inclusief hergebruik voor industriële doeleinden

 • uitbreiding van de voorschriften van deze verordening naar het indirecte gebruik van behandeld afvalwater.

 • vaststelling van minimumvereisten die van toepassing zijn op de kwaliteit van behandeld afvalwater met het oog op aanvulling van watervoerende lagen

Volgende stappen

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure en gaat naar het Europees Parlement en de Raad om te bespreken.Gezien de verkiezingen van het Europees Parlement gepland zijn voor mei 2019, wordt verwacht dat de triloog- onderhandelingen door het volgende Parlement zullen worden uitgevoerd. Dit betekent dat het werk aan het voorstel tot na de zomer van 2019 zou worden uitgesteld, omdat het Parlement zich na de verkiezingen moet reorganiseren.

 

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Document trialoog
  Trialoog binnenkort van start

  Dankzij de gunstige stemming van de milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI), gaat de trialoog over minimumvereisten voor hergebruikt water binnenkort van start. 

  Er is nog geen exacte datum vastgelegd waarop de onderhandelingen van start gaan, hierop is het nog wachten op de nieuwe Commissie.

 • Europees Parlement
  (schaduw) rapporteurs benoemd

  De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft Europarlementariër Simona Bonafè (S&D, Italië) als rapporteur voor het dossier bevestigd.

  EP-leden Weiss Pernille (EPP, Denemarken), Grace O'Sullivan (Groenen / EFA, Ierland), Sylvia Limmer (Identiteit en democratie, Duitsland) en Idoia Villanueva Ruiz (GUE / NGL, Spanje) worden schaduwrapporteurs.

 • Conclusie Raad van de Europese Unie
  Raad geeft algemene visie vrij

  De lidstaten zijn van mening dat behandeld stedelijk afvalwater niet zomaar kan dienen voor irrigatie in de landbouw. Dit is de onderhandelingspositie van de Raad inzake het voorstel van de Commissie betreffende minimumkwaliteitsvereisten voor hergebruik van water.

 • Persbericht
  23 jul 2013: Commissie presenteert bijgewerkt rapport over hergebruik van water in de EU

  De Commissie heeft een update ingediend van het verslag over "Hergebruik van water in de Europese Unie", waarin de huidige trends en maatregelen worden beschreven die betrekking hebben op waterhergebruik.

  Deze bijgewerkte versie van het rapport, die op 30 mei 2013 beschikbaar werd gesteld, beschrijft de precieze staat van elke lidstaat met betrekking tot hergebruik en recycling van water. Het verzamelt de nieuwste geregistreerde gegevens, wetgeving, managementbeleid, financiële prikkels en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten over dit onderwerp.

 • Andere
  08 dec 2014: presentaties van vergaderingen van stakeholders beschikbaar

  De presentaties van de stakeholdersvergadering over beleidsopties om waterhergebruik te optimaliseren, gehouden op 4 december 2014, zijn beschikbaar gesteld.

  mogelijke EU-maatregelen om waterhergebruik te optimaliseren, zijn onder meer:

  1) Optimalisatie van status-quo door een strengere handhaving van de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

  2) Niet-bindende maatregelen nemen.

  3) juridisch bindende maatregelen nemen en in het bijzonder doelstellingen voor waterhergebruik en / of gemeenschappelijke EU-normen voor hergebruik van water.

 • Persbericht
  08 sep 2015: Commissie publiceert stappenplan

  De Commissie heeft een Roadmap gepubliceerd met een voorlopige beschrijving van haar werkzaamheden met betrekking tot het initiatief inzake de maximalisering van waterhergebruik in de EU. Volgens dit document biedt het initiatief kansen voor groene groei en banencreatie binnen de plannen van de Commissie om een circulaire economie te bevorderen. Het initiatief van de Commissie is erop gericht de EU-lidstaten minder afhankelijk te maken van de invoer van energie in het kader van de energie-unie. Het verwachte initiatief zou een aanvulling vormen op het bestaande EU-waterbeleid, met name de kaderrichtlijn water en de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

 • Voorstel Europese Commissie
  29 september 2015 : eerste ontwerp richtlijn beschikbaar

  De eerste ontwerp-richtlijn met betrekking tot het verwachte initiatief van de Commissie inzake waterhergebruik is beschikbaar gesteld.

  De richtlijn focust zich op het directe en indirecte hergebruik van teruggewonnen water, dat wordt gedefinieerd als stedelijk afvalwater dat wordt behandeld na inzameling en nadat het is onderworpen aan secundaire zuivering. Het bevat ook het hergebruik (zowel direct als indirect) van industrieel afvalwater voor externe toepassingen

 • Persbericht
  28 apr 2017: resultaten van overleg met openbare belanghebbenden zijn beschikbaar

  Er bestaat geen consensus onder belanghebbenden over het meest geschikte type EU-beleidsinstrument ter bevordering van waterhergebruik, volgens de resultaten van de openbare raadpleging over het verwachte wetsvoorstel inzake minimumvereisten voor hergebruikt water.

