U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

GTI West-Vlaanderen - Het bevorderen van co-creatie voor innovatieve toepassingen in de zorg

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep valt onder EFRO-prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Deze specifieke doelstelling steunt projecten die door middel van co-creatie onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten beter te vermarkten. De oproep zoekt volgend type projecten:

 • Het project focust specifiek op het bevorderen van co-creatie in de zorgsector. Het is de bedoeling dat samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen leidt tot nieuwe innovatieve toepassingen met een economische valorisatiewaarde, o.m. inspelend op de nieuwe uitdagingen voor de zorgsector t.g.v. de huidige gezondheidscrisis.
 • Het project dient bij te dragen aan de structurele versterking en/of verankering van actoren uit het zorgeconomisch ecosysteem in West-Vlaanderen.
 • Het project moet inpasbaar zijn in West Deal en de startnota van de GTI WestVlaanderen. Deze documenten zijn raadpleegbaar via de website (www.efro.be)
 • Het project dient een aan te tonen vraaggedreven karakter te kennen.
 • Specifieke aandacht moet eveneens uitgaan naar de vermarkting en valorisatie van industrieel onderzoek met een economische finaliteit. Op die manier wordt de wisselwerking tussen de kenniscentra en het bedrijfsleven verder geoptimaliseerd. Zuivere onderzoeksprojecten komen niet aan bod, vermits hier andere subsidiekanalen voor bestaan. De nadruk moet liggen op het verfijnen en toepassen van het onderzoek aan de hand van living labs. Om dit te maximaliseren wordt de realisatie van infrastructuur in deze oproep voorzien.

Budget

Het budget voor deze oproep is €370.000. EFRO-steunintensiteit bedraagt maximum 40%.

Begunstigden

Deze oproep is uitsluitend gericht op GTI West-Vlaanderen.

Info & contact

Alle info vindt u in de oproepfiche in bijlage. Met vragen kan u terecht bij Erik Degendt op erik.degendt@vlaio.be)

Het provinciaal contactpunt voor deze oproep is  mauro.callens@west-vlaanderen.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Lees meer
Volg ons