  Ter voorbereiding van een workshop met belanghebbenden over het verwachte voorstel, die op 8 maart zal plaatsvinden, zijn de resultaten van de publieke raadpleging van belanghebbenden, die liep van 27 oktober 2016 tot 27 januari 2017, beschikbaar gesteld.

 • Andere
  25 okt 2017: definitieve technisch rapport van JRC beschikbaar

  Het definitieve technische rapport van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie, over de ontwikkeling van minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik is beschikbaar.

  Daarin worden de technische vereisten voor waterhergebruik voor irrigatie van landbouwgewassen (irrigatie van gewassen) en aanvulling van watervoerende lagen voorgesteld. Het zou de wetenschappelijke basis vormen voor het verwachte wetsvoorstel van de Commissie met minimale kwaliteitsvereisten voor waterhergebruik.

 • Voorstel Europese Commissie
  28 mei 2018: voorstel van Commissie presenteert voorstel

  De Commissie heeft op 28 mei 2018 een wetgevingsvoorstel ingediend inzake minimale kwaliteitseisen voor waterhergebruik.

  Het Commissievoorstel voor een verordening zou op EU-niveau geharmoniseerde minimumvereisten vaststellen voor de kwaliteit van teruggewonnen water voor irrigatie van landbouwgewassen. Het werd samen met een werkdocument van de diensten van de Commissie gepresenteerd, inclusief de effectbeoordeling van de Commissie over het voorstel.

 • Europees Parlement
  19 november 2018: eerste reeks EP-amendementen ENVI-commissie beschikbaar

  Een eerste reeks amendementen van de ENVI-commissie op het ontwerpverslag over het voorstel van de Commissie inzake minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik is beschikbaar gesteld.

  De ENVI-commissieleden hebben tot dusver 168 amendementen ingediend op het ontwerpverslag van de rapporteur Simona Bonafè (S & D, Italië). Een tweede reeks amendementen van het ENVI-comité zal naar verwachting binnenkort beschikbaar zijn.

 • Europees Parlement
  20 november 2018: Tweede en laatste reeks EP-amendementen ENVI-commissie beschikbaar

  De Commissie milieu van het Europees Parlement (ENVI) heeft de tweede en laatste reeks amendementen op het ontwerpverslag over het Commissievoorstel betreffende minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik gepubliceerd.

  ENVI-commissieleden De EP-leden hebben 196 amendementen ingediend op het ontwerpverslag van de rapporteur Simona Bonafè (S & D, Italië). Dit brengt het totale aantal amendementen van de commissie op 364.

 • Europees Parlement
  22 januari 2019: EP ENVI-commissie keurt verslag goed

  De commissie Milieu van het Europees Parlement (ENVI) heeft op 22 januari 2019 haar verslag over het voorstel van de Commissie inzake minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik aangenomen.

  Tijdens deze vergadering hebben de EP-leden van ENVI gestemd over het ontwerpverslag en 364 amendementen van het comité en 15 compromis amendementen. Alle compromis amendementen werden goedgekeurd door EP-leden. Het verslag van de commissie wordt goedgekeurd met 53 stemmen voor en 1 tegen bij 4 onthoudingen.

 • Europees Parlement
  31 januari 2019: EP ENVI-rapport beschikbaar

  Het rapport van ENVI over het voorstel van de Commissie inzake minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik is beschikbaar.

  De ENVI-commissie heeft eerder haar verslag op 22 januari goedgekeurd met 53 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen.

 • Europees Parlement
  08 feb 2019: EP-plenaire amendementen beschikbaar

  De leden van het Europees parlement dienden 3 plenaire amendementen in op het ENVI-commissierapport over het voorstel van de Commissie inzake minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik.

  - De plenaire amendementen op het Commissieverslag van het Europees Parlement (ENVI) zijn beschikbaar gesteld.

  - 2 amendementen richten zich op bepalingen inzake nalevingscontrole en 1 op risicobeheer.

 • Europees Parlement
  12 feb 2019: EP-resolutie neemt resolutie aan

  Het Europees Parlement heeft op 12 februari zijn standpunt over het voorstel van de Commissie inzake minimale kwaliteitseisen voor waterhergebruik vastgesteld.

  Plenaire leden van het Europees Parlement keurden het ENVI-commissierapport over het voorstel goed met 588 stemmen voor, 23 tegen en 66 onthoudingen.

 • Europees Parlement
  13 feb 2019: tekst van de resolutie van het Europees Parlement beschikbaar

  De tekst van de resolutie van het Europees Parlement waarin het standpunt in eerste lezing wordt uiteengezet over het voorstel van de Commissie inzake minimum kwaliteitseisen voor waterhergebruik, is beschikbaar gesteld.

Volg ons